Szatmárnémeti Református Gimnázium

410095 Szatmárnétmeti, Szatmár megye, Románia
Telefon: +40 261-710635
Fax: +40 261-710635
lref@lref.satmar.ro

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Fundatia Seminarului Liceului Reformat

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Román Tanügyminisztérium
Szatmári Református Egyházmegye
Máramarosi Református Egyházmegye
Nagykárolyi Református Egyházmegye

A fenntartó székhelye:
410095 Szatmárnémeti, Pacii u. 4., Szatmár megye, Románia

A fenntartó telefonszáma(i):
+40 261-711816

A fenntartó faxszáma(i):
+40 261-711816

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1991

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Szatmári Református Gimnázium (1530-40)

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az emberi értékvilág átörökítésében meghatározó fontosságú intézmények közé sorolható a mindenkori iskola, a szerteágazó ismeretek, tudás, tapasztalatszerzés gazdag tár-háza, a megértés és önmegértés lehetőségének záloga.
A Szatmárnémeti Református Gimnázium történeti áttekintésében is igazolható ez a fajta irányelv, kiegészítve még a hit fontos alappillérével.
Szatmáron a reformáció előtt a domonkos és a minorita szerzetesrendek foglalkoztak a tanítással. Az egyház reformálása után azonban hosszú ideig itt már csak református iskolákkal találkozhatunk, amelynek kialakításában igen nagy szerepe volt a méltán híressé vált Dévai Bíró Mátyásnak. Ekkorra tehető a Református Gimnázium megalakulása is. Az iskola keletkezési idejét, csak hozzávetőlegesen lehet megállapítani, de a történetírók többsége kivétel nélkül az 1530. illetve az 1540. évet nevezik meg.
Ezen okmányok arról is írnak, hogy a XVI. század közepétől megalakult iskola a jól szervezett és virágzó iskolák közé tartozott. Az intézmény felvirágoztatásában nagy szerepet játszott Milotai Nyilas István szatmári református lelkész is (1607-1618). Többek között ő volt az, aki 1608-ban kieszközölte a városi tanácsnál, hogy a régi paplak melletti iskolahelységet, mely szűk volt, adják el, és vegyenek egy alkalmasabb, tágasabb telket. Ezen a telken építették fel a tanintézet új épületét, amelyet időről-időre bővítettek és átalakítottak.
A város másfélszáz éven át tartotta a kezében a kormányzási jogot. Ez idő alatt a főgimnázium fenntartása csaknem egészen a város vállaira nehezedett. Ezen kívül az iskola támogatói voltak az olyan nagynevű erdélyi fejedelmek is, mint Bocskay, Rákóczy és Bethlen Gábor. Mellettük s a város és egyház segélyezése mellett az iskola kegyes alapítványoktól, hagyományokból és adományokból tartotta fenn magát.
Az elkövetkezendő évek történelmi változásai nem voltak mindig kegyesek a gimnáziumhoz, a jezsuiták „aknamunkája” (1754) vagy az 1852-1859-es rendelet (Organisations Entworf), miatt az iskola 7 éven át csak mint magángimnázium szerepelhetett. De ezek sem törhették meg, vagy akadályozhatták meg teljes egészében a gimnázium működését.
1859-ben az iskola ismét megkapja a nyilvánossági jogot. 1860-1861 évben beindul az V. osztály és 1890. szeptember 1-jén ismét főiskolai rangot kap.
Az iskolára az 1918-19-es tanévtől újabb megpróbáltatások vártak. Ismét megvonják tőle a nyilvánossági jogot, majd 1929-ben lefokozzák háromosztályú algimnáziummá. Nehéz küzdelmek árán 1930-tól ismét felfejlesztik az iskolát és 1934-ben újra volt érettségi. Majd újabb hadjárat indul az iskola ellen. Az 1935-36-os iskolai év végén az érettségin egyetlen diák sem megy át, minden megfeszített munka ellenére sem. Az 1937-38-as évtől már az állam alkalmazásában levő szülőket elbocsátással fenyegették, ha nem íratták át gyermekeiket az állami iskolákba. 1941-től ismét fellendülés következik. Ez évben decemberben és év végén is volt hivatalos érettségi, végre magyarul.
1948-ban bekövetkezett az államosítás.
A Szatmárnémeti Református Gimnázium újraindítására 1991-ben, 43 évi kényszerszünet után nyílt történelmi lehetőség. Az 1989-es decemberi eseményeket követően lehetővé vált az erdélyi felekezeti oktatás évszázados hagyományainak felélesztése. A gimnázium két IX. osztállyal, 60 diákkal kezdte meg működését, az ősi alma materben. Az oktató-nevelő munka a délután folyt az épület pincéjében, hiszen délelőtt ugyanebben az épületben a „Kölcsey Ferenc” Állami Magyar Líceum működött és működik.
Kezdetben nem csak az épület, hanem a tantestület is közös volt, hiszen az első két iskolai évben a Református Gimnáziumnak még nem volt önálló, kinevezett tantestülete. A gimnázium osztályai számának növekedésével nyílt csak lehetőség önálló tantestület szervezésére.
Az iskolaszék javaslatára az 1994-es tanévtől a gimnáziumnak van iskolalelkésze, Nt. Korda Zoltán lelkipásztor személyében. Az iskolalelkész feladatkörébe tartozik a hét-kezdő és hétzáró áhítatok és a vasárnapi diákistentisztelet igehirdetése.
1997-től megváltoztak az iskola működési körülményei. Hat év hányattatás után végre önálló épülethez jutott a gimnázium. A megye és a város vezetésében résztvevő magyar tisztségviselők, valamint a református egyház közös és hosszas erőfeszítéseinek köszönhetően használatra kaptuk meg a katolikus zárda ma még állami tulajdonban lévő épületegyüttesének elhanyagolt szárnyát. Az azóta eltelt évek alatt igyekeztünk otthonossá, barátságossá tenni környezetünket, s hála egyházunknak és külföldi támogatóinknak mára már korszerűen felszerelt informatika kabinetünk és osztálytermeink vannak. Jelenleg 445 diákja, 26 tanára és egy iskolalelkésze van a gimnáziumnak. Az iskola kettős fennhatóság alatt működik, egyszerre állami és egyházi intézmény, mivel történelmi egyházaink ez idáig nem kapták vissza jogos tulajdonukat. Így hát nem is tudják fenntartani felekezeti iskoláikat. A román állam fizeti az épület fenntartási költségeit, a tanárok fizetését de semmilyen az iskola működését és a tanítás folyamatát korszerűsítő beruházásokat nem eszközöl.
A 2002-2003-as tanévtől engedélyt kaptunk egy V. osztály indítására, olyan vidéki gyermekek számára, akik nem tanulhatnak saját falujukban anyanyelvükön. Ezt az osztályt „Nyilas Misi” osztálynak neveztük el, s a választott név híven tükrözi ennek a kis közösségnek a milyenségét. Érettségi utáni továbbtanulásra is lehetőséget biztosít az intézmény posztliceális képzés formájában
A jövőben szeretnénk, ha a beindított osztálytípusokat folytatni tudnánk. Ehhez az Úr Isten megtartó erejét, gondviselő szeretetét kérjük.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Oktatói-nevelői tevékenység

Osztályok/csoportok száma:
17

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

 • Általános iskola: 56 fő
 • Középiskola: 313 fő
 • Esti tagozat: 27 fő
 • Posztliceális: 49 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):

 • Általános iskola: 56 fő
 • Középiskola: 336 fő
 • Esti tagozat: 28 fő
 • Posztliceális: 56 fő

Felvételi követelmény:
A romániai iskolarendszernek megfelelően, iskolatípustól függetlenül, azonos a követelményrendszere. Minden nyolc általánost elvégző diáknak egységes nemzeti záró-vizsgát kell tennie matematikából, románból, anyanyelvből, és választható módon Románia történelméből vagy földrajzából. A teológiai osztályba jelentkezőknek a kon-firmáció anyagából kell számot adniuk.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német, francia

Képzési, szervezési sajátosságok:
Intézményünkben egy igazgató és 26 tanár tevékenykedik. Az iskola vezetői, döntéshozó testülete a Vezetőtanács. E fölött álló testület az Iskolaszék. A tantestület szakkatedrákra oszlik, minden szaktestületnek egy-egy vezető tanára van. Külön testületet alkot az osztályfőnökök testülete. Az ő nevelő munkájukat egészíti ki az iskolalelkész tevékenysége, a hitélet fenntartása és erősítése végett hétkezdő, illetve hétzáró istentiszteleteket tartunk, valamint lelkigondozói alkalmakat biztosítunk.
A tanulók képzése három szakon történik: matematika-informatika, filológia-teológia.

Pedagógiai hitvallás:

 • az életet kegyelmi ajándékként fogadják el
 • bizakodók
 • szeretetben örvendezni, konfliktusokat megelőzni-kezelni tudnak
 • ismerik az egyetemes és magyar kultúrát és ezekben önmagukat felismerik
 • egyháziasak
 • munkaszeretők
 • családjukért és a közösségért áldozatot vállalnak
 • minden embert másságukban elfogadnak
 • a jelent képességeik szerint építik, és boldog jövendőben reménykednek

„Csak akkor lehet az iskolai tevékenység bármelyike következetes, tehát eredményes is, ha a pedagógiai program jó, azt a tantestület magáévá tette együttes erővel munkálkodik annak szellemében. Ha a keresztyén pedagógus Istentől kapott adottságát megtoldja szakmai művelődéssel, didaktikai képzéssel, tudása állandó mélyítésével.”

Nevezetes diák:

 • Bánhidi Antal
 • Gellért Sándor

Nevezetes tanár:

 • Bakcsy Gergely
 • Tóth Zoltán
 • Tabajdi Lajos
 • Mohy Sándor
 • Mákray Lajos
 • Regéczi Sándor
 • Ligeti Zoltán

Testvérintézmények:
Pápai, Miskolci Református Gimnáziumok

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
elnök, alelnök titkár, pályázati referens