A Vésztői Református Egyházközség Kis Bálint Általános Iskolája

5530 Vésztő, Bartók tér 4.
Tel: +36 (66)/476-045
+36 (66)/476-018
Fax: +36 (66)/476-045
kbrefisk@freemail.hu

Az intézmény rövidített elnevezése:
Kis Bálint Református Általános Iskola

Telephelyek:
5530 Vésztő, Wesselényi u. 14.
5530 Vésztő, Wesselényi u. 15.

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma

  • Református Iskola és Szeretetotthon Alapítvány (adószám: 19061175-1-04; számlaszám: 54000083-10009031)
  • Mike-Alapítvány a Tehetséges Vésztői Gyermekekért (adószám: 18387029-1-04; számlaszám: 54000083-10009031)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Vésztői Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
5530 Vésztő, Bartók tér 6.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (66)/477-030

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (66)/476-046

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
refveszto@freemail.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1991

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Református Általános Iskola, Vésztő, 1691

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A vésztői református iskola alapítási éve 1691.
Az első iskola épülete a mostani református templom közvetlen közelében, annak déli oldalán lehetetett. Innen került átépítésre, amikor 1782-ben megkezdődött az új templom építése.
Az iskola szervezésében fenntartásában az egyházközség teljesen magára maradt. Protestáns felekezet lévén állami támogatásra nem számíthatott, de ennek ellenére a vésztői református egyház hosszú időn keresztül megtartotta vezető szerepét az iskolaügy irányításában. 200 évig csak református iskola volt Vésztőn. A tanítók rendszerint a debreceni kollégiumból kerültek ide. Így került Vésztőre - szülőfalujába - rektornak Kis Bálint is, aki később szentesi lelkipásztor, esperes lett.
Az 1800-as évek első felében Vésztő újabb iskolaépületekkel gyarapodott, a református egyház áldozatkészségéből (állami iskola csak 1907-ben nyílt).
Az 1876/77. tanévben történt meg az iskola hatosztályossá alakítása.
Annak ellenére, hogy az 1900-as évek elején állami és katolikus iskola is működött Vésztőn, még mindig a református iskolák tanulólétszáma volt a legmagasabb.
Az első világháború évei nehéz esztendők a község lakossága számára. Nagy volt a szegénység, sok férfit vittek el a háborúba.
A két világháború között Klebensberg Kunó vallás- és közoktatási miniszter iskolapolitikája hozott fejlődést az iskolánknak. Ezen évek iskolaépítő munkájának jelen-tősebb része a református egyházra hárult, hiszen még mindig neki volt a legkiterjedtebb iskolahálózata.
Az 1940-es évekkel újra súlyos problémák jelentkeztek az iskola életében. 1945-től a háború okozta sebek gyógyítása, az újrakezdés reménysége, a keresztyén értékek, hagyományok őrzése, továbbvitele vált a vésztői református iskola fő feladatává.
Sajnos, e nemes célt nem sokáig tudta képviselni. 1948 júniusában a törvényerőre emelt iskolaállamosítás kivette az egyház irányítása alól a vésztői református iskolát is. Ezzel megszűnt a több, mint két és fél századon át működő református keresztyén szellemű oktatás.
És szünetelt egészen 1991-ig, amikor a rendszerváltozás lehetőségeit kihasználva az egyházközség presbitériuma újraindította iskoláját.
Az iskola alulról építkező iskola volt. Mára már 215 tanulója van, modern új épületben tanulhatnak kisdiákjaink.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Alapfokú oktatás

Osztályok/csoportok száma:
8 évfolyamon 11 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
1-4. évfolyam: 118 fő
5-8. évfolyam: 97 fő
Összesen: 215 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
250 fő

Idegen nyelv tanítása:
Német és angol nyelv tanulására van lehetőség a 4-8. évolyamon, heti 3 órában, 3 évolyamon fakultáció szintjén.

Képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolánkban fontos szerepe van az alapkészségek elsajátításának. Emellett odafigyelünk a részképességek fejlesztésére, furulyaoktatás, néptánc és kézművesszakkör formájában.
A tanulás megkönnyítése céljából csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, a számítástechnikát, a technikát, a magyar nyelvet és a matematikát. Az iskolai munkát szervesen kiegészíti a cserkészcsapat munkája.

Pedagógiai hitvallás:
Iskolánk vallja, hogy szükséges egy olyan hitvalló pedagógus közösség, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré igyekeznek nevelni tanítványaikat. Mint a református iskola pedagógusai református diákjaikból öntudatos magyar reformátusokat kívánnak nevelni. Teszik ezt imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával a magyar református iskolák hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknek, eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezettel kiépített kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet megtéve azért, hogy növendékeik fel tudják mutatni azokat a képességeket, amelyeket csak ők maguk kaptak Teremtőjüktől.

Nevezetes tanár:
Kis Bálint (1772. december 9., Vésztő-1853. március 25., Szentes): református tanító, tudós lelkipásztor, esperes, a Magyar Tudós Társaság levelező tagja; nevéhez fűződik a vaseke, a tolókasza elkészítése, valamint a cserépkészítés.

Testvérintézmények:
Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A diákönkormányzat havonta ülésezik. Minden osztályból 2-2 tanuló képviseli az osztály érdekeit. Segít az ügyeleti rend megállapításában, az iskolai események (vetélkedők, rendezvények) megszervezésében, lebonyolításában, és a házirend összeállításában.
Havonta értékeljük a tanulók magatartását, eredményeit.
A diákönkormányzatot egy diákvezető és egy felnőtt vezető irányítja.