Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola, Dombrád

4492 Dombrád Kossuth u. 45.
Telefon: +36 (45) 465-413; +36 (45) 565-004

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Gyermekmisszió Alapítvány (adószám: 19208907-1-15, számlaszám: 11744106-20000796)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Dombrádi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
4492 Dombrád, Kossuth u. 25.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 45/565-070

A fenntartó faxszáma(i):
+36 45/565-071

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
lobabaka@axelero.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1993

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Schola, 1597; később Református Elemi Népiskola

A régi, illetve új intézmény rövid története:
1597-ből már ismert a „Schola mester béri”: „Schola mester béri 25 külön kenyéres embertől, fél negyed élet, egy-egy sódar, egy-egy szekér fa” Az első oskolamesterek a XVI. század második felében már megjelentek a gyülekezetben. Az egyházi oktatás legkevesebb 400 éves múltra tekint vissza, de sajnos 1948-1993 között szünetelt.
Dombrád és még 20 kiemelt gyülekezet csak olyan oskolamestereket fogadhatott, akik a tanulástól nem „irtózván” akadémiai szinten befejezték tanulmányaikat. Az iskola épülete 1833-ig, egyetlen helységből állt, amely a rektor lakása mellé volt megépítve. 1833-ban kezdték bővíteni az iskolát, mivel a rektor mellett preceptora is lett az iskolának és a gyerekek létszáma is növekedett.
A Dombrádi Református Egyházközség, mint alapító és működtető 1993/1/3. sz. határozatával létrehozta az alábbi nevelési-oktatási intézményt: Református Általános Iskola. Az intézmény célja az oktatási törvényben előírt alapfokú nevelés-oktatás biztosítása, valamint alapfokú zenei képzés (szolfézs és hangszeres), művészeti csoportok vezetése, a tanulók református keresztyén szellemben történő nevelése.
Az iskola 1996. aug. 31-én felvette Dr. Bereczky Zsigmond nevét. Bereczky Zsigmond 1908. április 20-án született Cégány (ma Cégénydányád) községben, Szatmár megyében. A Dombrádi Református Elemi Népiskola kiváló tanítója volt 1933-1956-ig. Elhunyt Gyömrőn, 1981-ben.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Az oktatási törvényben előírt alapfokú nevelés-oktatás biztosítása, valamint alapfokú zenei képzés (szolfézs és hangszeres), művészeti csoportok vezetése, a tanulók református keresztyén szellemben történő nevelése.

Osztályok/csoportok száma:
8 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
146 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
240 fő

Idegen nyelv tanítása:
német

Pedagógiai hitvallás:
„Istennek, hazának, tudománynak”

Nevezetes diák:

 • Dombrádi János: 1640-től a régi dombrádi schola tanulója, később pataki diák, majd kolozsvári rektor.
 • Dombrádi András: 1680-tól a dombrádi schola tanulója, később pataki diák, majd Tokajban jegyző.
 • Harsányi Mihály: 1740 szeptemberében született Dombrádon. Sárospatakon „tógás deák” 10 évig. 1769-ben az inasok curatora Patakon. 1771-től négy évig erdőbényei tanító. 1776. február 14-én lett cigándi prédikátor. 40 évig szolgált Cigándon, 1816-ban halt meg. Az alsózempléni egyházmegye tanácsbírája volt.
 • Harsányi Sándor: 1768. március 18-án született Dombrádon. Sárospatakon tanult, ahol 1788-ban lett tógás diák. 1795-ben Lőcsén „négy nevezetes urfiak mellett, mint pedagógus” német nyelvet tanul. 1796 vége felé visszatér Sárospatakra. 1798-ban sajókazinczi rektor volt, s ott szolgált három évig. 1801-től vissi lelkész hat évig. 1807. április 3-tól tiszakarádi lelkész. Harminchét évig volt karádi lelkész, 1844. február 1-én halt meg, Karádon van eltemetve. Hetvenhat évet élt.
 • Peleskey Miklós: Dombrádon született, azonos nevű édesapja dombrádi lelkipásztor volt. A Karcagi Református Kollégiumban tanult. Lelkipásztor volt Nyírmadán, Gebén, /ma Nyírkáta), majd Mátészalkán, ahol a szabolcsi egy-házmegye esperesévé választották 1810-ben. Tisztségét 1821-ig viselte, később a nagykárolyi egyházmegye esperese lett 1822-1829-ig. Esperesi tisztségéről, amely egyébként halálig szólt, önként lemondott 1829-ben.
 • Szikszai József: „Én Szikszai József /*Dombrád 1817. Apja: Szikszai József, anyja: Harsányi Mária/ Szabolcs Megyében kebelezett Dombrád helységében lakott néhai Szikszai István fia aláírok ezen nagytiszteletű f. szabolcsi egy-házvidék törvényeinek, úgy mint ez idő terén a ny. báthori egyház elválasztott papja. N. Kálló 1848. Márc. 17-kén.”
 • Major József: „Én Major József Szabolcs megyébe kebelezett Dombrádi születésű, aláírok ezen nagytiszteletű felső Szabolcsi egyház vidék törvényeinek, mint kemecsei segédlelkész. Kelt Kemecsén. November 30. 853.” Édesapja, Major József dombrádi tanító volt.
 • Veress János: 1861. június 22-én született Dombrádon. Szülei Veress Sándor és Révész Zsófia. A máramarosszigeti református líceumban tanult, a kiváló képességű Szilágyi István professzor /Arany János barátja/ tanítványa volt 1880-1881-ben. /Szilágyi Album. 1885. Budapest. 167. o./ 1885. Július 14-én írt alá a felsőszabolcsi egyházmegye törvényeinek, mint kanyári segédlelkész. Paszabi lelkipásztor 1893-1912-ig, tizenkilenc évig. 1913-ban Paszabon temették el.
 • Veress Károly: 1884. április 29-én született Dombrádon. Édesapja Veress Károly, édesanyja Balla Eszter. Nyírturai lelkipásztor volt.
 • Berencsi Géza: aranydiplomás lelkipásztor Dombrádon született 1914. június 15én. A Sárospataki Református Kollégium diákja. Berencsi Géza több mint 40 évet szolgált Gégény községben. A felsőszabolcsi egyházmegye pénztárosa volt, rangidős egyházmegyei tanácsbíró. 1996. április 9-én hunyt el 82 éves korában. A dombrádi temetőben pihen.

Nevezetes tanár:

 • Abod Imre igazgató, kántortanító (1882-1980): 1905-1940-ig az intézmény nevelője. A Zeneakadémián hegedű-zongora-cimbalom szakon Hubay Jenő tanítványa volt. Az Országos Református Tanító Egyesület elnöke. Wodianer djas tanító 1939-ben.
 • Dr. Berczky Zsigmond (1908-1981): bölcsészdoktor, kántortanító, karnagy, testnevelő tanár 1933-1956. 1956-ban a Dombrádi Forradalmi Munkástanács elnöke. 2 és fél év börtönre ítélik. Kistarcsáról szabadult.
 • Kézy György
 • Erdős Endre
 • Papp Antal
 • Szekeres Dénes
 • Pataky Lajos
 • Porzsolt Judit
 • Márton József gyémántdiplomás pedagógus.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Horváth József: Adatok Dombrád község s a dombrádi ref. egyház történetéhez. 1931.
 • Orosz Károly - Sipos Kálmán: Dombrádi olvasókönyv I. kötet