Nagyberegi Református Líceum

UA-90242, Beregszászi járás, Nagybereg, Rákóczi F. u. 80.
Telefon: +380 314196-2-96
Fax: +380 3141-2-20-60

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
krenbrl@bereg.uzhgorod.ua

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Kárpátaljai Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
UA-90200 Beregszászi járás, Beregszász, Munkácsi u. 83.

A fenntartó telefonszáma(i):
+380/314-123-460

A fenntartó faxszáma(i):
+380/314-123-460

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
refegyhaz@bereg.uzhgorod.ua

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1996

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Nagyberegi Református Líceum 1993-ban indult, mint a Nagyberegi Középiskola próbaosztálya, 21 diákkal, 1995 szeptemberében nyilvántartásba vették az intézményt, és 1996-ban államilag akkreditált III. szintű iskola – líceum – lettünk.
 A líceum első igazgatója Szabó Anna volt. 1995-ben azonban az iskola új igazgatót kapott, Szilágyi Lajos személyében.
 2003 szeptemberében 3 osztályban már 98 diák kezdte meg tanulmányait. Eddig 8 kibocsátott osztálya volt iskolánknak, s a végzősök 95 %-a folytatta tanulmányait főiskolákon és egyetemeken határainkon innen és túl. Megannyi tanulmányi vetélkedőn elért dobogós helyezés járási, megyei és országos szinten egyaránt, dicsérő oklevelek – ezek azok a dolgok, amelyekkel dicsekedhetünk. De sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogy a valamikor itt tanult és most itt lévő diákok közül sokan döntöttek Jézus Krisztus mellett, és álltak be az Ő országának építésébe, s tekintik legnagyobb nyereségnek az Urunkkal való közösséget. Most is igyekszünk hűnek maradni ahhoz a célkitűzéshez, amely alapján a Kárpátaljai Református Egyházkerület elindította ezt, s a többi három református líceumot, azaz szolgálni Istennek, gyarapítani nemzetünket – keresztyén református magyarként megállni az Istentől rendelt helyünkön.

Képzési, szervezési sajátosságok:
A Nagyberegi Református Líceum négy alapegységből tevődik össze. A legfőbb rész természetesen maga az iskola 98 diákjával és 17, javarészt óraadó tanárral. Líceumunk internátusi rendszerben működik, így a második alapegység a fiú és lánykollégiumok – a szabályzat szerint minden diáknak kötelező a bentlakás. Ez mindenképpen fontos tényező, hisz így hatványozottan van lehetőségünk a keresztyén nevelés megvalósítására, illetve egy olyan életvitel gyakorlására, amely az Istennek való szolgálatra, a közösségért való tenni akarásra tanít. Minden diákunknak teljes étkezést biztosít az iskola étkezdéje. A negyedik alapegység a gazdasági részleg. Evidens, hogy egy ilyen jellegű intézménynél szükséges a mindennapi karbantartás, különböző beszerzések elvégzése, és természetesen folyamatos felújítások és bővítések kivitelezése.
Mivel tanintézményünk líceum, ezért a tanmenete úgy van összeállítva, hogy lehetőség legyen elmélyítetten oktatni különböző tantárgyakat. Bár humán-reál irányultságú iskolánk, de a szülő-diák igényeknek megfelelően szinte minden tantárgyból szakosodhatnak diákjaink Az állami tankövetelményeken túl emelt óraszámban oktatjuk a történelmet, idegen nyelveket (ukrán, angol vagy német), magyar irodalmat, számítástechnikát, kibővített program szerint lehet tanulni biológiát, kémiát, fizikát, matematikát, földrajzot. Természetesen a tanmenet részét képezik az egyházi tantárgyak is: bibliaismeret, egyháztörténelem, katechetikai képzés, egyházi ének-zene, valamint bekerült a programba a művészettörténet oktatása is. Célunk a magas szintű általános műveltség biztosítása mellett a tehetséggondozás és a felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés. Mindez, természetesen, a diákokra nézve óriási munkával jár – heti 40 óra foglalkozás, amihez még a szilenciumi órák is csatlakoznak.
A jó eredményekhez kemény munka szükségeltetik. Az első évfolyam egységes tanmenet szerint tanul, a második évtől pedig minden diák érdeklődési körének megfelelően szakosodik – ezt a fakultációs rendszer biztosítja. Az osztályonként 30 fölötti diáklét-szám szükségessé teszi, hogy a tantestület speciális módszereket alkalmazzon. A líceumra jellemző az előadás-gyakorlat, illetve az interaktív oktatási módszerek jelenlé-te. Tanáraink a kötelező szakmai továbbképzéseken túl rendszeresen részt vesznek keresztyén konferenciákon és találkozókon.
Mivel diákjainknak kötelező a bentlakás, így az iskola szabályzatának része a házirend, amely részletesen tárgyalja a kollégiumi élet minden mozzanatát. Külön épületekben helyezkednek el a leány és fiú bentlakások. A fiúk 6-8, a lányok 10 ágyas szobákban vannak elhelyezve. A bentlakások takarítása, rendben tartása teljes egészében a diákok feladata, ezt a nevelők felügyelik, pontozzák. A kollégiumokban is vannak szervezett igei alkalmak (áhítatok, szövetségi órák, csendességek).
Bentlakásos iskola lévén különösen nagy hangsúlyt fektetünk a diákok tanórán kívüli nevelésére. A nevelői munka 2 részre osztható: a diák közösségben való nevelése és az egyéni, személyes nevelés.
A közösségben való nevelés szerves részét képezik a különböző hétvégi programok: vidámestek, szellemi és sportvetélkedők, szakmai vagy bibliai témájú előadások, bibliaórák, osztálykirándulások, stb.). Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink közösségi ember-ként is megállják helyüket, hisz a közösségi életforma egész életükben elkíséri őket A közösségben megtanulhatják diákjaink az egymásra való odafigyelést, a másikkal való törődést, csapatmunkát, véleményük felvállalását, a bölcs vitatkozást, illetve más olyan fontos tulajdonságokat, amelyekre a későbbiekben támaszkodhatnak.
A közösségben való nevelésnél talán még fontosabb az egyéni nevelés. Ekkor már a konkrét egyénen van a hangsúly. Legjobb eszköze ennek a személyes beszélgetés, dicséret, fegyelmezés. Egy-egy személyes beszélgetés folyamán a diák elé tarthatunk egy tükröt, amelyben megláthatja saját pozitívumait, negatívumait. Nevelő és diák együtt próbálnak így megoldást találni a problémákra.
Líceumunk mindkét nevelési formájában elsődleges fontosságúnak tartja az Istenre való mutatást. Hisszük, hogy egyedül a Vele való kapcsolat formálja olyanná diákjainkat, hogy majd mind egyénileg, mind közösségileg keresztyén szellemiséget képviselnek életük folyamán. Így a nevelői munka ki kell terjedjen a mindennapok legapróbb részleteire is: kollégiumi élet, közös étkezés, a rend és tisztaság megtartása, öltözködési és egyéb illemtan.
Az iskola nevelői programjának legjelentősebb része a hitéleti tevékenységek szervezése: közös- és osztályáhítatok, bibliaórák, ifjúsági órák, szövetségik, imaközösségek, stb. Ezen alkalmakon próbáljuk eljuttatni az evangéliumot a növendékek szívébe, illetve a hitben járókat erősíteni és buzdítani.
Az év eseményei közé tartoznak még a különböző kulturális programok és egyéb rend-kívüli rendezvények megszervezése: tanítók napja, megemlékezés a sztálini elhurcoltakról, aradi vértanukról, március 15-i ünnepség, 56-os forradalom, Mikulás-nap, karácsony, Kárpátalja nap, Fordított nap, Magyar est, angol-német napok, ukrán kultúra napja. A programok többségére diákok készülnek előadásokkal, verses-énekes összeállításokkal. Kivételt képez a karácsonyeste, amelyre tradicionálisan a nevelőtestület készül valamilyen műsorral. Nagy nap még a Fordított nap, melyre általában áprilisban kerül sor. Ekkor a líceumban „trónváltás” következik be. A mindenkori harmadikosok átvállalják a tanárok szerepét, a tanárokból pedig egy nap erejéig újra csintalan diákok lesznek.
A Kárpátalja nap, Magyar est, angol-német napok, ukrán kultúra napja – olyan nap vagy napok ezek, amikor különös hangsúlyt fektetünk egy adott nemzetre, nyelvére, örökségére. A Kárpátalja napon főiskolai vagy egyetemi előadók beszélnek szűkebb pátriárkánk történelméről, földrajzáról, jellegzetességeiről.

Pedagógiai hitvallás:
Hisszük és valljuk, hogy minden tudomány elsajátítása az Istenhez kell közelebb vigye növendékeinket, és csak Őreá figyelve tudunk bölcsen és helyesen tanítani. Iskolánk vezérigéje is mutatja ezt: „A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme.” (Péld 9,10)

Egyéb közlendők:
A diákok nagy része szívesen végez szolgálatot a gyülekezetben, a roma gyerekek között, és más önkéntes munkában. Olykor nehéz, de hálás szolgálati lehetőség számunkra a cigányok közötti magvetés. A nehézségekkel, viszontagságokkal mit sem törődő 15 fős lelkes kis csapat mindenre kész, hogy az evangéliumot vihesse a cigánygyerekek közé. Ezen kívül még, diákjaink meglátogatják a falu öregeit is.
Önkéntes diákok hetente kétszer, hét egyedülálló embernek visznek meleg ételt a líceum konyhájáról. Ilyenkor is lehetőség nyílik a beszélgetésre és Isten igéjének hirdetésére.
A diakóniai munka része még, hogy a diákok szabadidejükben só-lisztgyurmát illetve képeslapokat készítenek, melyet aztán értékesítünk, s a befolyt összeget szeretetszolgálatra fordítjuk.
Növendékeink számára napi 3 étkeztetést biztosítunk. 6 szakács két váltásban dolgozik az iskola konyháján. Az étkeztetéshez szükséges alapanyagok részben felvásárlás útján (gondnok feladata), részben gyülekezeti adományokból gyűjtjük be. Minderről részletes nyilvántartást vezetünk, illetve visszajelzünk az adományozók felé. Az étkeztetés költségeihez a diákok szülei is hozzájárulnak személyenként havi 60 grivnyával. Jelentős forrás egy helyi keresztény farmer élelmiszeradománya is – vele hosszú távú együtt-működési szerződése van líceumunknak.