Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája

7627 Pécs, Engel János u.15.
Telefon: +36 (72) 210-800
+36 (72) 215-770
+36 (72) 215-769
+36 (72) 215-773
Fax: +36 (72) 210-800
www.reformatus-pecs.sulinet.hu
pecsirefi@freemail.hu
pecsirefi@vipmail.hu

Telephely:
Általános Iskola 3-5. osztály: 7627 Pécs, Engel János u. 11.
Hársfa utcai Sportcsarnok: 7627 Pécs, Hársfa u. 93

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Timóteus Alapítvány
(adószám: 18301667-1-02, számlaszám: 10102440-1510800800000003)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Baranyai Református Egyházmegye

A fenntartó székhelye:
7623 Pécs, Szabadság u. 35.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (72) /314-638

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (72) /210-670

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
pecsiref@axelero.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1994

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
A Baranyai Ref. Egyházmegye Polgári Leányiskolája; alapítva: Siklós 1916, államosítva: Pécs 1948.

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Intézményünk fenntartója – élve a rendszerváltás utáni törvényi lehetőségekkel – 1991-ben úgy döntött, hogy az 1948-ban államosított, 1916 és 1948 között működött középiskoláját újraindítja. Épület híján az oktatást a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium református tagozataként kezdtük meg 1992-ben, felmenő rendszerben, egy osztállyal. Internátusi elhelyezést a pécsi református egyházközségek biztosítottak. A kárpótlási összegből a keleti városrészben egy 1,2 hektár területű ingatlant vásároltunk, és a rajta álló irodaépületből alakítottuk ki a fiú- és leányinternátusunkat. Az épület tetőterét oktatás céljára is alkalmassá tettük, így indulhatott meg 1995-ben – immár saját tulajdonú ingatlanban – az internátus munkája, és a tetőtérben ideiglenes elhelyezéssel a gimnáziumi oktatás.
1996-ban újabb tagozattal bővült az intézmény. Ekkor a területünkön álló raktárépületből öt tantermet alakítottunk ki a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. Az új általános iskola szintén alulról építkezve indult három osztállyal. Az intézmény területén 1998-ra felépítettük önálló gimnáziumi épületünket nyolc tanteremmel, természettudományi, számítás-technikai, művészeti és nyelvi előadótermekkel. A kárpótlás és a gimnázium építése utáni harmadik nagy beruházás a tornacsarnok építése volt 2000-2002-ben. Nagymértékben javította oktatási lehetőségeinket a tízéves nélkülözés után az 1200 m2 összterületű tornacsarnok, ez a korszerű felszereltségű, akadálymentes új létesítmény. Meg kellett oldanunk a megnövekedett létszámú általános iskolánk elhelyezését is. 2003-ban egy szomszédos irodaépületet sikerült megvásárolnunk, a jelenlegi 15 általános iskolai osztályunk közül 6 kapott ebben az épületben megnyugtató elhelyezést.
Iskolánk kiváló eredményeket mutatott fel az elmúlt tizenkét esztendőben az oktatás és nevelés terén. Diákjaink megyei, területi és országos versenyek dobogós helyezettjei. A tanulmányi versenyek mellett jelentősek tanulóink sport- és művészeti eredményei is. Kórusunk Európa számos országában öregbítette Pécs és Magyarország jó hírnevét. Gyakorta adunk helyt tankönyvírók bemutató óráinak, továbbképzéseknek, sokan választják gyakorlati tanításuk helyszínéül tagintézményeinket.
A világörökséghez tartozó mediterrán város, a baranyai megyeszékhely legújabb és legdinamikusabban fejlődő közoktatási intézménye olyan országos és nemzetközi rendezvények színhelye lehetett, mint az ORTE-, az ORLE-, a Református Egyházzenei Konferencia, a Kárpát-medencei Református Iskolák Találkozója, SDG-tábor, református főiskolások tábora stb.
Beiskolázásunk stabil, a negatív demográfiai tendencia nem érint bennünket. Intézményünk iránt nagy az érdeklődés nem csupán a tradicionálisan református ormánsági és az elmúlt százötven évben felgyarapodott pécsi reformátusság körében, hanem a Dél-Dunántúl minden részéből. De határon túli magyar családok gyermekei (Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Drávaszög), sőt külföldi diákok (jelenleg két holland diákunk van) is választják iskolánkat.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • 8 évfolyamos általános iskola,
 • 4 évfolyamos gimnázium,
 • kollégium

Osztályok/csoportok száma:

 • általános iskola: 15 osztály
 • gimnázium: 6 osztály
 • kollégium: 3 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

 • általános iskola: 350 fő
 • gimnázium: 167 fő
 • kollégium: 62 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):

 • általános iskola: 50 fő
 • gimnázium: 65 fő
 • kollégium: 70 fő

Felvételi követelmény:

 • lelkészi ajánlás
 • jó rendű általános iskolai bizonyítvány
 • írásbeli felvételi vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából
 • szóbeli elbeszélgetés

Idegen nyelv tanítása:
általános iskola: angol, német gimnázium: angol, német, francia, olasz

Képzési, szervezési sajátosságok:
Gimnáziumunkban az általános tantervű képzés mellett angol nyelvű 9. évfolyamos nyelvi előkészítő osztályt hirdetünk meg. Az idegen nyelveket kis létszámú csoportokban (6-15 fős) oktatjuk, modern nyelvi laborunkban lehetőséget teremtünk a hatékonyabb ismeret elsajátítására. Az egyházi ének a hit- és erkölcstan mellett négy évig tanult tantárgy. A zeneiskolai oktatással, a kórusok tevékenységével, a színjátszó és képzőművészeti szakkörökkel országos elismertségű művészeti nevelést biztosítunk. Új sportcsarnokunk lehetőséget teremt a sportköri tevékenységek magas szintű kiszolgálására.

Pedagógiai hitvallás:
Kiemelten fontosnak tartjuk a nevelést, a krisztusi ember nevelését, ahol az emberség mércéjének Jézus Krisztust tekintjük. Legfontosabb alapelvünk ez, melyből következik, hogy szabad, önálló gondolkodásra és döntésre képes, szűkebb és tágabb közösségei iránt felelősséget vállaló, szellemi és testi talentumaival jól sáfárkodó, cselekvő felnőtt embereket szeretnénk kibocsátani Intézményünkből, akik alkalmasak arra, hogy választott hivatásukat felelősségteljesen ellássák, harmonikus családot alakítsanak ki, áldozatkészek gyülekezetük, lakóközösségük és hazájuk iránt.

Testvérintézmények:

 • Nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégium (Erdély, Románia)
 • Dálnoki Általános Iskola (Erdély, Románia)
 • Viski Kölcsey Ferenc Középiskola (Kárpátalja, Ukrajna)
 • Zwollei Greijdanus College (Svájc)

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Évenkénti választással működő diákönkormányzatunk patronáló tanáruk segítségével szervezi az SZMSZ-ben és a házirendben rá háruló feladatait. (Véleményezés, képviselet, előterjesztések, diákparlament, zöld nap, szecskaavató, farsang.)

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:
Jubileumi Évkönyv 1992-2002.