Liceul Teologic Reformat – Református Elméleti Líceum, Kézdivásárhely

525400 Kézdivásárhely, Ady Endre út 20, Kovászna megye, Románia
Telefon: +40 267-365-045
Fax: +40 267-365-045
refkol@netpont.ro

Telephely:
525400 Kézdivásárhely, Gyár u. 8, Kovászna megye, Románia.

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Erdélyi Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
400079 Kolozsvár, I. C. Bratianu út 51, Kolozs megye, Románia.

A fenntartó telefonszáma(i):
+40 264-592-453

A fenntartó faxszáma(i):
+40 264-595104

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
refch@mail.dntcj.ro
egyhazkerulet@mail.dntcj.ro

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1994

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A kézdivásárhelyi Református Kollégium 1994 őszén jött lére, mint a Bod Péter Tanítóképző középiskola egyik tagozati osztály, Szentgyörgyi Zsombor lelkipásztornak és a tanítóképző igazgatójának, Baka Mátyásnak támogatásával.
1994-1998 között évfolyamonként egy-egy osztály működött, osztályonként 20-25 tanulóval. A tanári kar nagy része a tanítóképző tanárai közül került ki, és az iskola igazgatói tisztségét Szentgyörgyi zsombor helyi lelkipásztor töltötte be. Ez idő alatt az iskola diákjai és tanárai szép eredményeket értek el úgy a tanulásban, mint az erkölcsi-hitbeli életforma kialakításában. Kezdeti nehézségeink közül megemlíthetjük a tanteremhiányt, és a hitbeli támadásokat, mivel iskolánk egy többségében római katolikus közegben alakult. Azonban közös erővel, Istenbe vetett hittel, alapos munkával sikerült az akadályokat legyőzni, és lassan ismert és elismert oktatási intézmény lettünk.
1998 őszén a Tanügyminisztérium és a megyei tanfelügyelőség engedélyével, a helyi, illetve az erdélyi református közösség támogatásával önálló oktatási intézmény lettünk, önálló vezetéssel, adminisztratív személyzettel és jól meghatározott feladatkörrel.
2001 márciusától az iskola világi igazgatója Farkas Ferenc történelemtanár lett.
1998 után évfolyamonként 2-2 osztályt sikerült beiskolázni, matematika-informatika és teológia-humán szakon. Közben a tanulólétszám folyamatosan nőtt.
Az önállósulás maga után vonta az iskola tanári karának folyamatos átalakulását is, és a címzetes tanári állások megjelenését. Iskolánk rendelkezik iskolalelkésszel is, Papp Zsolt lelkipásztor személyében, aki tanulóink, tanáraink erkölcsi nevelésével foglalkozik.
Az elmúlt évek során diákjaink szép eredményeket értek el a református felekezeti iskolák közötti (elsősorban bibliaismereti) versenyeken, valamint az állami, megyei tanfelügyelőség és a minisztérium által szervezett oktatási vetélkedőkön is.
Az elmúlt 6 évben minden diákunk teljesítette az érettségi követelményeket, 75%-uk egyetemen folytatta tanulmányait.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Középiskolai nevelés-oktatás

Osztályok/csoportok száma:
8 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
210 fő

Felvételi követelmény:
A román oktatási törvény előírása szerint a VIII. osztályt végző tanulók ún. abszolváló vizsgát tesznek, és az elért eredmény alapján juthatnak be a líceumi osztályokba. A matematika-informatika szakra jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, melynek keretében ellenőrizzük vallási ismereteiket. A teológia-humán szakon az iskolalelkészünk és a kerület által kijelölt lelkészek ellenőrzik a tanulók felkészültségét bibliaismeretből, hitvallásból, egyháztörténetből és egyházi énekből.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolánk tevékenységének, szervezési szerkezetének alapját a román állam által elfogadott tanügyi törvény és az Erdélyi Református Egyházkerület Tanügyi Osztálya által ki-dolgozott és elfogadott tevékenységi szabályozás képezi. Más, világi iskoláktól eltérően mi hangsúlyt helyezünk a vallásos-erkölcsi alapelvek ismeretére, tiszteletben tartására, a vallásos életvitel kialakítására, az egyházi életbe való bekapcsolódásra, viselkedési szabályok ismeretére is.

Pedagógiai hitvallás:
Célunk, hogy pedagógiai munkásságunkkal, magaviseletünkkel megmutassuk tanulóinknak az Istenben bízó, hívő ember által járható utat, és életvitelünkkel példát szolgáltassunk a diákoknak.

Nevezetes diák:

 • Tóth Alpár
 • Szentgyörgyi Tibor
 • Szabó Adél Izabella
 • Kozma Eduárd
 • Jancsó Réka
 • Virág Réka
 • Somodi Róbert
 • Barthos László
 • Csíki Lóránd
 • Kocsis András
 • Fábián Noémi
 • Tóth-Bartos András
 • Tiboldi István
 • Porzsolt Attila
 • Madarász Szilvia
 • Bandi Emőke
 • Tubák Levente
 • Demeter Mária
 • Beke Mária
 • Hodisán Judit
 • Maksai Emőke
 • Tomsa Zelinda

Nevezetes tanár:

 • Szentgyörgyi Zsombor lelkipásztor
 • Baka Mátyás (matematika)
 • Papp Zsolt lelkipásztor
 • Egyed Mára-Magdolna (magyar-német nyelv)
 • Farkas Ferenc (történelem)
 • Csatól Mihály-Levente (kémia)
 • Bartha Krisztina (földrajz)
 • László Katalin (biológia)
 • Karácsonyi Katalin (angol)
 • Fekete Erzsébet (matematika)

Testvérintézmények:

 • Szentendrei Református Gimnázium
 • Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely
 • Lévay József Református Gimnázium, Miskolc
 • Sárospataki Református Kollégium
 • Debreceni Református Kollégium

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Iskolánkban igen szép eredményekkel működik a diákpresbitérium, amelynek önállósága van, vezetője részt vesz az iskolai vezetőtanács ülésein, joga van véleményt formál-ni, a diákok érdekeit védeni. Az osztálypresbitériumok vezetői tagjai az iskolai diák-önkormányzatnak. A presbitérium önálló szabályzattal rendelkezik, hetente tart gyűlést, tagja az országos diákönkormányzati szervezetnek.

Egyéb közlendők:
Iskolánk keretén belül több tevékenységi kör is működik, amelyek közül a legszebb eredményt a „Beszélni nehéz!” kör tagjai érték el. Van kórusunk, megjelenésre vár az iskolai lap, megünnepeljük az egyházi és történelmi ünnepeink, ellátogatunk a Kézdi-orbai Református Egyházmegye közösségeibe, bekapcsolódunk a református közösségi életbe.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Háromszék
 • Székely Hírmondó
 • Magyar Szó
 • Krónika