Juhász Gyula Református Szakközépiskola és Gimnázium, Makó

6900 Makó, Kálvin u. 2-6.
Telefon: +36 (62) 213-227
+36 (62) 214-172
Fax: +36 (62) /213-227
ikotorman@freemail.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Szépség Koldusa Oktatási Nevelési Alapítvány (adószám: 18458367-1-06; számlaszám: 568000047-100004122)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Makó-Belvárosi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
6900 Makó, Kálvin tér 3.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (62)/211-495

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (62)/211-495

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2003

Az intézmény elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium, 1967

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Iskolánk 1967. augusztus 1-je óta önálló intézmény. Alapításának gondolata korábban, 1962-ben felmerült, a középiskolák iránti társadalmi igény és a mezőgazdasági szak-emberképzés szükségessége hozta létre. Csongrád Megye Tanácsa VB döntött létesítéséről, majd a város egy új iskolaépület felépítéséről.
Négy szakközépiskolai és négy gimnáziumi osztállyal indult a tanítás a Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumban.
1970 áprilisában vette fel iskolánk Juhász Gyula nevét. Ez az év a képzésben is változást hozott: az 1970/71-es tanévtől a gimnáziumi osztály helyébe egészségügyi szak-középiskolai osztály lépett. Ez a képzés 1998-ig folyt, addig volt rá törvényes lehetőségünk).
1979-től a mezőgazdasági osztály profilja változott: mezőgazdasági áruforgalmi képzés indult 1993-ig. Ekkor a városi oktatáspolitika döntésére általános gimnáziumi képzés indult, amely 1996-tól speciális fakultációt kapott: közrendvédelmi fakultációs gimnáziumi osztály lett, amely nagy népszerűségnek örvend azóta is a 8. osztályosok körében. Jelenleg tehát kétvonulatos iskolánk egyik pillére ez az osztály, a másik az egészségügyi szakközépiskolai osztály „örököse”, azaz humán szakmacsoportos egészségügyi orientációs szakközépiskolai osztály.
Mindkét tagozaton szervezünk OKJ-s szakmai képzést érettségi után. Az egészségügyi szakmák közül először felnőtt szakápoló, majd egészségügyi operátor, jelenleg ápolóképzést folytatunk. A gimnáziumi osztályban érettségizetteknek biztonságszervező képzést indítottunk. E képzésben a továbbtanulni nem kívánó vagy azt később kezdő tanulóink, ill. más iskolában érettségizettek vehetnek részt.
Végzőseink nagy része egyébként elsősorban szakirányban tanul tovább.
A speciális szakmai tantárgyakat helyi szakemberek tanítják iskolánkban: orvosok, jogászok, rendőrtisztek.
Nagyon jó kapcsolatunk van a városi kórházzal és rendőrséggel.
A városban, amely fogyó létszámú, elöregedő mezőváros, öt középiskola működik. Tudjuk, hogy – különösen a demográfiai tényezőket figyelembe véve – csak akkor őrizhetjük meg „népszerűségünket”, ha életképes szakmákat oktatunk, ha pontosan felmérjük a város és a térség igényeit, és ha kellő színvonalon végezzük munkánkat. Fel kell vállalnunk azt a hátrányt is, hogy iskolánk tanulói zömében vidéki kisiskolákból érkeznek. 2003 szeptemberében került középiskolánk egyházi fenntartásba.
Jelenleg a kölcsönös megbecsülés jegyében törekszünk minél jobban megismerni, elfogadni az új szellemiséget.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • gimnáziumi képzés
 • szakközépiskolai képzés
 • OKJ képzések
 • esti tagozatos gimnáziumi képzés

Osztályok/csoportok száma:
11 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

 • rendvédelmi: 154 fő
 • humán: 108 fő
 • szakképző évfolyam: 35 fő
 • esti tagozatos gimnázium osztály: 89 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):

 • Humán egészségügyi orientációs: 35 fő
 • Rendvédelmi orientációs: 35 fő
 • Ápoló (OKJ 54501201): 35 fő
 • Biztonságszervező I. (OKJ 54891901): 35 fő

Felvételi követelmény:
Iskolánkban nem tartunk felvételi vizsgát. A tanulók az általános iskolai eredményeik alapján kerülhetnek be képzéseinkre.
A döntésnél figyelembe vesszük a magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, és matematika tárgyakból az általános iskola 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi osztályzatokat. Alkalmassági követelmények: egészségügyi és fizikai alkalmasság

Idegen nyelv tanítása:
angol, német, francia nyelv

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A diákönkormányzat legfőbb iskolai szerve az iskolai diákbizottság. IDB tagjai az osztályok diákbizottságának titkárai. Élén az iskolai diákbizottság titkára áll, akit az iskola tanulói választanak. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, az iskolában tanító tanár segíti.
Az IDB 4 hetenként ülésezik, de szükség esetén bármikor összehívható. Az iskolagyűlés évente 1-2 alkalommal, de szükség esetén többször összehívható fórum, melynek résztvevőire és témájára az IDB, a nevelőtestület és az iskolavezetés egyaránt tehet javaslatot.
A diákok az őket ért sérelem orvoslásáért közvetlenül az osztály-diákbizottságokhoz fordulhatnak, amelyek az IDB, illetve a diákvezetőségeken keresztül tartják a kapcsolatot az iskola vezetőségével.
A diákönkormányzat a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben.
A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben:

 1. a jogszabályokban meghatározott ügyekben az iskola szervezeti és működési szabályzata megalkotásakor és módosításakor,
 2. a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor,
 3. a házirend elfogadásakor

Az IDB felvállalja az egyes iskolai rendezvények önálló megszervezését. A rendezvények bevételéből befolyt pénzösszeggel az IDB rendelkezik. Ezen anyagi eszközök felhasználásáról a diákönkormányzat dönt a nevelőtestület véleményének kikérésével (pályázatok kiírása, kirándulások támogatása, rendezvények finanszírozása). Munkájukat a diákmozgalmat segítő tanár közvetlenül segíti és irányítja.