Zilahi Református Kollégium

450006 Zilah, M. Viteazul sugárút, 59/A, Románia
Telefon: +40 260-614881
+40 260-661495
Fax: +40 260-614881
+40 260-661495
reformatus_kollegium_zilah@yahoo.com
refkolzilah@yahoo.com

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
410210 Nagyvárad, Calvin u. 1. Románia

A fenntartó telefonszáma(i):
+40 259-432837

A fenntartó faxszáma(i):
+40 259-432837

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1991

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
1902-től viselte a kollégium a Zilahi Református Wesselényi Kollégium nevet, alapítási éve ismeretlen, valamikor a XVII. század elejére tehető. 1630-ban Zilah városa már működő kollégiummal rendelkezik. 646-ben kezdődik el a beírás az iskola anyakönyvébe, és ekkor készül el a kollégium pecsétje: SIGIL GYMNASII REFOR. ZILAHANSIS – 1646.

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Zilahi Ev. Ref. Kollégium a XVI. század folyamán, a reformáció elterjedésével egy időben jött létre.
1816-ig a Zilahi Református Anyaszentegyház fenntartása alatt működött. Amikor nem csak a zilahi polgárok adakozásából felépült az új iskola - a mostani kollégium épület alaprészeként, amelyet azonban az államosítás óta a román állam használ oktatási intézményként -fokozatosan átkerült az erdélyi egyházkerület felügyelete és támogatása alá. A XIX. század második felének iskolapolitikája alapján állami támogatást is élvez. Az 1888-89-es tanévtől kezdődően a „zilahi államilag segélyezett ev. ref. kollégium” névvel szerepel 1902-ig, amikor felveszi az akkor immár egy évszázada iskolát támogató család nevéről a „Zilahi államilag segélyezett ev. református Wesselényi-kollégium” nevet.
Nevét, jellegét és autonómiáját veszítette el 1948-ban, amikor a többi felekezeti iskolával együtt államosították.
Isten kegyelméből 1991 őszén Zilahon is újraindult a református középiskolai képzés. Az iskola egykori épületében továbbra is kétnyelvű állami oktatás folyik. (A Zilahi Református Kollégium Évkönyve, Zilah, 1994. 5. o.)

Az intézmény közoktatási feladatai:
A Zilahi Református Wesselényi Kollégium feladatának tűzte ki, hogy imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknek és eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatoknak felhasználásával a lehető legtöbbet tegyen meg azért, hogy minden növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket kapott Teremtőjétől.

Osztályok/csoportok száma:
12 osztály

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Az idei rendelkezések szerint osztályonként 28 tanulót vehetünk fel, azonban elég nagy a diák mozgás lehetősége, ezért összesen az idei tanévben 320 diákunk van, ami átlagban osztályonként 26-27 diákot jelent. Vannak nagyobb létszámú osztályok, s ennél kisebb létszámúak is.

Felvételi követelmény:
A román tanügyi rendelkezéseknek megfelelően a VIII. osztályból eddig a tanévig a képességvizsga eredményének megfelelően, média szerint kerültek be a diákjaink. A teológia-humán profilú osztályokban emellett még kizáró jellegű felvételi vizsgát tesznek a diákok Bibliaismeretből, ahol a minimális, átmenő jegy az 5.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Pedagógiai hitvallás:
A református iskola jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban, hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik gyermekeiket, hogy ha felnő, önmaga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről.
A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló pedagógusokat feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden meg-nyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré és öntudatos magyar reformátusokat akarnak nevelni az iskolában. A nem református vallású diákjait is öntudatos magyar keresztyénné kívánja nevelni, lehetővé téve számukra saját felekezetük, vallásuk megtartását, s ugyanakkor elvárva ezektől a református értékek ismeretét és tiszteletben tartását.

Nevezetes diák:

 • Ady Endre
 • Zilahi Kiss Károly
 • Petri Mór
 • Salamon József
 • Márton Gyula
 • Bíró Lajos

Nevezetes tanár:

 • Gyarmathy Sámuel
 • Salamon József
 • Kincs Gyula
 • Szabó T. Attila

Testvérintézmények:
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Békés

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A diákönkormányzat a Diáktanács által valósul meg, melynek minden osztályból két választott tagja van. A Diáktanács képviselője jelen van tanácskozási joggal az Iskolaszék munkájában, illetve az iskola vezető testületének is tagja, szintén tanácskozási joggal.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Somogyi Jenő: A Zilahi Államilag segélyezett Evang. Reform. Kollegium története, Zilah, 1895.
 • A Kollégium értesítői az 1901-1925, illetve 1939-1944 közötti időszakokból.
 • A zilahi Református Kollégium Évkönyve, Zilah, 1994.
 • Emlékkönyv a Zilahi Református Wesselényi-kollégium 300 éves jubileumára.