Szügyi Dániel Református Általános Iskola, Dévaványa

5510 Dévaványa, Vörösmarty út 2.
Telefon: +36 (66) 483-342
Fax: +36 (66) 483-342

Az intézmény telephelyei (címe):
5510 Dévaványa, Bem J. u. 2.
5510 Dévaványa, Bem J. u. 7.

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma
Református Elemi Iskolai Közalapítvány ( adószám: 19060061-1-04 )

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tiszántúli Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (52) 514-744
Dr. Horkay György főtanácsos úr +36 (52) 516-895

Az intézmény újraalapításának éve:
1991

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Szügyi Dániel lelkipásztor 1888

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Szinte semmiből és semmivel de hittel és reménységgel indította újra 1991.szeptemberében a Református Egyházközség a Szügyi Dániel templomépítő és iskolaalapító lelkipásztorról elnevezett általános iskolát. Az intézmény feladatául tűzte ki az evangéliumi hit és erkölcs szellemében történő nevelés korszerű, igaz értékeket adó ismeretanyag és kultúra közvetítését a növendékek hitbeli, érzelmi, értelmi , akarati és fizikai képességeinek kibontakoztatását, hitvalló, alkotó, szolgáló, igaz életre nevelést. Iskolánk világnézetileg elkötelezett a református vallást, annak szellemiségét közvetíti a heti 2 kötelező hittanórán túl, reggeli, tanítás utáni, hétkezdő áhítatok, csendes percek formájában a vallásos nevelés áthatja az iskola mindennapjait.
A romos, nagyon rossz állapotban visszakapott, teljesen kiürített Bem út 2, Bem út 7., és Vörösmarty út 2.sz. alatti iskolaépületeket nem kis anyagi erőfeszítések árán sikerült fokozatosan évről-évre rendbe hozatni, korszerűsíteni. Informatika szaktantermet, könyvtárszobát, tornatermet alakítottunk ki, hogy a nevelés-oktatás tárgyi feltételeit megteremtsük. Tantestületünk összetételét tekintve fiatalokból és középkorúakból áll, felekezetközi szabad evangéliumi háttérrel. Igaz hittel, keresztyén lelkülettel rendelkeznek elkötelezettségük megmutatkozik napi nevelő munkájukban. Iskolánk nem nagy. Nem akarunk „iskolagyár” lenni. Családiasságunkat nem áldozzuk fel a könnyebb megélhetés kedvéért sem. A közvetlenség, áttekinthetőség létszükséglet egyre személytelenebbé váló világunkban. Így tudunk minden egyes gyermekünknek a lelkével is foglalkozni.
Tehetséges gyermekeinket rendszeresen megmérettetjük helyi, megyei, országos versenyeken, ahol „kicsiségünk” ellenére általában szép eredményeket érünk el. A szabadidő hasznos eltöltésére sokféle változatos programot kínálunk szakkör, fakultáció, felzárkóztatás , tehetséggondozás formájában. Énekkarunk, színjátszó csoportunk rendszeresen szerepel egyházi, nemzeti, iskolai, városi ünnepségeken ahol mindig nagy számú közönség előtt színvonalas műsorral szolgálunk. Évente visszük gyermekeinket egy hetes erdei iskolába, jártunk már Kőszegen, Bükkszéken, a Duna-kanyarban, Zemplénben. Ilyen alkalmakkor a diákok megismerkednek az adott táj természeti szépségével, növény, állatvilágával, kulturális létesítményeivel, építészetével, a hely történelmével, az ott élő emberekkel, nyelvjárásokkal. Az erdei iskola nemcsak egyszerűen bemutatja a környezetet, hanem lehetőséget ad öntevékeny felfedezésekre, a tapasztalás, beleélés élményére.
2001. szeptemberétől fenntartónk a Tiszántúli Református Egyházkerület. Ez a fenntartói váltás új távlatokat nyitott az iskola életében mind anyagi, mind szakmai szem-pontból és hosszútávra biztosítja az intézmény jövőjét.

Az intézmény közoktatási feladatai:
általános iskolai oktatás integrált nevelés, napközi otthonos ellátás

Osztályok/csoportok száma:
9 osztály

Létszámadatok 2003.október 1-jén ( feladatonkénti bontásban):
131 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
400 fő

Idegen nyelv tanítása:
német

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:
Keresztyén Nevelés