Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum

UA-90500 Técső, Gagarin u. 11., Ukrajna
Telefon: +380 31-34-21254
+380 31-34-32021
Fax: +380 31-34-32021

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
posta@tecso-liceum.uz.ua

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Técsői Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
UA-90500 Técső, Turjanica u. 1.

A fenntartó telefonszáma(i):
+380-31-43-342209

A fenntartó faxszáma(i):
+380-31-43-3431309

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2000

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
1635

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A líceum épületének alapkövét 1993. május 2-án tették le, 1999. augusztus 28-án adták át és 2000 szeptemberétől működik mint önálló református líceum. Técső 12000 lakosából kb. 3000 magyar, így ma egyike azon Felső-Tisza-vidéki városoknak, ahol a legnagyobb tömbben élnek magyarok.
A város iskoláját, amely 1635-től létezik, az előző rendszerben többször is megpróbálták beolvasztani – sikertelenül. Ily módon a gyermekek továbbra is anyanyelvükön tanulhattak. A rendszerváltás után, az 1990-es évek elején változások történtek nemcsak politikai és gazdasági téren, hanem az oktatás terén is.
Az Illyés Közalapítványhoz 1992-ben nyújtottunk be egy pályázatot annak érdekében, hogy megépülhessen az épület. Az alapítvány Kuratóriuma 1993. január 23-án döntött úgy, hogy támogatja e pályázatot. A feltételek szerint az egyházi földterületen fekvő épületet bérmentesen használhatja a líceum addig, amíg az magyar tannyelvű intézményként működik.
1993. május 2-án megtörtént az ünnepélyes alapkőletétel, majd beindult az építkezés. Isten áldásával, sok nehézséget leküzdve készült el az épület, melynek 1999. augusztus 28-án volt az ünnepélyes átadása.
A Kárpátaljai Református Egyház 2001 áprilisától a líceumot besorolta a kárpátaljai református líceumok közé. Ettől kezdve az intézményben az egyházi rendek és szokások dominálnak: bibliaismeret, keresztyén hit- és erkölcstan, ill. erkölcstan oktatása; istentiszteleti alkalmakon való részvétel; áhítatok, csendesnapok szervezése stb.
1998-ban tartottuk az első felvételit a líceumban: 17 diákot vettünk fel. A következő tanévben 18 tanulóval indult az első évfolyam. A tanulók nagy többsége mindkét osztályban técsői volt. 2000. augusztus 14-én az egész Kárpátaljára kiterjedően meghirdetett felvételire már 84 diák jelentkezett, ebből 49 tanulót vettünk föl két osztályba. Ebben az évben kezdte el működését a kollégium is. Jelenleg 118 tanuló három évfolyamon, hat osztályban tanul a líceumban, ebből 98-an kollégisták.
Azok a tanulók, akik érettségi vizsgát tettek, szülőföldjükön – Kárpátalján – tanulnak tovább felsőfokú intézményekben.

Képzési, szervezési sajátosságok:
Az oktatásban az ukrán és az idegen nyelv oktatására nagy hangsúlyt fektetünk, az emelt szintű informatikaoktatás lehetőséget ad az ECDL bizonyítvány megszerzésére. Diákjaink emellett gépkocsivezetői tanfolyamon vesznek részt és jogosítványt kapnak. A líceum a református keresztyén értékek alapján neveli diákjait.
Diákjaink különböző versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szerepelnek. A legjobb eredményeink ukrán nyelvből, informatikából, matematikából, magyar nyelv és iroda-lomból vannak. Líceumunkban emellett aktív sportélet is folyik: könnyűatlétikában, futballban, asztaliteniszben és kosárlabdában egyaránt eredményesek vagyunk.
A tanévet nyitó istentisztelettel kezdjük, a tanítási napokon az osztályokban tartunk áhítatot a tanítás kezdetén és végén. Rendszeressé vált a naponkénti imaközösség, a hetenkénti ifjúsági órák, és a gyülekezet, valamint a KRISZ szervezésében megtartott csendesnapok.

Pedagógiai hitvallás:
Az intézmény célja keresztyén erkölcsre, tudásra, nemzeti értékeink megőrzésére és ápolására nevelni Isten igéje szerint: „Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.” (2Pt 1,5-7)
A református líceum vezérigéje a Zsoltárok könyvében a 25. rész 4. versében található: „Utaid, Uram, ismertesd meg velem.” Mindenek előtt igyekszünk Istenre figyelni, akitől eddig is kaptuk az áldást életünkre, hogy Ő vezéreljen minket a helyes ösvényen, hálát adva Neki minden „elért eredményért”, tudván, hogy a mi alkalmas voltunk Istentől van.

Egyéb közlendők:
Kárpátalja-szerte ismert a Técsői Református Líceum énekkara, mely 2000-ben alakult 28 taggal. Jelenlegi létszáma 48 fő, ebből 18 fiú és 30 leány. A II. és III. Országos Népművészeti Seregszemlén nyújtott teljesítményünkért a Megyei Művelődési Osztály díszoklevéllel tüntette ki énekkarunkat.