Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Csurgó

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
Telefon: Titkárság: +36 (82) 471-108
Igazgató: +36 (82) 471-024
Gazdasági hiv.: +36 (82) 471-180
Könyvtár: +36 (82) 472-431
Fax: +36 (82) 471-024
www.csokonai-csurgó.sulinet.hu
szabo_sandor@csokonai-csurgo.sulinet.hu

Az intézmény telephelyei (címe):
8840 Csurgó, Csokonai u. 22.

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:

 • „Csurgói Református Gimnáziumért” Alapítvány
  (adószám: 19199885-1-14; számlaszám: 11743088-20004295)
 • Soltra Alajos Alapítvány
  (adószám: 18760565-1-14; számlaszám: 66300050-15214474)
 • Arany Bálint Alapítvány
  (adószám: 19201357-1-14; számlaszám: 11637000-08165100-37000007)
 • Oszeszly Miklós Alapítvány
  (adószám: 19196765-1-14; számlaszám: 11743088-20003816)
 • Csurgói Baksay Sándor Közalapítvány
  (adószám: 18777822-1-14; számlaszám: 11743088-20011112)
 • Kovács Andor Alapítvány
  (adószám: 18769777-1-14; számlaszám: 11637000-08188400-37000007)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Somogyi Református Egyházmegye

A fenntartó székhelye:
8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (93) /311-483

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (93) /311-483

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
baloghesperes@axelero.hu
civil1885@axelero.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1993

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, 1792

A régi, illetve új intézmény rövid története:
„De tán jő oly idő
Melyben nékünk
A vidékünk
Új Helikon lesz”
Az indítás lehetőségét az 1791. évi XXVI. Törvénycikk tette lehetővé, amely a protestánsok számára is engedélyezte új iskolák alapítását. Dél-dunántúli voltát még inkább nyomatékosítja, hogy református gimnáziumát egy katolikus főúr alapította.
A legendás csurgói szellem gyökerei nyilvánvalóan költőóriás tanárunkhoz, Csokonai Vitéz Mihályhoz nyúlnak vissza. Rövid itt tartózkodása alatt olyan szent nyomokat hagyott „az embert formáló tudásra való törekvésben” mely máig ható személyiségfejlesztő munkánkban. Az első évszázad a máig álló első oskola épületében zajlott, Debrecen legnyugatibb partikulájaként. Az iskola kezdeti sikereit mindenképpen Nagytáhy Jánosnak az első inspektornak köszönheti. 1849 után nehéz idők jártak. A hírhedt császári tanterv, az „Entwurf ” előírásai megbénították iskolánkat, sőt egy ideig a nyilvánossági jogot is megvonták. Az iskola 1859 óta ad ki évkönyveket.
A kiegyezés után indult meg a fellendülés első szakasza, a nyolc osztályos főgimnáziummá való fejlesztés. Az első érettségi vizsgákat 1884-ben tartották. A millennium éveiben elkészült a modern főépület: Iskolánk bábáskodott az Eötvös József által alapított (később a trianoni események miatt Bajára telepített) tanítóképző felett.
A Trianon okozta trauma nehéz időszakában Dr. Matoltsy Sándor igazgatótanácsi elnök nagyszabású fejlesztő munkába kezdett: kialakították a híres Csurgói Panteont, továbbfejlesztették a főépületet, internátust építettek, s valóságos szellemi műhellyé vált a tantestület. Rövid idő alatt 20 kötetnyi tudományos munka jelent meg a Csurgói Könyvtár sorozatban. Ekkor alakult mai formájára a méltán híres Nagykönyvtár.
1941-ben vált az iskola hagyományos értelemben Református Kollégiummá: Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Körmendy Sándor Mezőgazdasági Középiskola, Nagyváthy János Téli Gazdasági Iskola, Baksay Sándor Népfőiskola, Gróf Festetics György Fiúnevelő Intézet tagozatokkal. Az iskolát 1948-ban államosították.
Az intézmény 1993-ban került vissza a református egyház kebelébe. 2002-től általános iskolai tagozattal bővült. Új leányinternátusi részt alakítottak ki a főépület tetőterében, több objektummal bővült a Panteon, a parkrekonstrukció keretében szabadtéri tornapálya és szabadtéri színpad épült. Az Új Csurgói Könyvtárnak két kötete jelent meg. Teljesen új 25.000 kötetes Diákkönyvtárt alapítottak. 2004 szeptemberében készült el az új fiúinternátus épülete.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • általános iskolai oktatás
 • általános gimnáziumi oktatás (angol és német irányultság)
 • kollégiumi ellátás

Osztályok/csoportok száma:
14

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

általános iskolás (1-5.):  38 fő
gimnáziumi tanuló 7-12.:  64 fő
9-12.:  138 fő
Tanulólétszám összesen:  240 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):

 • általános iskola: 200 fő
 • gimnázium: 400 fő
 • internátus 130 fő

Felvételi követelmény:
általános iskolából hozott legalább 3,8-es eredmény + felvételi beszélgetés

Idegen nyelv tanítása:
angol, német, francia

Képzési, szervezési sajátosságok:
angol és német irányultságú osztályok fakultációs rendszer

Pedagógiai hitvallás:
1972-ben Gróf Festetics György az iskola alapítója, az intézmény fő célkitűzését a következőkben jelölte meg: a közjó előmozdítása, a zsenge ifjak tudományos oktatása, jó hazafiakká való nevelése. Jelenlegi iskolánk pedagógiai hitvallása nem több és nem is kevesebb az alapítókénál: elvetni az egyetemes és a magyar kultúra csíráit, nevelni – hitünk segítségével – a jövő embertisztelő, hazaszerető értelmiségét.

Nevezetes diák:

 • Angyal Ernő (1899-1968) – magyar nóta- dalszerző
 • Arany László (1912-) református lelkész
 • Baksay Sándor (1832-1915) püspök, szépíró, műfordító
 • Barátossy Jenő (1926-) gépészmérnök KGRE főtitkára
 • Bertók László költő (1935-)
 • Bodó Jenő (1892-1946) gimn. igazgató helytörténész
 • Buday Gergely (1887-1974) teológiai tanár
 • Écsy Ödön (1896-1969) tanár, helytörténész
 • Fekete György (1932-) belsőépítész, egyetemi tanár, akadémikus
 • Fekete Károly (1934-?) agrármérnök
 • Für Lajos (1930-) történész, politikus
 • Héjjas Imre (1869-1957) tanár, iskolatörténész
 • Hosszú Miklós (1929-1980) matematikus
 • Huszár István (1923-) egyetemi tanár, dékán
 • Kovács Andor (1920-) közgazdász
 • Kovács Kálmán (1930-1983) irodalomtörténész
 • Máté Lajos (1865-?) református lelkész
 • Nagy László (1927–1973) filmkritikus, filmrendező
 • Nébli Vendel (1926-) egyetemi docens
 • Noszlopy Gáspár (1820-1853)
 • Ozsvald Árpád (1932-2003) költő
 • Pap János (1861-1944) tanító, népszínműíró
 • Pókos Ferenc (1913-1986) tanár
 • Raksányi Lajos (1895-1986) festőművész
 • Réti József (1925-1973) operaénekes
 • Schmidt Béla (1921-1992) festőművész
 • Soltra Elemér (1922-) főiskolai tanár, érem- és festőművész
 • Tarczay Gizella (1896-) költő, műfordító

Nevezetes tanár:

 • Áts Etele (1913-) matematika-fizika
 • Bene Kálmán dr. (1882-1961) magyar-latin, ig.
 • Bodó Jenő (1893-1946) magyar, latin, ének
 • Bosznay István (1839-1914) magyar, latin, vallástan, természetrajz, ének.
 • Bódy Ferenc dr. (1909-1993) történelem
 • Csomasz Tóth Kálmán (1902-1988) ének
 • Csukás István (1917-) magyar, latin
 • Csokonai Vitéz Mihály
 • Együd Árpád (1921-1983) testnevelő (néprajz, színjáték)
 • Écsy Ödön István (1896-1969) magyar, latin, görög, filozófia
 • Héjjas Pál (1835-1911) történelem, vallástan, magyar, latin, természetrajz
 • Héjjas Imre dr. (1869-1957) földrajz, természetrajz, történelem
 • Horváth József (1848-?) latin, szépírás
 • Jamrich Béla (1887-1957) görög, magyar, matematika, természetrajz
 • Kalocsay Endre (1857-1929) történelem, latin, német, földrajz, magyar
 • Kiss József (1862-1927) református hittan
 • Kondor József (1858-1912) magyar, német, logika, gondolkozástan(!)
 • Matter János (1861-1903) magyar, latin, görög
 • Mátéffy Béla (1901-2002) matematika, természetrajz, fizika
 • Medgyasszay Béla (1911-1986) földrajz, történelem, ének, rajz
 • Nagy József (1851-1922) vallás, földrajz, történelem
 • Nyíri Antal dr. (1907-2000) magyar, német, bölcselet
 • Osváth István (1910-1993) magyar, német, bölcselet
 • Pókos Ferenc (1913-1986) latin, természetrajz, történelem
 • Raksányi Lajos (1895-1986) matematika, rajz, művészettörténet
 • Szijj János (1893-1958) földrajz, természetrajz
 • Vida Károly dr. (1857-1917) latin, matematika, földrajz, lélektan, logika; igazgató

Testvérintézmények:

 • Orbán Balázs Liceum, Székelykeresztúr
 • Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed
 • Stadtischesches Gymnasium, Steinheim BDR

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Az internátusok (fiú, lány) és az osztályok képviselőiből álló Diáktanács (DT) saját SZMSZ-e szerint végzi a munkáját

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Dr. Bódi Ferenc: A Csurgói Református Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium másfél évszázados története I-II. Csurgó: A Csurgói Ref. Csokonai Vitéz Mihály Reálgimnázium 1943, 372 p., 159 p.
 • Csire István: Vázlat Csurgó múltjából különös tekintettel az ottani ref gimnázium és egyház megalapítására. Csurgó: Csire István 1907, 264 p.
 • Écsy Ö. István dr.: „A Csokonai-ligetben (A Csokonai-emlékpad felavatására 1936. szept. 14.)” (szerk. Bene Kálmán dr. igazgató) in: Csurgói Ref. Csokonai Vitéz Mi. Csurgó: Oszeszly M. Viktor Könyvnyomdája 1937, 30-32.p.
 • Galgóczzy János: „Az internátus története” (szerk. Bene Kálmán dr. igazgató) in: Csurgói ref. főgimn. értesítő. Csurgó: Oszeszly M.Viktor Könyvnyomdája 1928, 11-13.p.
 • Héjas Pál: „A csurgói evang. reform. főgimnázium rövid története” (szerk. Vida Károly dr. igazgató) in: Csurgói ref. főgimn. értesítő. Csurgó: Vágó Gyula könyv-nyomdája Csurgó 1895, 185 p.
 • Horváth József dr.: A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola (szerk. Mészáros István). Budapest: Tankönyvkiadó 1992, 175 p.
 • Horváth József dr.: A Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium története 1859-1949 I-II. kötet (Schola - Orbis; Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum) 2001.
 • Kondor József: „Csokonai Somogyban” (szerk. Vida Károly dr. igazgató) in: Csurgói ref. gimn. értesítő. Csurgó: Vágó Á-né és Fia Könyvnyomdája 1888, 5-16. p.
 • Matolcsy István - Vida Károly dr. - Izsák Ferenc: „A csurgói ev. ref. főgimn. kebelében fennálló Evangéliumi Ifj. Egyesület alapszabályai” (szerk. Vida Károly dr. igazgató) in: Csurgói ref. főgimn. értesítő. Csurgó: Vágó Gyula könyvnyomdája Csurgó 1901, 3-4. p.
 • Matter János: „A csurgói ev. ref. főgimnázium centenáriuma és új iskolaépületének felavatása” in: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Budapest 1898, 501-502.p.
 • Máté Lajos: „Csokonai-liget Csurgón” (szerk. Bene Kálmán dr. igazgató) in: Csurgói Ref. Csokonai Vitéz M. Csurgó: Oszeszly M. Viktor Könyvnyomdája 1937, 27-29.p.
 • Zöld Ferenc: „Adatok intézetünk kezdő-korából” (szerk. Zöld Ferenc) in: Csurgói ref. gimn. értesítő. Csurgó: Jancsovits Gyula könyvnyomdája 1873., 3.-4.p.