Baltazár Dezső Református Általános Iskola, Hajdúböszörmény

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10.
Telefon: +36 (52) 228-287; (52) 561-438
Fax: +36 (52) 228-287
baltazar.dezso@freemail.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
„Imádkozzál és dolgozzál” Alapítvány(adószám: 18549885-1-09; számlaszám: 10200342-34401121)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Bocskai téri Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (52)/229-998
+36 (52)/561-998

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1995

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
1865. Református Fiúiskola 1912-től Református Leányiskola

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Intézményünk városunk központjában 1995 óta működik, évfolyamonként 1-1 osztállyal. Jelenlegi tanulólétszámunk 154. 18 főállású pedagógus látja el a nevelő-oktató munkát. Az iskola tárgyi felszereltsége jónak mondható, nagy gondot fordítunk az oktatás színvonalának emelésére rendszeres taneszköz-fejlesztéssel.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Intézményünk ugyanazokat a közoktatási feladatokat látja el, mint bármely más önkormányzati iskola, csupán szellemiségében tér el tőlük. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek lelki gondozására – az alacsonyabb osztálylétszámból adódóan –, nagy mértékű személyes odafigyeléssel és szeretettel. Ez a családias légkör áthatja nevelő munkánk valamennyi területét. Mindent átfogó feladatunknak tartatjuk, hogy a nyolc évfolyam valamennyi tanulója megtalálja helyét iskolánkban, és eredményes, értelmes tevékenységgel töltse napjait. – Alapozza meg a tanulási szokásokat. – Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. – Differenciált, személyre szóló fejlesztésre törekedjék. – Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. – Támogassa az egyéni képességek kibontakozását. – A fegyelmezett, toleráns emberi magatartás legyen kialakulóban nála. – Olyan tevékenységi formák, helyzetek teremtése, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja tudásának, megbízhatóságának, becsületességének értékét. – Fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, szolidaritás érzését, empátiáját. – Fejlessze a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, erősítse az Európához tartozás tudatát.

Osztályok/csoportok száma:
8 osztály
5 napközis csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
135 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
25 tanuló osztályonként

Idegen nyelv tanítása:
német nyelv, a közeljövőben tervezzük az angol nyelv oktatását is

Képzési, szervezési sajátosságok:
1-2. évfolyamon egész napos rendszerű oktatást biztosítunk. 3. évfolyamtól idegen nyelv tanulására van lehetősége a gyerekeknek. Számos szakkörön – dráma, rajz, ének-zene, sport, német, informatika – fejleszthetik képességeiket diákjaink. Jól felszerelt számítógépes szaktanterem – 18 multimédiás számítógép, strukturált kábelezés, Internet hozzáférés – várja az informatika iránt érdeklődőket. 3-4-5-6-7. osztályos tanulók részére napközis ellátást biztosítunk

Pedagógiai hitvallás:
A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Élet-példájukkal, minden megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A DÖK alapegységét az iskola osztályközösségei alkotják. Az osztályok 3 fős vezetőséget választanak évente: elnök, titkár, küldött. Az elnök és a titkár képviseli az osztályt a Diáktanácsban. A DÖK legmagasabb fóruma a közgyűlés.

Egyéb közlendők:
Az iskolánkba készülő gyerekeknek SULIVÁRÓ néven foglalkozásokat tartunk, melyek keretében a gyermekek megismerkednek leendő tanítóikkal, az iskolai élettel és fejleszthetik képességeiket.