Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Debrecen

4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.
Telefon: +36 (52) 518-582
Fax: +36 (52) /410-850
www.kolcsey-debr.sulinet.hu
embers@kfrtkf.hu, gyakorlo@kfrtkf.hu

Az intézmény rövidített elnevezése:
KFRTKF Gyakorló Általános Iskolája

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:

 • Pro Eminencia Alapítvány (Adószám: 19125163-1-09, számlaszám: 101343412394128-00000002)
 • VOX IUVENTUTIS Alapítvány (Adószám: 19123697-1-09, számlaszám: 10403428-34210943)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

A fenntartó székhelye:
4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (52)/582-501

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (52)/518-541

A fenntartó honlapjának címe:
www.kfrtkf.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
direktor@kfrtkf.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1994

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Református Kollégium Tanítóképzőjének Gyakorlóiskolája, 1873

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája a Református Kollégium Tanítóképzője által 1873-ban alapított és fenntartott, majd 1959-től külön igazgatással működő 4 osztályos gyakorlóiskola jogutódjaként 1977-től (a Péter-fia utcai iskolával történt fúziót követően) 8 osztályos általános iskolaként működik. Az államháztartásról szóló 1992. évi 88.§ (1) bekezdés , a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdés, valamint 3314/92. számú Kormányhatározat alapján a Magyar Köztársaság Kormánya képviseletében eljáró Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Református Egyház képviseletében eljáró Tiszántúli Református Egyházkerület 1993. január 5-én kötött szerződése alapján a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (továbbiakban: Főiskola) gyakorlóiskolát működtet a debreceni 35079.sz. tulajdoni lapon 7581.hrsz

Az intézmény közoktatási feladatai:
a) Az 1993. évi LXXIX. tv. alapján az iskolában az általános műveltséget megalapozó
alapfokú nevelés és oktatás folyik.
Ellátott tevékenységek:

 • 1-8. évfolyamon folyó általános iskola oktatás-nevelés
 • napközi otthon, menza, tanulószoba
 • órarendbe beiktatott református hitoktatás és igény szerinti más felekezetű vallásoktatás
 • idegen nyelv oktatása 3.évfolyamtól
 • számítástechnikai oktatás
 • iskolai énekkar
 • művészeti csoportok működtetése
 • iskolai sportkör
 • tanulmányi, művészeti és sportjellegű versenyek, vetélkedők
 • iskolai könyvtár ellátás
 • iskolai diákönkormányzat
 • költségtérítéses tanfolyamok, képzések szervezése
 • helyiségek bérbeadása
 • szakmai tanfolyamok szervezése
 • rendezvények szervezése
 • a gyermekek élelmezése az iskolai konyháról
 • gyógytestnevelés
 • szabadidős tevékenység szervezése

b) Felsőoktatási tevékenység:

 • biztosítja és ellátja a hallgatók gyakorlati képzését, a tanítói hivatásra való gyakorlati felkészítését
 • félévenként a főiskolai óratervi hálónak megfelelően kidolgozza a hallgatói gyakorlatok beosztását, nevezetesen:
– a csoportos és egyéni iskolai gyakorlatokat
– a csoportos és egyéni hospitálásokat
– a tantárgy-pedagógiai bemutató tanításokat
– előzetes terv illetve főiskolai megbízás alapján rendszeresen bekapcsolódik a külső gyakorlatvezetők és a város, a megye az ország, a református iskolák valamint a határon túli magyar iskolák pedagógusainak szakmai továbbképzésébe.

Osztályok/csoportok száma:
32 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
1-4. évfolyam: 510 tanuló 5-8. évfolyam: 347 tanuló

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
900 fő (összesen)

Idegen nyelv tanítása:
angol, német, olasz

Képzési, szervezési sajátosságok:

 • Emelt szintű oktatás: ének-zene emelt szintű oktatása (1-8. évfolyam)
 • Idegen nyelv emelt szintű oktatása(5-8.évfolyam
 • Második idegen nyelv 7.évfolyamtól az emelt szintű nyelvi osztályokban.
 • Számítástechnika emelt szintű oktatása (5-8.évfolyam)
 • Olvasástanítási módszer: Romankovics, Zsolnai, Lovászné, szótagoló olvasás

Pedagógiai hitvallás:
Az iskolában folyó nevelés és oktatás alapvető feladata:

 • a tanulókat művelt, jellemes emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész alkotó polgárává formálni, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni,
 • a református tanulókat a református egyház hitvalló tagjaivá, a nem református tanulókat – vallásuk szabad gyakorlása mellett – saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelni.

Testvérintézmények:
Bod Péter Tanítóképző, Kézdivásárhely, Erdély, Románia

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A Diákönkormányzat tagjai lehetnek a KFRTKF Gyakorló Általános Iskolájának tan-ulói. A Diákönkormányzatba való be- és kilépés önkéntes. A Diákönkormányzatot 2 fel-nőtt vezető irányítja és osztályonként 2 gyerekképviselő vesz részt a Diákönkormányzat ülésein. A gyerekképviselők állást foglalnak az iskola életével kapcsolatos ügyekben, elmondják kívánságaikat, ötleteiket. Részt vesznek a különböző rendezvényeken, versenyeken és segítenek ezek megszervezésében. A Diákönkormányzat ülései időszakosak, ahol részben a felnőtt vezetők közlik a tantestület és az iskola vezetés álláspontját, az aktuális feladatokról, tervekről, tájékoztatnak és megszervezik annak lebonyolítását. A gyerekképviselők a Diákönkormányzat üléseiről tájékoztatják osztálytársaikat, a Diákönkormányzat tagjait.