Kecskeméti Református Általános Iskola

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
Telefon: +36 (76) 500-380
+36 (76) 320-964
Igazgató: +36 (76) 500385
Fax: +36 (76) /500-387
www.reformatus-kkt.sulinet.hu
horcsok.imre@reformatus-kkt.sulinet.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Kecskeméti Református Kollégiumért Alapítvány
(adószám: 18348464-1-03, számlaszám: 51700100-10000238)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Kecskeméti Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (76) /500-380
+36 (76) /500-389

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (76) /500-387

A fenntartó honlapjának címe:
www.reformatus-kkt.sulinet.hu/egyhaz/egyhaz.htm

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
kmetek@reformatus-kkt.sulinet.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1994

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Kecskeméti Református Kollégium, 1564

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az iskola a gyermekek temploma;
a templom pedig a felnőttek iskolája.
A protestáns iskola kialakulása nem volt gyökértelen Kecskeméten, protestáns oskolának minden bizonnyal léteznie kellett már 1564 előtt is a városban, mert a Tolnából ideköltözött Búzás Mihály lelkész, tanítványaival már kialakult classisokat talált. 1570-ig elemi és alsó gimnáziumi évfolyamoknak, majd ettől kezdve 6 évfolyamos gimnáziumnak adott helyet a régi iskolaépület.
Reformátor eleink kezdettől fogva fontosnak tartották a templom és iskola szoros kötelékét, így az első fatemplom mellé iskola is épült a mai Ókollégium helyén.
Az elemi iskolában – mely a debreceni kollégium particulája volt – a XVII. és XVIII. században tógátus diákok tanítottak, később teológiát végzett ifjak.
A schola-mestöröket az „exxlesia akarattyábul” a hódoltság végéig a városi magistratus szerződtette és fizette.
Az 1740-es évekből származik az iskola ma is érvényes jelmondata: Crescit sub pondere palma (Teher alatt nő a pálma). A mai diákok számára ez azt jelenti: ha a diák terhelve van, fegyelemben él, akkor nő a tudása. A címerben már csak a pálma emlékeztet erre – a pálma, ami az ókori mondavilágban az élet fája. A könyv a szépen megerősödött pálma mellett a Biblia, a keresztyén ember legfontosabb könyve.
Az iskola véglegesen megválasztott „rektor-professzora” Varjas János lett. Az ő idején élénk virágzásnak indult az iskola. Az 1700-as évek végén már több mint 600 tanulója volt. 1805-ig az iskola feladata az akkori középfokú iskolákénak felelt meg, majd 1831-ben főiskola is indult.
Egy évvel korábban kezdték építeni az Ókollégiumot. A kollégium belső életének alakulásában meghatározó a tanárok tudományos, oktató és nevelő tevékenysége, valamint az, hogy a diákok milyen társasági életet élnek.
1912-ben a város által adományozott telken épült fel az Újkollégium épülete, Mende Valér és Dombi Lajos tervei alapján. Ebben működött a gimnázium és rövid ideig a jogakadémia is. Az államosítás során a kommunista hatalom mindent elvett, az iskolák berendezésétől a szertárakon át az utolsó krétáig.
1990. március 25-én a presbitérium kimondta a Kecskeméti Református Kollégium újraindítását, valamint kifejezte igényét a korábban elvett épületeire. Szeptemberben egyetlen osztállyal indult el a tanítás, melynek a régi iskola jogutódja, a Katona József Gimnázium adott helyet.
A teljes kollégium visszaállításának álma 1994-ben vált valóra. Az igazgatótanács az 1994. január 16-i ülésén döntött a Kecskeméti Református Kollégium Általános Iskolájának újraindításáról. Két osztály indult 43 gyermekkel.
Az egyházközség 1991-ben kapta vissza az Ókollégiumot, 1997-ben az Újkollégiumot. A berendezést holland testvéreink adományának és a gyülekezet áldozatos munkájának köszönhetjük.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • Az iskoláskorúak általános iskolai oktatása
 • Általános iskolai napközi otthoni valamint tanulószobai ellátás
 • Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő bejáró tanulók ellátása
 • Általános iskolások étkeztetése
 • Diáksportkör támogatása
 • Diáksport-egyesületek, -szövetségek támogatása
 • Iskolai könyvtári feladatok ellátása
 • Fejlesztő és felzárkóztató oktatás, egyéni foglalkozás a tanulók részképességei zavarának és egyes fogyatékosságának csökkentése.

Osztályok/csoportok száma:

 • 22 osztály
 • 12 napközis csoport
 • 1 tanulószobai csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
Alsó tagozat: 275 fő
Felső tagozat: 267 fő
Összesen: 542 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Három párhuzamos 1. osztályba osztályonként 25 fő
Az 1-6. évfolyamon évfolyamonként 3 tanulócsoport
A 7-8. évfolyamon évfolyamonként 2 tanulócsoport

Felvételi követelmény:

 • Óvodai szakvélemény
 • Iskolaérettségi igazolás
 • Szülői hozzájárulás a református hitben való neveléshez

Idegen nyelv tanítása:
4. évfolyamtól kezdve heti 3 órában angol vagy német, felső tagozaton választható tantárgyanként plusz 1 óra.

Képzési, szervezési sajátosságok:
Osztálykeret
   - 1-6. osztály 3 párhuzamos osztály
   - 7-8. osztály 2 párhuzamos osztály
Csoportbontás:
   - Idegen nyelv: 4-8. osztály
   - Magyar nyelv és irodalom: 6-8. osztály
   - Matematika: 5-8. osztály
   - Korrepetálás: 1-6. osztály
   - Felvételi előkészítő: 8. osztály
Kislétszámú csoportok:
   - háztartástan
   - számítástechnika
Szakkörök:
rajz, kézművesség, hímzőkör, énekkar, néptánc, kerámia, tűzzománc, irodalmi színpad, sakk, matematika, atlétika, floorball, röplabda, torna, tömegsport, vívás, valamint télen sítábor.

Pedagógiai hitvallás:
Az iskola múltjának, hagyományainak megfelelően, a református hitelvek, etikai normák szerint a legmodernebb és legmagasabb szintű tudományos ismereteket nyújtva végezni a nevelő-oktató munkát. Az alsó tagozat legfontosabb feladatának tartjuk az alapkészségek olyan szintű elsajátítását, amely lehetővé teszi a felső tagozaton az életkornak megfelelő tanulást. Iskolánk célkitűzéseit a Példabeszédek könyve foglalja össze:
„Neveld a gyermekek a neki megfelelő módon, még ha megöregszik sem tér el attól.” (Péld. 22,6)

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A diákönkormányzat képviselőit az osztályok választják, elnökét az igazgató bízza meg. Legmagasabb fóruma a diákközgyűlés, melyet évente legalább egyszer össze kell hívni, és melynek üléseiről jegyzőkönyv készül. A diákönkormányzat munkáját egy pedagógus is segíti.
A diákönkormányzat célja, hogy a tanárok és a diákok között mind az oktatás, mind a nevelés terén közvetítsen, segítse elő az iskola életében felmerülő problémák megoldását, részt vegyen a tanórán kívüli tevékenységek meghatározásában stb.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Tudósítvány a kecskeméti református egyházban lévő iskolákról. Kecskemét, 1856.
 • A Kecskeméti Református Egyház és iskolái története 1564-1931. Forrásmunkák alapján összeállította: Szappanos István nyugalmazott református lelkész. Petőfi Könyvnyomda, Könyvkötészet, Kecskemét, 1931.
 • Burián Miklós: A Kecskeméti Református Kollégium története (szakdolgozat)
 • A Kecskeméti Református Kollégium évkönyve 1994-1996
 • A Kecskeméti Református Kollégium évkönyve 1996-1998
 • A Kecskeméti Református Kollégium évkönyve1998-2000
 • A Kecskeméti Református Kollégium évkönyve 2000-2002
 • Reformátusok Lapja
 • Petőfi Népe megyei lap
 • Nők Lapja