Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Csákvár

8083 Csákvár, Szent István út 2.
Telefon: +36 (22) 254-071
Fax: +36 (22) 254-071

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Csákvári Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
8083 Csákvár, Kálvin út 9.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (22) /354-071

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1998

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Épületünkben az önkormányzat 1998-ig először bölcsődét, majd óvodát működtetett, amit a csökkenő gyermeklétszám és a szűkös anyagi lehetőségek miatt megszüntetett. Az óvoda épülete üressé vált.. A Csákvári Református Egyházközség kezdeményezte egy református keresztyén szellemű óvoda elindítását. A szülők örömmel fogadták ezt a lehetőséget, hiszen napjainkban a hit ismerete és gyakorlása hiányos, egyre több a problémás gyermek, egyre inkább szeretet nélküli a világ.
A jelentkező gyermekek száma napról-napra nőtt. A tervezett 20-25 gyermek helyett 40 fölé emelkedett a létszám. Jelenleg 70 fő az engedélyezett létszámunk.
Elkezdődött a szervezés, a tapasztalatok gyűjtése, látogatás már működő református óvodába, szakkönyvek írásos dokumentumok beszerzése. Pecsétünk is tükrözi a keresztyén szellemiséget: „Engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket.” (Márk 10,14) Az önkormányzattól egy évre bérmentesen megkaptuk az épületet, majd hamarosan az egyháznak sikerült megvásárolnia. Az intézmény elindulásakor két óvónő, dajka, részmunkaidős konyhai dolgozó kezdte meg szolgálatát. Jelenleg négy szakképzett óvónő és három szakképzett dajka, valamint részmunkaidőben egy konyhai dolgozó és egy óvodatitkár dolgozik. Segíti még az óvodát munkaszerződéssel egy könyvelő, egy logopédus és gyógypedagógusi képesítéssel rendelkező pedagógus.
Óvodánk az összefogás szép példája, a szülőktől, a gyülekezeti tagoktól és a Dunamelléki Református Egyházkerülettől sok segítséget kaptunk.

Az intézmény közoktatási feladatai:
óvodai nevelés

Osztályok/csoportok száma:
3 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
59 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
70 fő

Felvételi követelmény:
Betöltött 3. életév

Idegen nyelv tanítása:
német nyelv

Képzési, szervezési sajátosságok:
Heti egy alkalommal református, evangélikus és katolikus hittanoktatást tartunk. Az óvoda missziós szerepet tölt be a városias településen, hiszen azok a gyerekek, akik étkezés és elalvás előtt megszokták az imádkozást, otthonukban ugyanezt igénylik szüleikkel, nagyszüleikkel.
Hetente németnyelv-foglalkozást tart a nagycsoportosaink számára egy presbiter-tanár. Az óvodánkkal szemben működő zeneiskolával igen jó a kapcsolatunk, heti két alkalommal zenei előkészítés folyik az egyik pedagógus segítségével. Évente szemész szakorvos szűrővizsgálatot végez a gyerekeknél.

Pedagógiai hitvallás:
A nevelés terén mindent elkövetünk, hogy a gyerekek pozitív adottságai kibontakozhassanak. Mert ilyenek is vannak bőven, csak fel kell azokat fedeznünk. „Amiket hallottunk és tudunk, amiket atyáink beszéltek nekünk, nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól: a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Hogy ne legyenek olyanok, mint apáink: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd és lelke sem volt hű Isten iránt.” (Zsoltár 78,3-8)

Egyéb közlendők:
Szívesen várunk intézményünkbe minden olyan kisgyermeket, akinek szülei szeretnék, ha gyermeke vallásos, erkölcsi nevelésben részesülne. Intézményünkben református, evangélikus és katolikus hittanoktatás is folyik. Szakemberek segítségével vállaljuk sérült gyermekek integrált nevelését.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

  • Ahol étkezés és elalvás előtt imádkoznak. Fejér Megyei Hírlap, 1999. május
  • Vakáció előtt – óvodai életkép Csákvárról. Reformátusok Lapja, 2000. június
  • Horváth Kálmánné: A csákvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda. Magyar Református Nevelés, 2002. április.
  • Horváth Kálmánné: Karácsonyi készülődés. Csákvári Református Krónika, 2002. december.
  • Református óvoda Csákváron. Szent Kereszt, 2004. 2. szám.