Sepsiszentgyörgyi Református Teológiai Líceum

520003 Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre út 1., Kovászna megye, Románia
Telefon: +40 267-351556
Fax: +40 267-351556

Az intézmény rövidített elnevezése:
Református Kollégium

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
office@refkoll.educv.ro
reformatuskollegium@yahoo.com

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Erdélyi Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
400079, Kolozsvár, I. C. Bratianu u. 51, Kolozs megye, Románia

A fenntartó telefonszáma(i):
+40 264-592453

A fenntartó faxszáma(i):
+40 264 -595104
+40 264-597472

A fenntartó honlapjának címe:
http://www.reformatus.ro

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
egyhazkerulet@reformatus.ro

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1993-ban az állami iskola részlegeként indult, majd 1996-ban önállósult a Kollégium.

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Székely Tanoda, 1859
Református Székely Mikó Kollégium, 1893

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Egy Háromszéken létesítendő református középiskola megvalósításának eszméje először a Rikán belüli Kommunitás 1836 évi ülésén vetődött fel. A javaslat szerint ennek helye Sepsiszentgyörgy. 1858 szeptember 1-jén a református egyház vártemplomi épületében az ún. német iskolában működő három osztályú elemi iskolát négy osztályúvá bővítették, s 1859 szeptember elsején már megnyitották az első gimnáziumi osztályt. Az intézmény neve Székely Tanoda. 1870-76 között közadakozásból Zofahl Gusztáv tervei alapján felépült a Kollégium főtéri szárnya, mely bentlakást is biztosított a tanulók számára. Mikó Imre 120000 koronás végrendeleti alapítványával meg-teremtette az iskola további fenntartásának feltételeit. 1876-ban az intézmény felvette a Székely Mikó Tanoda nevet. 1881-től az Ev. Ref. Székely Mikó Kollégium elnevezés honosodott meg. 1891-ben Apár Ignác tervei alapján megkezdték a déli szárny felépítését, melyet 1893-ban avatnak fel. Az 1949-es tanügyi reformmal az iskola elveszítette egyházi jellegét és nevét.
Az újrakezdés esztendeje 1993. Az állami iskola részlegeként indult újra a református oktatás Sepsiszentgyörgyön. Pár lelkes tanár vállalta föl a kommunizmus időszakában a köztudatból is kiesett református oktatási modell megvalósítását. 1996-ban szükségessé vált a kollégium önállósítása. 1998-ban református elemit indítottunk, a Váradi József Általános Iskolával kooperációban, 2001-től pedig református óvodai csoportokkal (a Gulliver Óvodában) bővült a Kollégiumhoz kapcsolódó intézmények köre. 2000 decemberében a román kormány rendeletileg visszajuttatta a Református Székely Mikó Kollégiumot jogos tulajdonosának, az Erdélyi Református Egyházkerületnek. E pozitív változás felelősségünket növeli: őseink által megépített és fenntartott Kollégiumunkban a hagyományokra épülő, de a mai kor követelményeinek megfelelő iskolát kell újraszerveznünk.

Osztályok/csoportok száma:
8 osztállyal

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
Humán tagozat: 120 fő
Reál tagozat: 94 fő
Összesen: 214 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Humán és reál osztályainkat 28-28-as létszámmal indíthatjuk.

Felvételi követelmény:
A tanulók sikeres képességvizsgával – ez írásbeli vizsga román, magyar, matematika, illetve Románia földrajza vagy történelme tantárgyakból, mely általános követelmény bármely elméleti líceumba jelentkező diák számára –, jelentkezhetnek iskolánkba. A hozzánk jelentkező tanulókkal elbeszélgetünk, túljelentkezés esetén felvételi vizsgát tartunk bibliai és egyházzenei ismeretekből. Lelkészi ajánlólevelet kérünk a jelentkezőktől.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolánk állami oktatási intézményként működik, egyházi oktatási törvény hiányában, a román oktatási törvény nem ismeri az egyházi oktatást, az Erdélyi Református Egyházkerület épületében, lelki és anyagi patronálása alatt. Elméleti líceumként humán és reál osztályok indítására volt lehetőségünk. Minden osztályban bibliaismeretet, egy-háztörténetet, hitvallást és egyházzenét is oktatunk. Iskolánk kezdeményezésére intézmények közötti szerződés lehetőségével magunkhoz „kapcsoltuk” a Váradi József Általános Iskolában élő református I-IV osztályokat és a Gulliver Óvoda négy református csoportját. Célunk és reménységünk, hogy iskolánk I-XII osztályos iskolává bővüljön.

Pedagógiai hitvallás:
Orbán Balázs így írt: „Az eszme, hogy Háromszéken, a Székelyföld ezen Lacedaemon-jában egy reformátum collegiumot állítsanak, már régi, mert hogy ezen lelkes, életerős népnek lelkét, szellemét felemeljék, szivén feküdt e szék értelmesebbjeinek…”

Nevezetes diák:

  • Ifj. Kós Károly
  • Egyed Ákos
  • Imreh István

Nevezetes tanár:
Csutak Vilmos

Testvérintézmények:

  • Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma
  • Lévay József Református Gimnázium, Miskolc
  • Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest
  • Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Diákpresbitériumba szerveződik a diákság. Osztályonként 3 választott presbiter tagja a diákpresbitériumnak. A diákpresbitériumnak 5 vezetője van, egyik közülük elnök, aki-nek tanácskozási joga van az iskola vezetőtanácsában.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

  • A Református Székely Mikó Kollégium évi értesítői
  • Csutak Vilmos: Gróf Mikó Imre és a sepsiszentgyörgyi kollégium, Kolozsvár, 1942
  • Kónya Ádám: A Mikóból indultak, Sepsiszentgyörgy, 2000, Médium kiadó