Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium

4355 Nagyecsed, Szatmári u. 1.
Telefon: +36 (44) 345-319; (44) 545-011
Fax: +36 (44) 545-010
suli599@debrecen.sulinet.hu
ilike.hu@yahoo.com

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése:
Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégiumért Közalapítvány (adószám: 18794889-1-15, számlaszám: 11744041-20090405)

Az fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Nagyecsedi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
4355 Nagyecsed, Rákoczi F. u. 77.

A fenntartó telefonszáma:
+36 (44) 345-687

A fenntartó (elnökség) közérdeku E-mail címei:
muzsnail@freemail.hu

Az intézmény alapításának éve:
1994

A régi ill. új intézmény rövid története:
Nagyecsed Város Önkormányzata és Református Egyházközség Presbitériuma, – élve a rendszerváltozás adta lehetőséggel – megállapodást kötött református gimnázium indítására. A Tiszántúli Református Egyházkerület elnökségétől támogatottan a Nagyecsedi Református Egyházközség a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 3.§ /2/. Bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a törvény 37.§ /5/. bekezdésében foglaltak alapján Nagyecsed Nagyközség Önkormányzatának támogatásával 1994. július 1. hatállyal gimnázium és kollégium alapítását határozza el. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, fenntartója és működtetője a Nagyecsedi Református Egyházközség, felügyeleti szerve Nagyecsed Város Önkormányzatának jegyzője, aki ellátja az intézmény törvényességi felügyeletét.

Az intézmény közoktatási feladatai:
A gimnázium négy évfolyammal rendelkező nevelési, oktatási intézmény. Feladata megalapozni az intézményben tanuló gyermekek általános műveltségét, valamint felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek az ilyen típusú tanulmányokhoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük (kollégium). Az intézmény a nevelést és oktatást a 9. évfolyamon kezdi és a 12. évfolyammal fejezi be.

Osztályok/csoportok száma:
4 évf.

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
83. fő

Felvételi követelmények:

 1. Iskolánk minden jelentkező tanulót felvesz, ha általános iskolai tanulmányai eredménye meghaladja a 3,0 átlagot. Felvételi elbeszélgetést tartunk minden év február első szombatján. A felvételi bizottság (igazgató, vallástanár, kollégiumvezető, leendő osztályfőnök) tagjai személyesen találkoznak a jelentkezővel, és meghallgatják bizonyságtételét.
 2. A 9. évfolyamra történő beiratkozáson be kell mutatni:
  a tanuló általános iskolai bizonyítványát
  a tanuló felvételét javasoló lelkészi ajánlását
  a tanuló egészségügyi törzslapját
  a tanuló személyi igazolványát
 3. Ha a tanuló más iskolából jelentkezik át intézményünkbe, akkor be kell mutatnia:
  az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot
  az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt
 4. Ha a más iskolából átjelentkező tanuló az iskolában oktatott tantárgyak valamelyikét nem tanulta, osztályozó vizsgát kell tennie az adott tantárgyból. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból az osztályozó vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, az évfolyamot megismételheti, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozhat.

Idegen nyelv tanítása:
angol-német

Pedagógiai hitvallás:
Az egész nevelőtestület feladata keresztyén értékekre nevelni a tanulókat. Iránymutatóa református egyház két hitvallása: Heidelbergi Káté, a Második Helvét Hitvallás.A keresztyén ember erkölcsi kódexe a Szentírás. Az erkölcsi, lelki nevelés mellett nagyon fontos az értelmi nevelés. Mindezekhez nélkülözhetetlen erkölcsi kategóriák: ,,a hit, remény, szeretet, ezek között pedig legnagyobb a szeretet” (I. Kor 13,13).

Testvérintézmények:
Unterstrass Gimnázium Zürich

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekét képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon. A diákönkormányzatba minden tanulóközösség 2, illetve létszámtól függően 3 személyt delegálhat. Munkájukat egy – az iskolában tanító – tanár koordinálja. A küldöttek megválasztása a demokrácia szellemében történik. A diákönkormányzat megbízása egy tanévre szól. A diákönkormányzatot a nevelőtestülettel és az igazgatósággal való kapcsolattartásban a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli.