Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, Nagyvárad

410095 Nagyvárad, A. Saguna u. 1., Bihar megye, Románia
Telefon: +40 259-455804
Fax: +40 259-455804
popper.zsofia@yahoo.com

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Bihari Református Egyházmegye
Érmelléki Református Egyházmegye

A fenntartó székhelye:
410210 Oradea, str. Calvin nr. 1., Jud.: Oradea (Királyhágómellék)
410473 Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 23. ap. 1., Jud.: Bihor (Bihar)
417235 Diosig, str. Livezilor nr. 42., Jud.: Bihor (Érmellék)

A fenntartó telefonszáma(i):
+40 259-431710 (Királyhágómellék)
+40 259-226142 (Bihar)
+40 259-350070 (Érmellék)

A fenntartó faxszáma(i):
+40 259-431710 (Királyhágómellék)
+40 259-226142 (Bihar)
+40 259-350070 (Érmellék)

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1991

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Lorántffy Zsuzsanna Református Leánynevelő Intézet, 1905

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Lorántffy Zsuzsanna Református Leánynevelő Intézet néven foglalta össze a nagyváradi presbitérium 1941. évi márciusi gyűlésén a református egyháznak azokat az intézményeit, amelyek az egykori tanítóképző intézet épületében nyertek elhelyezést (1941. jkv.i kivonat).
Működésének kezdete a múlt század második felének gondolkodásmódjában gyökerezik. Ugyanis a századvég évtizedei egyre világosabbá teszik, hogy az ifjúság valláserkölcsi nevelése hiányzik. Leggyorsabban a nők vallásos nevelésével lehet megteremteni a család erkölcsi alapján. Lendületet ad a törekvésnek – hogy a református lányoknak internátust, tanítóképzőt, gyakorló iskolát állítsanak fel –, egy lelkes váradi ügyvéd: Ritoók Zsigmond (1837-1905). Ritoók mint a Konventnek, a Zsinatnak a tagja, minden erejével, befolyásával az intézet létrehozásáért szállt harcba. Ezért felajánlotta a vármegyeházával szembeni sarkon lévő saját telkét a leányinternátus megépítésére (1897).
Az intézet közadakozásból épült fel. Fenntartói a Nagyszalontai Egyházmegye, a Bihari Egyházmegye és a Nagyváradi Egyházközség. Hozzájárult még adományával a Tiszán-túli Egyházkerült is. De kimondta, hogy „abban az esetben, ha a leánynevelő intézet bármikor megszűnnék, akkor a telek és az épület használati joga visszaszáll a nagyváradi református egyházra, tulajdonjoga pedig érintetlenül marad” (bihari c. m. jkv. 1899. ápr. 20.). Quod erat demonstrandum!
A Tiszántúli Egyházkerület az 1905-1906-os iskolai évben engedélyezte az internátus, a tanítóképző és a gyakorló elemi megnyitását. Néhány év alatt virágzó intézmény lett. Első igazgatója Sáfrány Lajos volt.
A képző 1924-ben megszüntette működését. A gimnázium, az internátus, az elemi iskola 1948-ig, az államosításig sok nehézség és gyönyörűség között élt, virágzott.
Isten kegyelméből 1991. szeptember 15-én újból megnyitották kapuikat református gimnáziumaink.
Az 1989-es decemberi változások után, még a forradalmi légkörben lehetővé vált néhány oktatási intézmény visszaállítása.
A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium létrehozásáért, az induló osztályok elhelyezéséért kemény harcot kellett vívni. A gimnázium ősi épületének visszaadásáról az induláskor szó sem lehetett.
Az első tanévet a 9. sz. Általános Iskolában kezdtük el, délutáni oktatásban. A második tanévet a magyar tannyelvű Ady Endre Líceumban folytattuk, szintén délutáni oktatásban. Ezt a tanévet már saját, új iskolánkban fejezték be diákjaink. A Nagyváradi Zsidó Hitközségtől megvásárolt épületet a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a szülők, a hívek, mondhatni a város egész magyarságának összefogásával sikerült rendbe tenni.
Az évek során gimnáziumunk "felfejlődött": évfolyamonként két-két osztályt indítottunk. Hosszas küzdelem után ebben az évben visszaszolgáltatták az 1948-ban elkobzott régi épületet. Ennek egyik szárnyát a Királyhágómelléki Református egyházkerület óriási anyagi áldozatot vállalva teljesen felújíttatta. A másik szárny még javításra vár. Ezt a tanévet már régi-új iskolánkban kezdtük. Idén először egy első és két ötödik osztályt is indíthattunk.
Az iskola indításakor és jelenleg is az acél vezet bennünket, hogy keresztyén szellemiségű, magyarságát megőrző, szülőföldjéhez ragaszkodó ifjúságot neveljünk.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Keresztyén szellemiségű, magyarságát megőrző, hagyományait ápoló, szülőföldjéhez ragaszkodó ifjúság nevelése, oktatása.

Osztályok/csoportok száma:
11 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

Osztály Létszám
I. 24
V.A 30
V.B 30
IX. A 29
IX. B 30
X. A 27
X. B 28
XI. A 28
XI. B 30
XII. A 23
XII. B 30

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
I. osztály: 25 fő
V. osztály: 30 fő
IX. osztály: 28 fő

Felvételi követelmény:
A líceumi osztályokba a VIII. osztályt követő képességvizsga eredménye és felvételi vizsga bibliaismeretből, lelkészi ajánlás.

Idegen nyelv tanítása:
Iskolánkban angol és német nyelvet tanítanak, egyik nyelvet haladó, a másikat kezdő szinten, az igények szerinti csoportbontásban.

Képzési, szervezési sajátosságok:
Az iskola jellegének megfelelően növelt óraszámban tanítjuk a bibliaismeretet, egyház-történetet és keresztyén etikát. Minden reggel áhítatot tartunk. Az iskola vezetőségében részt vesz az iskola lelkésze. Megtartjuk az egyházi ünnepeket. A tanterv összeállításában a Tanügyi Minisztérium mellett a Református Pedagógiai Intézet is közreműködött. A tanárok alkalmazásánál az általánosan elfogadott feltételrendszer mellett az egyház jóváhagyására is szükség van.

Pedagógiai hitvallás:
Vallás, nemzettudat, tudományosság szellemében próbáljuk ifjainkat felkészíteni, hogy mint a XXI. század „derékhada” hitében erősen álló, magyarságát megőrző, jól felkészült nemzedék legyen.

Testvérintézmények:

  • Szegedi Kis István Református Gimnázium és Diákotthon, Mezőtúr
  • Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium és Általános Iskola, Csurgó
  • Liviu Rebreanu Gimnázium, Balánbánya

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Diáktanács működik iskolánkban, mely rendszeresen szervezi a diákok szabadidős tevékenységét.
Összetétele:

  • elnök
  • titkár
  • iskolák közötti kapcsolattartásért felelős tag
  • sporttevékenységért felelős tag