Arany János Református Gyakorló Általános Iskola, Nagykőrös

Az intézmény telephelyei (címe):
2750 Nagykőrös Losonczy u. 2. 2750 Nagykőrös Kecskeméti út 2.

Az intézmény honlapjának címe:
www.aranyj-nkoros.sulinet.hu

Az intézmény(vezetés) közérdeku E-mail címe(i):
suli5765@bp.sulinet.hu
aranyisk@freemail.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Pro Schola Alapítvány
(számlaszám:10103812-12396548)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Nagykőrösi Református Egyházközségek
Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara

A fenntartó székhelye:
2750 Nagykőrös, Szolnoki u. 5.
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (53) /351-535

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (53) /351-535

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

Az intézmény református elodjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Arany János Általános Iskola

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Városi Számadókönyvben 1626-ból való az első írásos adat a református elemi iskoláról. 1727-ig csak a fiúk oktatásáról tudunk.
Az iskola épületei a mai gyakorlóiskola és a gimnázium telkén álltak. Az írott források alapján nem állapítható meg, hogy melyik épületben működött a leányiskola
A főgimnázium (ma gyakorlóiskola épülete) felépítése (1823-1830) után, az 1765-ös térképen látható iskolaépületek nagy részét az elemi oktatás épületrészeinek kivételével lebontották.
Az 1830-as évek közepén öt fiú- és három leányosztállyal, századunk elején 3 osztályban működött a református népoktatás ill. elemi oktatás.
1839-től működött a tanítóképző gyakorlóiskolája, mely intézményünknek ugyan nem jogelődje, de szellemi, történeti atyja.
Általános iskolánk jogelődje az 1870-ben alapított Felső Leányiskola.
1869-ben a főpolgármester javaslatára 518-4189/1869. sz. alatt a polgári leányiskola alapszabályzata elfogadásra került. 1870. május 16-án kezdte meg működését az intézmény.
A felsőbb tanügyi hatóságok kifogásai, működési zavarok és bizonytalanságok egy éven belül az iskola megszűnéséhez vezettek. 1877. február 26-án a városi képviselőtestület határozatban mondta ki „az iskolai törvény rendeletének megfelelő leányiskola felállítását.”
1877. novemberében 35 növendékkel újraindult a tanítás.
A továbblépés jelentős állomása az iskolaszék javaslatára 1651/1895. sz. alatti városi képviselőtestületi határozata értelmében (mai Mentovich u. 2. szám alatti) új iskola-épület emelése.
1905-ben került átadásra az esztétikus, a kor kívánalmainak megfelelő négyosztályos Polgári Leányiskola. Az iskola iránti érdeklődés megnőtt, stabilizálódott a tanulólét-szám.
1948-as államosítás után 8 évfolyamos iskola lett. Az államosított iskola Arany János nevét vette fel. A rendszerváltást követően a Református Egyháznak módja nyílt arra, hogy iskoláit visszakapja. 1992. július 1-vel a Református Egyházközségek fenntartói minőségben vette át az egykori Református Gimnázium és Tanítóképző épületében működő Általános Iskolát 258(11-43) 1992. számú Alapító nyilatkozat szerint.
Városunkban napjainkra létrejött egy egyedülálló református intézményrendszer az alapfokú, középfokú közoktatási intézményeken át a felsőoktatásig.

Az intézmény közoktatási feladatai:

8010 alapfokú oktatás (8 évfolyamos általános iskola)
8010 alapfokú iskolai végzettség megszerzésére felkészítő nevelés, oktatás
8532 napköziotthonos, tanulószobai ellátás
- tanórán kívüli foglalkozások, felzárkóztatás, tehetséggondozás
- egyéb, fel nem sorolt oktatási, nevelési tevékenységek
5551 alapfokú oktatásban részesülők étkeztetése
5551 egyéb, korlátozottan igénybe vehető vendéglátás, iskolai büfé
7020 oktatási, sport jellegű építmény, építményrész bérbeadása
9261 tornaterem és tanuszoda üzemeltetése
9262 sportrendezvény szervezése, lebonyolítása
9272 máshová nem sorolható szabadidős tevékenység

Osztályok/csoportok száma:
1-4. évfolyam: 12 csoport
5-8 évfolyam: 10 csoport van.

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
1 évfolyam 50 fő
2 évfolyam 62 fő
3 évfolyam 66 fő
4 évfolyam 59 fő
5 évfolyam 59 fő
6 évfolyam 54 fő
7 évfolyam 57 fő
8 évfolyam 40 fő
összesen: 447 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
600-650 fő Nagykőrösről és vonzáskörzetéből

Felvételi követelmény:
A tanulófelvételről, az emeltszintű képzésre történő felvételről a nevelőtestület szakirányú szakképzettséggel rendelkező szakemberei javaslatai alapján az igazgató dönt.

Idegen nyelv tanítása:
Intézményünkben az ún. „nyelvi tagozatnak” évtizedes hagyományai vannak. Az ide-gen nyelv tanítását megelőzi a nyelvi kommunikációs előkészítő szakasz. Második osztálytól szülői-tanulói választás alapján angol vagy német nyelv oktatását kezdjük el. Korszerű nyelvi szaktantermekben.

Képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolaszerkezetünk tekintettel van a lassan haladókra, azokra akik 8, 6, 4, osztályos gimnáziumba mennek, valamint a 8. évfolyam után humán vagy reál irányban továbbtanulni szándékozókra. A tanulók személyiségét tiszteletben tartva, egyéni érdeklődésük, adottságaik, képességeik kibontakoztatása érdekében tantárgyi tehetséggondozó, felzárkóztató, nyelvvizsga-előkészítő foglalkozásokat szervezünk.
Diákjaink kiscsoportban, folyamatosan növekvő óraszámban, haladási ütemüknek megfelelő időkeretben tanulják az élő idegen nyelveket. Az emeltszintű nyelvi képzés mellett, informatika-matematika és hagyományos mozgásorientáció-sport osztályokat is indítunk. A közoktatási alapfeladataink mellett, kiegészítő tevékenységünk a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskola hallgatóinak gyakorlati képzése. Tanulóink mindennapi életét a főiskolások tevékenysége is színesíti, gazdagítja.

Pedagógiai hitvallás:
„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Zsolt 111,10)
Csak az Isten-központú nevelés vezet igazi bölcsességre.
A nevelés-oktatás közösségi érték.
Négy alapfeladata, a tudás alappillérei minden ember élete során:

  • meg kell tanulnia megismerni és használni a dolgok megértéséhez szükséges eszközöket,
  • meg kell tanulnia dolgozni, hogy hatni tudjon környezetére,
  • meg kell tanulnia együtt élni, hogy együttműködhessen embertársaival,
  • meg kell tanulnia azok szerint a keresztyén értékek szerint élni, melyeket a református iskola közvetít.

A gyermeknevelésben legfontosabb partnerünk a szülői ház- „szellemi-lelki anyaméh". Hisszük, hogy a református keresztyén ember öntudatos szabad személyiség, aki csak a többi személlyel együtt találhat önmagára. Szabadsága a szeretetben, léte az együttlétben válhat teljessé. Az Arany János Református Gyakorló Általános Iskola a felekezeti hűség és az ökumenikus nyitottság; a más elfogadása és magunk elfogadtatása; a népi-nemzeti önazonosságunk megőrzésének igénye és Istennek az egész világot átölelő szeretetének egységében fejti ki oktató-nevelői tevékenységét a tudomány és a művészet továbbadása terén. Az intézmény vallja, hogy a teremtett világ megismerhető törvényszerűségeinek legmagasabb szintű továbbadása, a tudományok és a művészetek művelése mind Istennek tetsző szolgálat, ezért törekszik arra, hogy növendékei Istent megismerő és a világ törvényszerűségei között a tudományok által jól tájékozódó és élethivatásukat a tiszta erkölcs szellemében betölteni tudó, barátságaikban a legnemesebb emberi értékeket kereső, a házasság és a család szent voltát elfogadó, valamint az életet minden körülmények között igenlő emberekké váljanak.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A tanulói érdekképviselet és öntevékenység színtere, melybe az osztályok 2. évfolyamtól osztálytitkárt és munkacsoport-vezetőket delegálnak. Önálló program szerint működik.

Egyéb közlendők:
A mozgásorientáció, emeltszintű sport új lehetőségként épül be az intézményi kínálatba. A tárgyi feltételek adottak az új sportcsarnok, tornaterem és tanuszoda által. A személyi feltételek is biztosítottak (testnevelő tanárok, uszodamesterek révén). A program célja, a mozgáskultúra fejlesztése, az egészség megőrzése, a sport nyújtotta nevelési lehetőségek által a tanulói személyiség gazdagítása.