Tatai Református Egyházközség Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola

2890 Tata, Almási út 24.
Telefon: +36 (34) 587-005
+36 (34) 587-006
Fax: +36 (34) 587-005
www.malom.hu/kenderke
kenderke@ax.hu

Telephely:
2890 Tata, Jázmin u. 23.

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Tatai Kenderke Alapítvány
(adószám: 18602243-1-11; számlaszám: 63500172-11013769)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tatai Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
2890 Tata, Kocsi u. 15.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (34) /380-616
+36 (34) /586-370
+36 (34) /586-369
+36 (34) /586 371

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (34) /380-616

A fenntartó honlapjának címe:
reformatusegyhaz@malom.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1996; 2003

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
1609-1759

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Református iskola története városunkban: 1609-1759 (150 év)
A török időkben a református egyház birtokba vette a piactéren álló elhagyott Szent Balázs templomot, az iskolaházat és a hozzá tartozó tanítólakást. 1608-ban a komáromi református kollégiumból érkezett az intézmény akkori iskolamestere, Pécseli Király Imre.
Az iskola működését 1609-ben kezdte. 1660 táján beindult a középiskolai oktatás is. Közel ettől az időtől kezdve Pápa ill. Debrecen partikulája volt, az oktatási rendszerben ezekhez tartozott. (Vélhető, hogy ezt az iskolamester személyével lehet összefüggésbe hozni.)
1699-ben a jelenlegi Kossuth térről egy ingatlancsere kapcsán áttelepült a mai – Kocsi utcából nyíló – református egyházközségi ingatlanok helyére.
Az Eszterházy-uradalom jószágkormányzója – állami jóváhagyással – 1759-ben Kocsra kényszerítette az intézményt, ahol tevékenysége egy-két éven belül leépült, végül megszűnt.

A művészeti iskola és jogelődje története városunkban: 1981-2003 (22 év)
Az országban egyedülálló módon mindig – a szülők javaslatára és összefogásukkal – hagyományápoló tevékenységünk támogatására új működési formák jöttek létre, melyek iskolánkhoz kapcsolódva ma is tevékenykednek:

 • 1981 (alapítás): iskolai szakkör,
 • 1991: egyesület,
 • 1993: alapítvány,
 • 1996: alapfokú művészetoktatási intézmény (A Tatai Kenderke Néptáncegyesület sikereire és felszereltségére épült. Jelentős anyagi értékkel és országos eredményekkel nyitotta kapuit.)
 • 2004: az iskola új fenntartója a Tatai Református Egyházközség. Ezzel a 150 éves múltra visszatekintő református iskola élete 245 év szünet után újra indult, más tananyagtartalommal, de keresztényi lélekkel.

Csoportjaink számtalan megyei, országos, hazai és külföldi fesztiválon szerepeltek kimagasló eredménnyel (arany fokozat, koreográfiai díj, 1984-ben a Gyermek Néptánc Antológia Nívó-díja). Több alkalommal jártunk Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Csehországban, Felvidéken, Erdélyben, a Vajdaságban, Lengyelországban és Olaszországban.
Az elmúlt 22 évben több mint ezer gyermeket tanítottunk, így sok családdal (a város la-kosságának 20-25%-ával) kerültünk közvetlen kapcsolatba. Ennek köszönhetően sokan segítenek társadalmi munkában az iskolának.
Városunkban széles körben gondozzuk a népművészetet, bemutatjuk a helyi közönségnek és az idelátogatóknak. Ennek során a helyi szervezetekkel, intézményekkel is kapcsolatban állunk.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • Alaptevékenység: alapfokú művészetoktatás
 • Tagozat: néptánc (tanszak)

Osztályok/csoportok száma:
Jelenleg 7 évfolyamon 15 csoportban folyik az oktatás

Évfolyam 1. EK 2.EK 1. 2. 3. 5. 6.
Csop. száma 1 2 5 2 1 1 2

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
Néptánc tanszak: 374 tanuló

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Néptánc tanszakra: a székhelyre és a telephelyre összesen 720 tanuló

Felvételi követelmény:
Általános: a követelmények meghatározásánál alapvető szempont, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény feladatát tekintve nem művészképző, hanem képességfejlesztő iskola. A szóbeli felvételi során vizsgáljuk a jelentkezők: ritmusérzékét, hallását, énekhangját.
Követelmény:

 • ritmusérzék felmérése: 4 negyed időtartamú ritmusképletek visszatapsolása,
 • hallás felmérése: zongorán ill. énekelve adott hang visszaéneklése,
 • ének felmérése: egy ének önálló eléneklése.

A gyakorlati felvételi során vizsgáljuk a jelentkezők: mozgáskészségét, mozgásszeretetét.
Követelmény:

 • a mozgáskészség felmérése: jó fizikum, rugalmasság, állóképesség,
 • a mozgás szeretete: játékos keretek között figyeljük a bevonhatóságot, az aktív részvételre való hajlamot.

Minősítés: Szavakkal: nem felel meg/közepes/jó/kiváló – kifejezésekkel, egyéb észrevételekkel és a javasolt évfolyam, ill. csoport megjelölésével.

Képzési, szervezési sajátosságok:
Képzési sajátosságok
A mai oktatási rendszerben egyedülálló feladattal birkózunk.

 • Meg kell találnunk az élő néphagyomány 21. századi hagyományozásának lehetőségeit, az eddigi éltető közegéből az urbanizálódott világ által kiszorított népművészet megmentésének módját.
 • A fentiekből adódó egyik lehetséges módozatnak az iskolai keretekben történő oktatásnak a metodikáját.
 • Az iskolatípus sajátságaiból következően vállalni és végrehajtani küldetésünket, a jövő társadalmát építő tevékenységünkben.

Szervezési sajátosságok

 • Tanulóink több intézményből változatos összetételben és kialakult szokásrenddel érkeznek. Arányaiban kevés időt töltenek velünk, ezalatt sok nevelési és oktatási célt kell megvalósítanunk.
 • Pedagógusaink és diákjaink soros rendben követik egymást, ritkán találkoznak. Hagyományaink átadására, a közösség építésére az oktatáson kívüli alkalmakat, az információk átadására speciális technikákat kell kitalálnunk.
 • Nagy az igény a város és a családok részéről a színpadi megjelenésre. Ez sok többletmunkát ró az alkalmazotti körre.
 • Jelenlegi információink szerint az ország egyetlen egy tanszakos néptánc iskolája, ebben a formájában modell nélküli.

Pedagógiai hitvallás:
Célunk, hogy tanítványainknak megtanítsuk, általuk a közönség széles rétegének megmutassuk, és az utókornak megőrizzük népművészetünk még élő és még felkutatható kincsestárát. Diákjainkat szeretnénk hazaszerető, kiegyensúlyozott, biztos alapokon gondolkodó, erkölcsös emberré nevelni, hogy becsületes felnőttekké váljanak, akik - a szeretettel és hittel átitatott népművészetből táplálkozva - magatartásukkal példát mutatnak embertársaiknak.

Nevezetes tanár:
Kun Lajosné: a tevékenység megkezdője, alapító. Módszerére, pedagógiájára épül az iskola. Nyugdíjasként jelenleg is részese az oktatásnak, módszertani segítségadás céljából. Tata Város Kultúrájáért díjjal kitüntetett.

Testvérintézmények:
Pápai Református Kollégium „Tánc-lánc” Művészeti Alapiskolája

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
2003 szeptemberéig működött diákönkormányzat intézményünkben. Mivel a tanulóknak hetente mindössze kétszer van órájuk, és a különböző csoportok nem találkoznak egymással, így nehézségekbe ütközött a szervezése, továbbá a diákok körében sem volt igény a fenntartására. Javasoltuk egy diákfórum létrehozását, mely az iskolával kapcsolatos feladatokban segít és szükség esetén diákképviseleti feladatokat is ellát.

Egyéb közlendők:
Nem kötelező oktatási programmal iskolánk – tanulólétszáma alapján – a városban a 3. legnagyobb általános iskolai korosztályt befogadó intézmény.
1993-tól önfenntartó módon működünk. Létünk többször veszélybe került, melyet legutóbb az egyházközségi fenntartás mentett meg.