Váradi József I-VIII. Osztályos Iskola, Sepsiszentgyörgy

520067 Sepsiszentgyörgy, Benedek Elek u. 20., Kovászna megye, Románia
Telefon: +40 267 313-110
Fax: +40 267 314-049
office@varadi.educv.ro

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Fundatia „Váradi-Bartalis” Alapítvány
adószám (cod fiscal): 6605362/22.12.1994, számlaszám (cod IBAN):
RO86BRDE150SV00953371500 USD
RO74BRDE150SY00961371500 GBP
RO87BRDE150SV01414101500 ROL

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Sepsiszentgyörgy megyei jogú város Polgármesteri Hivatala
Kovászna megye Tanfelügyelősége

A fenntartó székhelye:

 • Polgármesteri Hivatal: 520067 Sepsiszentgyörgy (Sfantu Gheorghe), str. 1 Decembrie 1918 nr. 2., Jud.: Covasna, Románia
 • Tanfelügyelőség: 520067 Sepsiszentgyörgy (Sfantu Gheorghe), str. Libertatii nr. 4., Jud.: Covasna, Románia

A fenntartó telefonszáma(i):
Polgármesteri Hivatal: +40 267 351-781
Tanfelügyelőség: +40 267 314-782

A fenntartó faxszáma(i):
Polgármesteri Hivatal: +40 267 351-781
Tanfelügyelőség: +40 267 351-482

A fenntartó honlapjának címe:
http://www.sesiszentgyorgy.ro
http://varoshaza.sepsiszentgyorgy.ro

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
Tanfelügyelőség: office@isj.educv.ro

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1962. 2-es számú Általános Iskola néven
1992-től „Váradi József” I-VIII. Osztályos Iskola
1998. a református tagozat alapításának éve

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Sepsiszentgyörgy az Olt folyó felső folyásánál elterülő helység. Háromszék (Kovászna Megye) közigazgatási központja. Az iparosítás következtében lakossága rohamosan megnőtt, amihez hozzájárult a románság betelepítése is. Ez hatott az oktatásra is, hiszen újabb tanügyi intézmények létesítése vált szükségszerűvé a gyermeklétszám növekedése miatt. Ez a folyamat napjainkban is tart, és egyre gyorsabb.
A Váradi József Általános Iskola alakulásától, 1962-től 1992-ig a 2-es számú Általános Iskola nevet viselte. Az iskola előbb csak alsó tagozattal, majd 1963-ban gimnáziumi tagozattal indult. Akkor tizenöten tanítottak az intézményben, 1964-ben I-III. osztállyal működött az iskola – csak magyar tagozattal. I. osztályban román tagozat 1969-ben, V. osztályban 1977-ben indult.
1970-ben épült fel a Szemerja negyedben az új iskola épülete. Késő ősszel sikerült beköltözni, tanévkezdésre ugyanis nem tudták egészen befejezni az építőmunkát. 1975-re akkorára nőtt a lakótelep, hogy az iskola épületét is bővíteni kellett. Az új szárnyat 1976-tól használhatták az oktatók és a diákok. 1992-ben újabb iskolabővítés került napirendre, amely még napjainkban sincs befejezve. Elkészült objektumok: 11 osztályterem, tanári, tornaterem. Folyamatban van a kultúrterem, valamint az udvar és a szabadtéri sportpályák építése.
1990. januárjában az iskola munkaközössége megválaszthatta vezetőit, akik egy új szemléletmódot hoztak és építettek be az iskola életébe, lehetővé téve a Waldorf és a Step by Step alternatív oktatási modellek alkalmazását.
1998-ban az iskola igazgatója és a református kollégium akkori igazgatója megállapodást írt alá, menyek értelmében elindult az első református osztály, mely azóta megszakítás nélkül felmenő rendszerben működik. Az alsó tagozat hosszabbított programmal (8-tól 16 óráig) működik. A gyerekek közösen ebédelnek az iskolában. A délutáni tevékenységekre a szülők választott tanítónőt alkalmaznak.

Az intézmény közoktatási feladatai:
kötelező általános iskolai oktatás az I-VIII. osztályok szintjén

Osztályok/csoportok száma:

összesen I-VIII. osztály: 42 osztály 834 tanuló
ebből: 34 magyar osztály 755 magyar tanuló
I-IV. osztályok: 18 magyar osztály 418 magyar tanuló
V-VIII. osztályok: 17 magyar osztály 337 magyar tanuló

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

ebből református:   7 osztály   158 tanuló
I-IV. osztályok:   4 osztály   101 tanuló
V-VIII. osztályok:   3 osztály   57 tanuló

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként)
I-IV. osztályokban maximális létszám: 25 fő
V-VIII. osztályokban maximális létszám: 30 fő

Felvételi követelmény:
Vállalt keresztyén értékrend és életvitel. Túljelentkezés esetén: tanítói elbeszélgetés a szülőkkel és a gyermekkel.

Idegen nyelv tanítása:
I-IV. osztályban: angol nyelv
V-VIII. osztályban haladó angol nyelv, kezdő német nyelv

Képzési, szervezési sajátosságok:
A romániai Tanügyi Törvény és az érvényben lévő rendelkezések nem tartalmaznak olyan előírásokat, amelyek alapján az állami általános közoktatás intézményrendszerén belül lehetséges lenne a felekezeti osztályok létrehozása és működtetése. Ezért iskolánk vezetősége 1998-ban a helybéli református kollégium akkori igazgatójával, Bustya János lelkész úrral egy „félhivatalos” együttműködési megállapodást kötött, melynek értelmében intézményünkben minden évben indul egy felekezeti első osztály, amely adminisztratív szempontból a Váradi József iskolához tartozik, szellemiségében, támogatottságában, tanító-kiválasztásában stb. viszont a kollégiumhoz. A két intézmény több esetben próbálkozott a megyei Tanfelügyelőségen és a parlamenti képviselet igénybe-vételével törvényes kereteket teremteni, feloldani az érvényben lévő normatívák ellent-mondásait és a romániai alternatív oktatáshoz hasonló egyezményes kereteket teremteni. A felterjesztett javaslatokat Bukarest visszautasította.
Azért is nevezzük „félhivatalos” megoldásnak az itt működő osztályokat, mert nincsen rá országos normatíva. Református osztályaink tanterve és órakerete nem különbözhet az országosan jóváhagyott szabványtól, ám az a tény, hogy a keresztyén értékrendet (felekezettől függetlenül) vállaló családok gyermekei egy osztályközösségen belül tanulhatnak és az iskolán kívüli tevékenységekben is együtt lehetnek, aktuális helyzetünkben jelentős értéket képez. Arról nem is beszélve, hogy a törvényes keretek pozitív módosulása esetén mondhatni kész „struktúrával” rendelkezünk. Az előbbi zárójeles megjegyzés magyarázataként pontosítunk: a kialakított osztályok nem kizárólagosan iskoláznak be református felekezetű gyermekeket. Ez törvényesen megtámadható lenne, ezért minden osztályba felveszünk az érdeklődők közül néhány más felekezetű gyermeket is (pl. ortodox).

Pedagógiai hitvallás:
„A boldog gyermekkortól a felelős tanulásig”, azért, hogy tanulóinkból olyan öntudatos felnőttek legyenek, akik számára a vállalt értékrend azt is jelentse, hogy „az vagyok, amit tenni tudok”. Megjegyzés: Mivel iskolánk valójában egy lakótelepi intézmény, és alapjában véve közszolgálati feladatokat lát el a vegyes ajkú lakosság számára, Pedagógia Programjában (Nálunk: Távlati Fejlesztési Terv) nyilván nem vállalhat fel kizárólag sem nemzetiségi, sem pedig keresztyén értékrendet. Ennek ellenére úgy tudjuk, hogy Romániában ritkaság számba megy azon állami intézmény, amely hozzánk hasonlóan, vegyes tanítási nyelv mellett belső feszültségektől mentesen működtet felekezeti osztályokat – immár hetedik éve.
A református tagozat sajátos hitvallása: Református osztályaink olyan lelki közösségek, amelyek a hitre és bizalomra épülnek. Összekuszálódott világunkban egy másfajta értékrendet próbálunk közvetíteni. A tanterv adta kereteken túl arra törekszünk, hogy hitben való gyarapodásra és keresztyéni állhatatosságra adjunk lehetőséget gyermekeinknek.
Erkölcsileg és tudásban kiteljesedett, hozzáértését sikeresen alkalmazó, jellemében és jövőjében bízó sikeres, boldog embereket szeretnénk nevelni, és kiegyensúlyozott emberi magatartást kialakítani gyermekeinknél.

Testvérintézmények:

 • Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium
 • Vásárhelyi Pál Általános Iskola, Kecskemét
 • Báthory István Általános Iskola, Veszprém
 • József Attila Általános Iskola, Csíkszereda
 • Fogarassy Mihály Általános Iskola, Gyergyószentmiklós

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Az országosan kiadott Működési Rendszabály alapján.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Saját kiadványunk „Halacska” címmel jelent meg 2000-ben. A református tagozaton tanuló gyermekek írásait tartalmazza.
 • A Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium Évkönyve 2003
 • „Háromszéki Figyelő” 2000. április 6-i számában: Református Kollégium mássága c. írás, melyben megemlítik iskolánkat az „Elemi évfolyamokon is református osztályok” c. alcímben
 • Hit és kultúra, 1999. július 13-i számában megjelent „Erdő mellett estvéledtünk…” (Sylvester Lajos írása)