Marosvásárhelyi Református Kollégium

540064 Marosvásárhely, Bolyai u. 3., Maros megye, Románia
Telefon: +40 265 264300
Fax: +40 265-264300
szeme@rdslink.ro
refi@bolyai.ro

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Erdélyi Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
400079 Kolozsvár, I. C. Bratianu u. 51. Kolozs megye, Románia

A fenntartó telefonszáma(i):
+40 264-592453
+40 264-595104
+40 264-597472

A fenntartó faxszáma(i):
+40 264-595104
+40 264-597472

A fenntartó honlapjának címe:
www.reformatus.ro

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
egyhazkerulet@reformatus.ro

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1994 (tagozatként), 2000

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Marosvásárhelyi Református Kollégium, 1557

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az 1556-ban tartott kolozsvári országgyűlésen felvetődött a református tanintézetek felállításának kérdése.
1557-ben, a Gyulafehérváron tartott parciális gyűlésen Izabella királynő Székelyvásárhelyen (ahogy annak idején Marosvásárhelyt nevezték) a Ferenc-rendiek egykori elhagyott otthonát jelölte meg a megalakuló református iskola helyéül. Így jött létre a Schola Particula.
1602-ben Basta hadainak dúlása következtében a Schola átköltözött arra a helyre, ahol most is található a Marosvásárhelyi Református Kollégium.
1718-ban a Kollégium egyesült a sárospataki kollégium menekülttáborának azon részével, amely a hosszú hányattatása után végül is Marosvásárhelyen talált menedéket.
A Trianon utáni fojtó légkör a rangos iskolára is ránehezedett
1948 - az államosítást követően megszüntették az iskola református kollégiumi státusát.1994-ben tagozatként újraindult a református oktatás ún. humán-teológiai szakosztályban, 2000-ben önálló iskolaként hagyják jóvá működését, az Erdélyi Református Egy-házkerület ajánlására államilag kinevezett igazgatója van.

Az intézmény közoktatási feladatai:
a diákok érettségire való felkészítése

Osztályok/csoportok száma:
8

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
227

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
240

Felvételi követelmény:
Ó- és Újszövetségből összesen 20 történet, valamint az énekeskönyvből 20 ének első vers-szakainak megtanulása, jó magaviselet, valamint lelkipásztori ajánlólevél felmutatása.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Képzési, szervezési sajátosságok:

  • bibliaismeret, egyháztörténet, ill. hitvallás tanítása
  • zeneoktatás
  • diákpresbitérium

Pedagógiai hitvallás:
Iskolánk tanársága a naponként végzett rendszeres, lelkiismeretesen végzett munka és szer-mélyes példamutatás által feladatának tekinti az olyan, hitben élő, képzett nemzedék nevelé-sét, amely képes a felgyorsult és egyre újabb kérdéseket felvető életben úgy tevékenykedni, hogy a közösségi életünk és embertársaink javát, valamint Isten dicsőségét szolgálja.

Testvérintézmények:
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Osztályonként három diák tagja a diákpresbitériumnak. A megválasztott elnök az iskola vezetőtanácsában képviseli a diák érdekeit.