Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Siklós

7800 Siklós, Vörösmarty u. 13.
Telefon: +36 (72) 579-224; (72) 579-225
Fax: +36 (72) 579-224

Telephely (Óvoda):
7800 Siklós, Kálvin u. 19. (Óvoda)

Az intézmény (vezetés) közérdekű e-mail címe:
sztarairef@siklosref.ngo.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Sztárai Mihály Siklós Református Általános Iskolai Alapítvány
(adószám: 18309634-1-02, számlaszám: 11731087-20012711)

A fenntartó hivatalos (teljes) megnevezése:
Siklós-Máriagyűd Református Társegyházközség

A fenntartó székhelye:
7800 Siklós, Kálvin u. 18.

A fenntartó telefonszámai:
+36 (72) /579-435;
+36 (72) /579-436

A fenntartó faxszáma:
+36 (72) /579-436

A fenntartó honlapjának címe:
www.siklosref.ngo.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű e-mail címei:
siklosref@siklosref.ngo.hu

Az intézmény alapításának éve:
1991

Az intézmény rövid története:
Az 1990-es évek politikai változásai lehetővé tették a volt egyházi ingatlanok visszaigénylését. 1991-ben a Siklósi Református Egyházközség az egyházi ingatlanok kártalanítása révén visszakapta régi, Kálvin utcai épületét. Ezzel lehetőség nyílt a presbitérium által 1991. március 18-án hozott iskolalapításról szóló határozat megvalósítására. Az Oktatásról szóló - módosított - 1985. évi I. törvény 21/A. § (3) bek. alapján 1991. augusztus 15-én a Sztárai Mihály Református Általános Iskola megkezdte működését. Az első, 1991/92-es tanévben az oktatás a Kálvin u. 19. szám alatti (4 tanterem, 1 tanári, szociális helyiségek) és a Magyar u. 29. szám alatti (1 tornaszoba + öltöző, mellékhelyiségek) épületekben folyt. Az első, második, harmadik osztályba beiratkozott 38 tanulót a lelkipásztor és négy pedagógus tanította. 1992. október 6-án az oktatás a jelenlegi Vörösmarty u. 13. szám alatti épületbe helyeződött át. Az akkor négy tanteremből, tanáriból álló épület az elmúlt hat év alatt további öt teremmel, irodahelyiséggel, szertárakkal bővült.
A templom és az iskola közti fal lebontásával valóságosan is eggyé válhatott gyülekezet és iskola. Beiskolázási körzetünk nem csak Siklós városa, hanem a környező falvak is. A keresztyén nevelés iránti fokozódó igényt jelzi a tanulók létszámának megnégyszereződése. Az 1996/97-es tanévre iskolánk nyolc osztályosra bővült. A tizenhárom végzős diák közül öt a Pécsi Református Kollégiumban tanult tovább, így folytatódott az iskolánkban megkezdett lelki nevelés. Az 1997/98-as tanévben megindult református óvoda biztosítja a korai életkorban elinduló keresztyén lelki nevelést és a zökkenő-mentes iskolakezdést.
Az elmúlt 13 év az iskola személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésével, egyéni arculatának, hagyományainak kialakításával telt. Elsődleges célunk a kis létszámú osztályok családias jellegének megőrzése, mely biztosítja az általános iskola feladatának megfelelő stabil alapozó képzés lehetőségét is.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Alapfokú nevelés; általános középfokú oktatás.

Osztályok/csoportok száma:
1-8 évfolyam; óvoda 2 csoportban; 2 napközis csoport 1-4 osztályban; 1 tanulószobai csoport

Létszámadatok 2003. október 1-én :

Általános iskola: 1-4 osztály: 75
5-8 osztály: 71
Óvoda: 35

A felvehető tanulók/gyermekek létszáma:
Általános iskola: 200 fő
Óvoda: 50 fő

Felvételi követelmény:
Az iskola első évfolyamára történő beiratkozásnál a törvényi előírásokat vesszük figyelembe (iskolaérettség, óvodai szakvélemény). Beiskolázási körzet a város és a környező települések. Az osztályba sorolást segíti a szülők későbbi nyelvtanítással kapcsolatos igénye. A Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye előírása alapján arra törekszünk, hogy mind az óvodába, mind az iskolába minél több református szülő és gyermek éljen az egyházi iskola lehetőségével.

Idegen nyelv tanítása:
Angol, német

Képzési, szervezési sajátosságok:
Intézményünk első képzési szakasza az óvodáskor. Óvodánk mindkét csoportja osztatlan. Ezt egyrészt épületünk adottságai, másrészt a vegyes életkorúság előnyei indokolják. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt vesz lakóhelyünk életében. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában a legfontosabb keresztyéni és emberi tulajdonságokat.

Pedagógiai hitvallás:
Az iskola hagyományai arra köteleznek bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.

Testvérintézmények:
Folyamatban van a kapcsolat kiépítése.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A diákképviselet szervezeti rendjének kialakítása folyamatban van.