Arany János Református Gimnázium és Diákotthon, Nagykőrös

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
Telefon: +36 (53) 351-899
(53) 351-571

Telephely:
Internátus: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 4.

Az intézmény telephelyei (címe):
Internátus: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 4.

Az intézmény honlapjának címe:
www.ajrg.hu

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
gtitk@ajrg.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:

 • Talentum Alapítvány
  (adószám: 19177311-1-13; számlaszám: 1010381214847048-00000002)
 • Sporttal az egészségért Alapítvány
  (adószám: 19180629-1-13; számlaszám: 10103812-13583748-00000001)
 • Szerver 2000 Alapítvány
  (adószám: 18680872-1-13; számlaszám: 5240009210015562)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Nagykőrösi Református Egyházközségek

A fenntartó székhelye:
2750 Nagykőrös, Szolnoki u. 5.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (53) /351-535

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (53) /353-585

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1993

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:

 • Arany János Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskola
 • Arany János Református Gimnázium 1993.
 • Arany János Református Gimnázium és Diákotthon 2001.

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Intézetünket a nagykőrösi református egyházközség alapította a város segítségével a XVI. században. Iskolánk egyik legfényesebb időszakát az 1848/49-es szabadságharcot követő években élte. 1851-1860-ig tanított itt Arany János kiváló tanártársaival, akik közül heten akadémikusok voltak. A református gimnáziumok közül iskolánkban érettségizhettek először a diákok 1853-ban. A protestáns autonómia visszaállítása után intézetünkben – a hatosztályos gimnáziumi képzést követően – két-, majd hároméves bölcsészeti tanulmányokat folytathattak a növendékek. Az iskola mai épületét a századfordulón emelték, hogy hirdesse az Úrnak félelmét, mely a bölcsesség kezdete, az igaz tudományt, a tiszta erkölcs és a hazaszeretet eszméjét nemzetségről nemzetségre.
Református gimnáziumunk 1917-ben vette fel nemzetünk halhatatlan költőjének nevét. Az 1948. évi államosítást követően lelki álmát aludta iskolánk, hogy 1993-ban újjászületve megkezdhesse a szeretet jegyében az örök értékekre épülő nevelését és tanítását. A hagyományos négy évfolyamos képzés mellett 1994-től megkezdődött a hatosztályos gimnáziumi oktatás, amely a jó képességű tanulók tehetséggondozását szolgálja. Iskolánk 2001. szeptember 1-től a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának gyakorlógimnáziumaként működik.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Középfokú nevelés, oktatás

Osztályok/csoportok száma:
16 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
Alapfokú nevelés 56 fő,
Középfokú nevelés 325 fő
Bentlakásos intézmény 39 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
A diáklétszám maximum 500 fő, felvehető kb. 100 fő.

Felvételi követelmény:
A 4 évfolyamos képzés: magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából és idegen nyelvből legalább 4-es érdemjegy. Felvételi vizsgát a középiskolák általános felvételi eljárásának keretében kell tennie a jelentkező diáknak (anyanyelvi feladatlap és matematika feladatlap megoldása). A 6 évfolyamos képzés: magyar nyelv és iroda-lomból, történelemből, matematikából és idegen nyelvből (az 5. osztály év vége és a 6. osztály félévi tantárgyi jegyei alapján) legalább 4-es érdemjegy. A tanulók a hozott eredmények sorrendje alapján kerülnek felvételre a diákok. A felvételi eljárás keretében nem szakmai jellegű, szóbeli beszélgetésre hívjuk a tanulókat és szüleiket. Felvétel esetén internátusi elhelyezést és menzai étkezést biztosítunk. A 15 kilométeres körzethatáron túli tanulók esetében az iskolába való felvétel egyben kollégiumi felvételt is jelent. Az internátusba felvett tanulók kollégiumi díjat nem fizetnek, csak étkezést.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német, latin (a második idegen nyelvet az iskola határozza meg.) A 8. osztályban végzetek számára nyelvi előkészítő - 0. évfolyamú - osztályt indítunk, ahol a választott idegen nyelvet 12 órában tanulják.

Képzési, szervezési sajátosságok:

 • A 15 kilométeres körzethatáron túli tanulók esetében az iskolába való felvétel egyben kollégiumi felvételt is jelent. Az internátusba felvett tanulók kollégiumi díjat nem fizetnek, csak étkezést.
 • Történelem-, matematika- és informatikaképzés
 • A Károli Gáspár Református Egyetem külső gyakorlóhelyeként részt veszünk a református tanítóképzésben

Pedagógiai hitvallás:
Az intézmény jelmondata: „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 9,10)
Hitvallásos elkötelezettségünk mellett fontosnak tartjuk az egészséges honszeretet, a magyarságtudat, az ökumenikus nyitottság, a mások elfogadására és magunk elfogadtatására való képesség kialakítását. Alapelvünk, hogy a hagyományos értékeket és a korszerű műveltséget közvetítsük tanulóinknak. Célkitűzéseink, hogy a református szellemiség és erkölcs alapján a neveltségi szintjük megfeleljen korunk követelményeinek.

Nevezetes diák:
Az alábbi kiadványok nyújtanak tájékoztatást:

 • Az iskola megjelent évkönyvei
 • Ádám Gerzson-Dr. Joó Imre: A Nagy-Kőrösi Ev. Ref. Főgymnasium története 1896.,
 • Tóth Tibor: A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium története (1896-1996)

Nevezetes tanár:
Az alábbi kiadványok nyújtanak tájékoztatást:

 • Az iskola megjelent évkönyvei
 • Ádám Gerzson-Dr. Joó Imre: A Nagy-Kőrösi Ev. Ref. Főgymnasium története 1896.,
 • Tóth Tibor: A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium története (1896-1996)

Testvérintézmények:

 • Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum
 • Kézdivásárhelyi Bod Péter Református Líceum

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Az osztályok 3 fős diákvezetősége képviseli az iskola tanulóit a gimnázium diákelnökségében. Az elnökség maga közül választ egy elnököt és két alelnököt. Évente munka-tervet készítenek és félévente értékelik munkájukat. Évente tavasszal kerül sor a közgyűlés megtartására. Az iskolai diákéletet szervezik (diáknap, gólyanap).

Egyéb közlendők:
Internátusi tudnivalók:
Diákotthonunk 96 vidéki tanulónak tud otthont nyújtani iskolai tanulmányai alatt. A növendékek elhelyezését 6-8-10 ágyas szobákban biztosítjuk, ahol nevelői felügyelet mellett készülhetnek a gimnáziumi órákra. A társalgóterem sokféle felszerelése szolgálja a közösségi rendezvények és a szórakozás céljait (kábel TV, videó, asztali játékok stb.)

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Tudósítvány
 • 1997/1998
 • 1998/1999
 • 1999-2000
 • 2000-2001
 • 2001-2002
 • 2002-2003
 • Gimnáziumi füzetek: 1 – 100 éve a város szíve
 • Gimnáziumi füzetek: 2 – Értékközvetítés
 • Gimnáziumi füzetek: 3 – Újjászületésünk 10. évfordulójára
 • Balladák
 • Útravaló Arany János tollából
 • Arany János nagykőrösi tanárságának emlékére
 • Tóth Tibor: A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium története (1896-1996)