Kecskeméti Református Gimnázium

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
Telefon: +36 (76) 500-384; (76) 500-380
Fax: +36 (76) 500-386
www.reformatus-kkt.sulinet.hu
refgimi@reformatus-kkt.sulinet.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány
(adószám: 18348464-1-03, számlaszám: 51700100-10000238)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Kecskeméti Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (76) 500-389

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (76) 500-387

A fenntartó honlapjának címe:
www.reformatus-kkt.sulinet.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
kmetek@reformatus-kkt.sulinet.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1990

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma Kecskeméti Református Kollégium gróf Tisza István Gimnáziuma 1564

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Gimnáziumunk létezését 1564-től rögzítik hivatalos iratok. 1570-ig elemi és alsó gimnáziumi évfolyamoknak, majd ettől kezdve 6 évfolyamos gimnáziumnak adott helyet a régi iskolaépület, egészen 1678-ig.
Ekkor azonban a fatemplom és az iskola nagy része tűzvész áldozata lett. A pusztulás után kényszerűen megújították és kibővítették a reformátusok az iskola épületét. A terjeszkedés nem ment akadály nélkül, az ellenreformáció szelleme miatt az építkezés az 1700-as évek közepéig húzódott.
Az iskola jelvényén és később pecsétjén e szorongattatások emlékét jelzi azóta is a rajz és a szimbolikus jelmondat: CRESCIT SUB PONDERE PALMA (Teher alatt nő a pálma.)
A XIX. században a kecskemétiek nagyszabású iskolaépítési munkálatokba fogtak, s 1830-ban lerakták új iskolájuknak, a mai Ókollégiumnak az alapjait.
A XX. század elejére azonban már az Ókollégium is szűk lett. Ezért a kecskeméti gyülekezet áldozatkészsége segítségével megépült a Református Gimnázium és az Országos Református Jogakadémia részére az Újkollégium 1912-ben. Itt működött gimnáziumunk 1948-ig, az államosításig.
A Református Gimnázium újraindításának gondolata 1990 januárjában vetődött fel, Március 25-én presbitériumunk kimondta a Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumának újraindítását. A szükséges engedélyek gyorsan megérkeztek, s április elején már befejeződött az új osztály kialakítása 26 tanulóval, akkor még a Katona József Gimnázium épületében.
Egy évvel később, 1991 szeptemberében, a várostól visszakapott régi iskolaépületben, az Ókollégiumban 6 osztállyal, 192 tanulóval megkezdte önálló működését a gimnázium. Ekkor kezdtük el – országosan az elsők között – a hatosztályos gimnáziumi képzést is.
A tanulólétszám évről-évre egyre gyarapodott és az 500-nál több diák befogadására az Ókollégium szűkké, alkalmatlanná vált. 1997 nyarán birtokba vehettük ismét a vissza-kapott Újkollégiumot, Magyarország egyik legszebb iskolaépületét.
Iskolánk alapításától kezdve vannak adataink arról, hogy a protestáns szellemiségnek megfelelően a tudós papok és rektorok világos gondolkodásra, vitára és az élettel kapcsolatos ismeretekre tanították a gyermekeket.
A tanítás módja tehát az ősidőktől fogva szerfelett egyéni volt, s ettől a hagyománytól az újraindítás után sem akartunk eltérni, változatos kínálatot nyújtva a gimnáziumunkba jelentkezőknek.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, az életben való helytállásra felkészítő nevelés és oktatás a legkorszerűbb tudományos színvonalon, értékőrző, hagyománytisztelő etikai elvek alapján. Gimnáziumunkban 6 és 4 évfolyamos képzés egyaránt folyik a kerettantervet figyelembe vevő helyi tantervek alapján.

Osztályok/csoportok száma:
18 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
6 évfolyamos képzés: 380 tanuló
4 évfolyamos képzés: 173 tanuló

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
6 évfolyamos képzés: 60 fő
4 évfolyamos képzés: 60 fő

Felvételi követelmény:

 • hatévfolyamos képzés: szóbeli vizsga: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, természetismeret (biológia vagy földrajz
 • négyévfolyamos képzés: írásbeli (magyar nyelvtan, matematika) és szóbeli (magyar irodalom, történelem, egy természettudományos tárgy vagy az emelt szinten kért tantárgy) vizsga

Mindkét képzési formában szóbeli egyházi meghallgatás is történik.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német, francia

Pedagógiai hitvallás:
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma református elkötelezettségű, az átadott ismeretanyagban korszerű, az értékek közvetítésében, hagyományőrzésben konzervatív intézmény.
Munkáját az Igéből táplálkozó református hit és ökumenikus gondolkodás járja át. Növendékeit Isten és embertársaik szeretetére, a tudományok és művészetek iránti fogékonyságra, testi, szellemi és lelki tartásra, erkölcsi szilárdságra neveli.

Nevezetes diák:

 • Mándi Márton István, a pápai iskola megalapítója
 • Varjas János, lelkész, tanár, később debreceni prédikátor
 • Hatvani István, híres professzor Debrecenben
 • Lestár Péter, Kecskemét neves polgármestere
 • Jókai Mór, író (a Jogakadémia diákja volt)
 • Molter Károly, író
 • Hámor Géza, a Földtani Intézet vezetője
 • Matolcsy Károly, újságíró, a Magyar Nemzet főszerkesztője
 • Benedek Árpád, neves színházi rendező Budapesten

Nevezetes tanár:

 • Csabay Imre, 1848-as honvéd főhadnagy, algebra- és mértantanár, igazgató
 • Parragh Gedeon, fizikatanár, igazgató, országos hírű fizikus, feltaláló
 • Bíró Lajos, természetrajztanár, rovarkutató, utazó, Észak-Új-Guinea növény- és állatvilágának leírója
 • Nagy István lelkész, német-francia szakos tanár, igazgató, az iskola történetének első krónikása
 • Csikós Tóth András, rajztanár, festőművész
 • Domby Lajos, rajztanár, az Újkollégium épületének egyik tervezője
 • Pásthy János, magyar-történelem-latin szakos tanár, igazgató
 • Gaál Tibor, testnevelő, a kecskeméti diáksportélet és a vivósport megalapozója
 • Dr. Szunyoghy János, természetrajztanár, a Magyar Nemzeti Múzeum Természetrajzi részlegének vezetője, az afrikai nagyvadak híres vadásza
 • Dr. Vetéssy Géza magyar-latin szakos tanár, irodalomtörténész, cserkészparancsnok
 • Szemerey Andor, matematika-fizika szakos tanár, az államosításkori igazgató, a református szellemiségű oktatás, tartója az 1990-es újraindulásig

Testvérintézmények:

 • református gimnáziumok
 • Evangelische Mittelschule, Svájc

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A gimnáziumi diákönkormányzat elnökségét az osztályok diákképviselői választják egy tanévre. Tagjai a választott diákvezető (elnök) és helyettese, egy választott tag. Az osztályok diákönkormányzatát a tanulók választják az osztályfőnök egyetértésével egy tanévre. Tisztségviselői két képviselő, az egyikük lehetőség szerint internátusbeli. A diákság legmagasabb fóruma a diákközgyűlés, összehívására szükség szerint, de tanévenként legalább egyszer kerül sor.