Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes

6600 Szentes, Kossuth tér 2.
Telefon: +36 (63) 562-362+36 (63) 562-363
Fax: +36 (63) 562-362+36 (63) 562-363
www.kissb-szentes.sulinet.hu
kissb-suli@axelero.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:

 • A „Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány” (adószám: 18462281-1-06; számlaszáma: 57200031-10032392)
 • „Istenért és Hazáért Református Iskolai és Templomi Alapítvány” (adószám: 18451236-1- 06; számlaszám: 11735043-200126)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség és Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
6600 Szentes, Kiss Bálint utca 2.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 63/314-024

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
kovach@szentesinfo.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1700-as évek

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az ősi iskola krónikája (1700-1803)
A református fenntartású ősi iskola körülbelül a mai járásbíróság helyén állt, ahol már1700-ban volt tanítás. Az első ismert iskolamester Némedi Mihály volt.
1748-ban a protestánsokat sújtó rendeletek miatt az épületet átadták a katolikusoknak,ezért a református iskola ideiglenesen a városháza épületébe költözött.
A református elemi iskola évtizedei (1803-1929)
1803-ban megkezdték az új iskola építését. Az alapkőbe vésett üregbe emlékként ólomtáblát helyeztek. A képen is látható épület 125 évig állt. 1854-ben megszervezték az ismétlő iskolát. 1861-ben „iskolai bizottmány” alakult, feladata az iskola felügyelete. 1906-ban igazgatókat neveztek ki az iskola élére, így a vezetésben is különvált a fiú- és leányoktatás. Igazgatók: Papp Antal és Papp Lajos. Az iskola épülete a század elején már szűkösnek bizonyult.
A századelőtől a rendszerváltozásig (1929-1990)
Az új épület alapkövét 1928. október 31-én rakták le, az átadásra pontosan egy évvel később került sor.
A hittant és az egyházi énekeket a tanítók tanították, szakos oktatás, felmenő rendszer nem volt. A II. világháború alatt a tanítás színvonala állandóan csökkent.
1948-ban az iskolát államosították, és ismét koedukált rendszerű lett Megkezdődött a szakmunkásképzés. Az 1960-1970-es években bevezették a vizet, a központi fűtést, az udvart betonozták.
Államiból újra református. A jelenkor (1990-)
Az iskolát a szentesi református egyházközségek 1991-ben igényelték vissza, s 1993 júniusában meg is történt a tulajdonosváltozás. Folyamatosan növekvő tanulólétszám, versenysikerek, kiemelkedő sporteredmények mutatják az intézmény mindennapjaiban is megmutatkozó felpezsdülést.
1999 őszétől a tehetséggondozás fejlesztése vált kiemelt feladattá. Folyamatosan zajlik az épület korszerűsítése, az oktatás európai színvonalúvá tétele. S a jövő még előttünk áll...

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • általános iskolai oktatás az 1-4. és az 5-8.évfolyamon,
 • fejlesztő és felzárkóztató oktatás,
 • bejáró gyermekek, tanulók ellátásának támogatása,
 • általános és rászorultsági alapon szervezett intézményi étkeztetés
 • általános iskolai napközis, iskolaotthonos és tanulószobai foglalkozás,
 • hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatása,
 • képesség-kibontakoztató felkészítés,
 • integrációs nevelés és oktatás,
 • tanulók tankönyvellátásának szervezése általános és ingyenes tankönyvellátáshoz,
 • mindennapos testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feltételek biztosítása,
 • könyv, újság, papíráru kiskereskedelem, (TEÁOR szám: 5247)
 • szakmai fejlesztési feladatok,
 • pedagógus szakvizsga és továbbképzés igénybevételének biztosítása,
 • pedagógus szakkönyvvásárlás igénybevételének biztosítása
 • pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele.
 • Az 1-8. évfolyamon heti két – órarendbe illesztett – órában felekezetek szerinti hittanoktatás folyik. (2004-ig kifutó rendszerben erkölcstan oktatás folyik a felsőbb évfolyamokon.)

Osztályok/csoportok száma:
18 tanulócsoportot 10 napközis csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
392 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
maximum 400 fő

Idegen nyelv tanítása:
angol, német és francia nyelv csoportbontásban emelt óraszámban 4 évfolyamtól. A nyelvoktatást anyanyelvi lektor is segíti.

Képzési, szervezési sajátosságok:
Alsó tagozatban az olvasás tanítása a hagyományos, úgynevezett szótagoló módszerrel folyik.
Az órarend keretében tanítunk drámajátékot, létrehoztuk a Drámapedagógiai Műhelyünket is.
Ötödik osztálytól az emelt óraszámú magyar, matematika, idegen nyelv tantárgyakból alacsony létszámú nívócsoportokat alakítunk ki. Ez a tehetséggondozás és fejlesztés lehetőségeit szolgálja.
Kiemelt szerepet kap iskolánkban az informatika oktatása, jelenleg a harmadik osztálytól órarendi keretben tanítjuk. 1996-ban adtuk át a város egyik legkorszerűbb informatika tantermét. 2003-tól a felső tagozatban elindult a tanulás tanítása projekt. Diákjaink részére minden évfolyamon heti egy órában díjmentes úszásoktatást biztosítunk. Tanteremként is használható helyiségben várja az iskolakönyvtár több ezres állománya tanulóinkat. A tanulók részére igény szerint kiscsoportos felzárkóztató vagy tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk. Emellett szakkörök bővítik a délutáni szabadidős foglalkozásokat (báb, képzőművészet, játékos sport, néptánc, citera, informatika, angol, dráma, matematika, üvegfestés). A szülőkkel való kapcsolattartás új eszköze az idén elindult szülői klub.

Pedagógiai hitvallás:

 • A magyar református iskolák évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épülő, az evangéliumi hit és erkölcs szellemében történő nevelés.
 • Korszerű ismeretanyag és általános műveltség közvetítése.
 • Olyan keresztyén közösség teremtése, amely a fiatalok hitben való megerősödéséhez, nemzeti hovatartozásuk vállalásához lelki-erkölcsi példát támaszt és keretet ad.

Testvérintézmények:
Nemzetközi kapcsolatok

 • College Max Linder – Saint Loubes, Franciaország,
 • Wilhelm Leuschner Schule – Darmstadt, Németország,
 • Sodrtorns High Scholl – Huddinge, Svédország,
 • Scoala du Clasele I-VIII nr. 1. – Jimbolia, Románia.

Hazai kapcsolatok

 • Kis Bálint Református Általános Iskola, Vésztő

Egyéb közlendők:
Március utolsó hetében a Kiss Bálint hét ad lehetőséget tanulóink bemutatkozására. Itt a nyílt tanítási órák mellett sport- és kulturális programok várják az érdeklődő tanulókat, szülőket. Télen és tavasszal sportnapot tartunk. A tanítási év utolsó hetében rendezzük meg sok programmal az iskolai gyermeknapot. Hagyományosan ősszel kerül sor az „Egészség-hét”-re.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája: