Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

8500 Pápa, Március 15. tér 9.
Telefon: +36 (89) 313-881
+36 (89) 313-730
Fax: +36 (89) 324-501

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Pápai Református Gimnáziumért Alapítvány (adószám: 19265427-1-19)

Az intézmény honlapjának címe:
www.refg-papa.sulinet.hu

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
ref.gimn@refg-papa.sulinet.hu

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Dunántúli Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
8200 Veszprém, Dózsa György u. 26.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (88) 424-100

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (88) 424-100

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
dtpuspoki@freemail.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1991

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, 1531

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A mohácsi vész utáni esztendőkben a Dunántúlon gyorsan terjedő reformáció 1531-ben hívta életre a Pápai Református Kollégiumot.
1585-től a kollégium már kéttagozatos főiskolaként működött, amelyben gimnáziumi és teológiai oktatás folyt. 1797-től a Dunántúli Református Egyházkerület fenntartásában működött.
1752-ben a pápai egyházközség elveszítette szabad vallásgyakorlatát, és a városból kiűzött híres főiskola a közelben lévő Adásztevelen csak algimnáziumként működhetett tovább II. József türelmi rendeletéig. A kollégium 1783-ban visszatérhetett Pápára. Az 1841/42-es tanévben e falak között tanult nemzeti kultúránk három kiválósága: Petőfi Sándor költő, Jókai Mór író s Orlai Petrich Soma festőművész.
Az iskola a más vallásúak iránt is mindig türelmes volt, a szegénysorsú diákokat alapítványokkal, ösztöndíjakkal karolta fel. A 17. századtól rendszeressé vált a külföldi, elsősorban németországi, hollandiai, svájci, ausztriai, angliai, skóciai és franciaországi egyetemeken való tanulás. 1841-ben a diákság megalapította a Képzőtársaságot. A Kollégiumban 1832-től jogot tanítottak. 1861-től 1884-ig külön Jogakadémia, 1876-tól 1890-ig Tanítóképezde is működött. 1939-ben kereskedelmi középiskolát létesítettek. 1902-től 1945-ig Pápán működött a Dunántúli Református Egyházkerület középfokú nőnevelő-intézete, (a NÁTUS), Három tagozata volt: polgári iskola, líceum és tanítóképző. 1945-től a nagy Kollégium részévé lettek.
1948-ban csak a Teológia és a Gimnázium maradt meg egyházunk kezén. 1951-ben a Teológiai Akadémiát is megszüntették, s 1952-ben a gimnázium is állami tulajdonba került. Csak a tudományos gyűjtemények maradhattak meg egyházi tulajdonában. Gimnáziumunk 1991. szeptember 1-jén újra megnyithatta kapuit. Itt volt a magyarországi református középiskolák országos tanévnyitója Antall József miniszterelnök ünnepi beszédével.
Az újjáalapító igazgató, Bujáky Miklós és utódja, dr. Kálmán Attila vezetésével helyreállították, berendezték az üresen, elhanyagolt állapotban visszakapott főépületet és konviktust, bővítették a leány-, illetve a fiúinternátust, több tanárlakást építettek. 1998 őszén a gimnázium hat évfolyamosra bővült, és hosszú szünet után ismét megkezdte működését a Pápai Református Teológiai Akadémia, amely 2001 őszétől a felújítás alatt álló Nátusba költözött.
1999 szeptemberében a Kollégium negyedik önállóan gazdálkodó intézményként a „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolával gyarapodott.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Középiskolai oktatás

Osztályok/csoportok száma:
15 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
544 fő
hatosztályos gimnáziumi oktatásban részesül: 202 fő
négyosztályos gimnáziumi oktatásban részesül: 342 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
7. osztályba 36 fő
9. osztályba 72 fő

Felvételi követelmény:
Minden évben november 30-ig másfél-kétszer annyian jelentkeznek hozzánk, mint ahány férőhelyünk van. A felvételi sorrend meghatározó része leendő diákjainknak a vallástanárokkal és osztályfőnökökkel a hitéletükről, vallásukról, világszemléletükről, gyülekezeti gyökereikről folytatott beszélgetése. Emellett az általános iskolában elért eredmény, valamint a december eleji képességvizsgálaton tapasztalt szövegértő-, kifejező- és gondolkodóképesség alapján választjuk ki azokat, akiknek ígéretet teszünk: ha a hivatalos jelentkezési lapon is ezt a középiskolát jelölik meg, akkor számukra helyet biztosítunk (a leendő 7. osztályban 36, a 9. osztályban 72 férőhely van minden tanévben).

Idegen nyelv tanítása:
angol, német, francia, latin

Képzési, szervezési sajátosságok:
Célunk az általános műveltség (hangsúlyosan humán műveltség) megszervezéséhez segítség nyújtása, kommunikációs képességek intenzív fejlesztése (angol, német, francia, latin nyelv tanítása, anyanyelvi lektorok, nemzetközi kapcsolatok és az egyházkerület velünk közös épületben lévő hatalmas könyvtárának segítségével), a jellemnek, logikus gondolkodásnak, ízlésnek (négy művésztanár, énekkar, kántorképző tanfolyam, hangversenyek, kiállítások, kerámiaműhely segítségével), a testi-lelki harmóniának (két tornaterem, sportudvar, kondicionáló terem segítségével, valamint olyan ismeretek, tapasztalatok és élmények biztosításával, amelyek elősegíthetik a hit ajándékának elnyerését).

Pedagógiai hitvallás:
Iskolánk jelmondata:
„Istennek, hazának, tudománynak”
Az átlagosnál jóval többet adunk diákjainknak, de többet is követelünk tőlük.
Igényesen, következetes szigorral, de krisztusi szeretettel kipróbált ismeretanyagot és értékrendszert közvetítünk, bevált módszerekkel. Nemcsak a lelkiismeretes tanulást, kulturált viselkedést, az épületek és felszerelések jó gazda gondosságával való vigyázását várjuk el diákjainktól, hanem szüleik, tanáraik, társaik, valamint minden értük munkát végző felnőtt és idelátogató vendég fokozott tiszteletét, megbecsülését.

Nevezetes diák:

 • Petőfi Sándor
 • Jókai Mór
 • Orlai Petrich Soma

Nevezetes tanár:

 • Tarczy Lajos
 • A. Tóth Sándor

Testvérintézmények:

 • Guy Moquet Gimnázium; Châteaubriant, Franciaország
 • Maxim Gorki Gymnasium, Heringsdorf
 • Bovendeni Evangélikus Ifjúsági Gyülekezet
 • Goudse Waarden Gimnázium; Gouda, Hollandia
 • Szatmárnémeti Református Gimnázium; Erdély
 • Sepsiszentgyörgyi Református Líceum
 • Tompa Mihály Rimaszombati Református Gimnázium
 • Orbán Balázs Székelykeresztúri Unitárius Líceum
 • Bethlen Gábor Nagyenyedi Református Líceum

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A diákok által demokratikus úton megválasztott képviselők alkotják a DÖK-öt, akiknek vezetője az egy évre megválasztott elnök. Munkájukat egy patronáló tanár segíti. Az internátusoknak és a gimnáziumnak önálló diákönkormányzata van.

Egyéb közlendők:
Az iskolánkban érettségizők 70-80%-át fölveszik egyetemre, főiskolára.
4-5 héten keresztül szombaton is tanítunk, majd egy hetes szünetet adunk, mert sok a nagyon távol lakó (ötszáz diákunk közül mintegy 350-en laknak internátusban). Tandíj nincs, a diákotthoni elhelyezés ingyenes. Az étkezésekhez csak a nyersanyagköltségekkel kell hozzájárulni. (Indokolt esetben a hátrányos körülmények között élő tehetséges diákokat alapítványaink segítik.) Az évi 5 kollégiumi vasárnap kivételével a szülő kérésére bármelyik hétvégén haza lehet utazni.
Az emelt óraszámú tantárgyakon kívül a hetente mintegy száz órában folyik délutáni tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéb szabadidős foglalkozás közül.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • A Pápai Református Kollégium Évkönyvei 1-7. Pápai Református Kollégiumi Füzetek sorozat 1995-2003.
 • Dr. Kálmán Attila: Köszöntés és beszámoló 2001. Karácsonyán Pápáról, Köznevelés 2002. 3. szám
 • Dr. Kálmán Attila: Száz éves a Pápai Református Kollégium főépülete, Veszprém Megyei Pedagógiai Körkép 1995. 5-6. szám
 • Dr. Kálmán Attila: Az eperfa ismét termőre fordult, A Pápai Református Gimnázium újraindulásáról, Veszprém Megyei Pedagógiai Körkép 1998. 3. szám
 • Dr. Kálmán Attila: Korszerű műveltség érvényesítése a nevelő-oktató munkában, Veszprém Megyei Pedagógiai Körkép 2001. 3. szám
 • Dr. Korsós Bálint: „Okos istentisztelet”. Milyen legyen a református oskola? Evangéliumi nevelés lélekben és igazságban, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1996.
 • Dr. Korsós Bálint: „Áldott legyen a láng …” (Pápai hatások Jókai írásművészetében) „A kényes úrfi s a rongyos baka” Pápai Református Gyűjtemények 2001.
 • Veress Zsuzsanna: Petrovics Sándor, a pápai diákköltő, „A kényes úrfi s a rongyos baka”, Pápai Református Gyűjtemények 2001.
 • Mayerné Pátkai Tünde: Református internátus változó világunkban, Magyar Református Nevelés I. évfolyam 4. szám