Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, Hódmezővásárhely

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.
Telefon: Iskola: +36 (62) 241-703,
Kollégium: +36 (62) 222-509
Fax: +36 (62) 244-337
www.bgrg.sulinet.hu
bgrg@bgrg.sulinet.hu

Telephely:
Szatmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely Klauzál u.1-3.

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:

 • A Vásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumért Alapítvány (adószám: 18453290-1-06, számlaszám: 10200184-28112743)
 • A Bethlen Bibliotéka Alapítvány (adószám: 18453317-1-06, számlaszám: 10200184-28112750)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Hódmezővásárhelyi 12. Jogutód Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 5.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (62)/241-817

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (62)/241-817

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1994

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Református Bethlen Gábor Gimnázium, 1723

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az iskola latin nyelven írt törvényeit 1723. január 15-én írta alá Füredi István. E nevezetes eseménytől számítjuk gimnáziumunk folyamatos működését. Az első rektora Erdélyi P. Sámuel. Az iskola híres könyvtárát gyarapító adományozók sorát is ő nyi-totta meg. Az 1822-ben épült és 1883-ban bővített iskolaépület, az Ógimnázium is hamarosan szűknek bizonyult, ezért 1896-ban Sándy Gyula tervei alapján elkészült a gimnázium jelenlegi épülete.
Az 1822/23-as tanévtől ismerjük pontosan a tanulók névsorát, létszámát és a részletes tan-anyagot. 1826-tól két állandó tanár működött a gimnáziumban, Szikszay Benjámin első professzori címe már az iskola önállóságának, Debrecentől függetlenné válásának bizonyítéka. A XIX. század nagy iskolateremtő és fejlesztő igazgatói közül név szerint említjük a magyar nyelv és irodalom kiváló professzorát, a Magyar Tudományos Akadémia tagját, a gimnáziumból egyetemi katedrára távozó Imre Sándort, és az iskola jelenlegi épületét építtető, felszerelését, egyesületeit gyarapító és az iskola addigi történetét megíró Futó Mihályt. Iskolánk szaktantermei ma is viselik a fizikai szertárt alapító Garzó Imre mérnök-tanár és a természetrajzi szertár létrehozója, Bodnár Bertalan nevét. 2003-tól a gimnázium földszint 3-as terme az egykori nagytekintélyű tanár, majd igazgató Dr. Grezsa Ferenc nevét viseli.
A XIX. és XX. századi politikai eseményei és a közoktatási reformok néha visszahúzó, de többnyire fejlődést biztosító hatása eredményeként az iskola humán, majd egységes nyolc osztályos gimnáziummá vált. 1930-ban vette fel a nagy erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor nevét. A gimnáziumban kialakult hagyományőrző, kultúraápoló, érték-teremtő pedagógiai tevékenység – amit ragaszkodó szeretettel gyakran egyszerűen bethlenes szellemnek neveznek – a tanárok és diákok számára követendő példaként merít a nagy fejedelem életművéből.
Ez a szellem segítette át a gimnáziumot az 1948-as államosítás okozta traumán, s tartotta meg sok híres tudóst, művészt, sportolót kibocsátó „virágzó ősfaként”. 1994. augusztus 1-jével a gimnázium visszakerült az alapító református egyház jogutód egy-házközségeinek kezelésébe. A „táblacserélgetés” 46 éve alatt is kiváló tanárok, igazgatók működtek falai között: Németh László (1945-1948), Grezsa Ferenc igazgató. Németh László a Kossuth-díjáért kapott összeget a gimnázium könyvtárának adományozta. A ma már több mint 70 ezer kötetből álló, számos muzeális könyvritkaságot is magába foglaló gyűjtemény – hála Tölcséry István és Imolya Imre könyvtáros-tanárok áldozatos munkájának is – a gimnázium egyik büszkesége.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Gimnáziumi nevelés és oktatás

Osztályok/csoportok száma:
19 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
556 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
630 fő

Felvételi követelmény:
általános iskolai törzsanyag

Idegen nyelv tanítása:
angol, francia, latin, német, olasz, orosz

Képzési, szervezési sajátosságok:

 • 8 évfolyamos képzés
 • 4 évfolyamos emelt szintű angol, biológia-kémia, magyar-történelem, matematika-fizika
 • 5 évfolyamos nyelvi előkészítős osztály
 • ECDL vizsga

Pedagógiai hitvallás:
Jelmondat: „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme”
”Bethlen Gábor udvarában
fényes volt a lant, a kard,
pallosával, szép szavával
óvni, nevelni akart.
Százados nagy iskolája
ősfát hoz új virágzásra,
s nevel művelt, hű magyart”

(Keresztury Dezső: A Múzsák nyájas szigetén c. verse,
Steiner Béla zenéjével gimnáziumunk himnusza)

Nevezetes diák:

 • Antal Imre előadóművész
 • Benyhe János, író, műfordító
 • Fenyvesi Félix Lajos, író
 • Gyulai József, fizikus
 • Ilosfalvy Róbert, operaénekes
 • Olasz Sándor, író, szerkesztő
 • Tárkány Szűcs Ernő, jogtudós
 • Dr. Sipka Sándor, orvos
 • Dr. Szenti Tibor, író
 • Dr. Pap Ákos, orvos
 • Dr. Imolya Imre, katonai ügyész
 • Harmatta János, akadémikus
 • Halla József, operatőr
 • Dr. Hadas János, igazságügyi szakértő
 • Dr. Ormos Jenő, professzor
 • Dr. Imre László, irodalomtörténész
 • Bencze János, kosárlabdázó
 • Juhász Katalin, tőrvívó világbajnok
 • Gyuricza József, tőrvívó világbajnok
 • Dr. Ilia Mihály, egyetemi tanár
 • Dr. Bárdos Jenő, egyetemi tanár

Nevezetes tanár:

 • Erdélyi P. Sámuel
 • Szőnyi Benjámin
 • Szikszay Benjámin
 • Dr.Grezsa Ferenc
 • Imre Sándor
 • Futó Mihály
 • Garzó Imre
 • Bodnár Bertalan
 • Németh László
 • Tölcséry István
 • Imolya Imre
 • Csatáry Endre

Testvérintézmények:
Otto Hahn Schule, Frankfurt am Main, Németország

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A„BEDÖK” saját SZMSZ szerint működik, két segítő tanárral.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Földesi-Imre-Varsányi: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium. Bp. 1990. Tankönyvkiadó
 • Egymás tiszteletére nevelnek. Népszava, 2003. november 26.