Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola és Óvoda, Mezőcsát

3450 Mezőcsát, Szent István u. 1-2.
Telefon: +36 (49) 352-723
Fax: +36 (49) 352-723
ref.mezocsat@freemail.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
A „mezőcsáti református templomért” Alapítvány (adószáma: 18416541-1-05; szám-laszám: 11734217-20005942)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Mezőcsáti Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
3450 Mezőcsát, Hősök tere 8.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (49) /552-071

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (49) /552-071

A fenntartó honlapjának címe:
www.fenysugar.ini.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
bgesperes@bicomix.hu, lelkhiv@bicomix.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
1576

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Mezőcsáti Református Általános Iskola alapításának évét pontosan nem tudjuk, de feltételezés szerint a reformáció idején tartott zsinatok (1566-os gönci, 1567-es debreceni) rendeléseinek megfelelően a Mezőcsáti Református Egyház 1576-os megalakulásával egyidős.
Az alapítást követő évszázadok történelmi zivatarai csak nehezíteni tudták az iskola fejlődését, megállapítani nem. A XVI-XIX. századig az iskola szoros kapcsolatot tartott fenn a Sárospataki Kollégiummal, partikuláris iskolarendszerének része volt. Az iskola rektorait és tanítóit rendszeresen Sárospatakról kapta, egyházközségünk pedig támogatta a Pataki Kollégiumot, s annak külföldi tanulmányokat végző professzorait is.
Csát a XVIII. századtól mezőváros, ahol a működő iskola magasabb fokú volt a környező falvak iskoláinál. A XIX. század elejére már 5 tantermes iskolává fejlődött, ahol 202 fiú és 163 lány tanuló tanulhatott. Régi egyházközségi iskolánk 1948-ig működhetett.
A rendszerváltozás után, 1991-ben egyházközségünk visszaigényelte a régi épületeket, 1992 júniusában újraalapították a református általános iskolát, mely szeptembertől két tanítóval és 16 diákkal tehetett eleget a felszólításnak: „Neveljétek őket az Úr tanítása szerint!” (Ef 6,4)
1992-től évente 1 tanterem került vissza 1995-ig, majd 1996-ban az összes tantermet visszaadták. Így az intézmény évről-évre egy évfolyammal bővült, 2000-re érte el teljes kiépülését.
Jelenleg 8 évfolyamon 12 osztály működik, 203 gyermekkel és 23 főállású pedagógussal. A keresztyén értékrend közvetítése lehetőséget biztosít városunkban a szabad iskola-választás alapján a református szellemiségben történő oktatás és nevelés igényének kielégítésére. Ennek hatása a környező településeken is érezhető, így iskolánknak bejáró tanulói is vannak.
Kapcsolatot tartunk református intézményeinkkel mind szakmai, mind ünnepi, kulturális rendezvények és tanulmányi versenyek alkalmával, pedagógusaink aktívan vesznek részt gyülekezeti életünkben.
2004. szeptember 1-jétől intézményünk tagóvodával bővült.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Óvodai nevelés; iskolai oktatás 8 évfolyamon keresztül

Osztályok/csoportok száma:
3 óvodai csoport 12 osztály 7 alsós iskolaotthonos csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
203 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
óvoda: 84 fő
iskola: 300 fő

Felvételi követelmény:
A tanulói felvételnél az államilag alkalmazott óvodai szakvélemény, esetleg szakértői vélemény megléte mellett a szülőkkel történő tájékozódó beszélgetés alapján döntünk a felvételről. A felvétel során előnyt élveznek a fenntartó gyülekezet tagjainak gyermekei, az óvodai hitoktatásban részt vett gyermekek, melyek felvételével biztosítjuk a református tanulók meghatározó többségét.

Idegen nyelv tanítása:
Német

Képzési, szervezési sajátosságok:
Intézményünkben a kerettantervi követelményeknek megfelelő keretek között történik az oktatás és nevelés. A képzési idő teljes időszakában kiemelten kezeljük a hit- és erkölcstan tantárgy tanítását.
A „bevezető” és „kezdő” szakaszban (l-4 évfolyam iskolaotthonos oktatás keretében) a tantervi követelmények mellett idegen nyelvi ismeretek, matematikai logika, néptánc, számítástechnikai alapok fejlesztésével foglalkozunk, énekkari, sportköri és felzárkóztató foglalkozásokat tartunk.
Az „alapozó” és „befejező” szakaszban (5-8 évfolyam) a tanítás óraterv szerint történik, melyben az alapkövetelmények mellett emeltszintű matematika oktatása történik, és középiskolai felkészítő, második nyelvi szakkör, informatika, sportkör, énekkari, felzárkóztató foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink.

Pedagógiai hitvallás:
A Magyarországi Református Egyház célját szem előtt tartva tanulóinkat művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek, a magyar haza és nemzet áldozatkész polgáraivá, református tanulóinkat egyházunk hitvalló tagjaivá kívánjuk nevelni. Ezek megvalósítása érdekében egyházi iskoláink hitbéli örökségére és pedagógiai kultúrájára alapozunk. Tevékenységünkben a szülői házzal együttműködve a szeretet és az összetartozás légkörének kialakítására fáradozunk. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a lelki növekedésnek. Oktatásunkban a biztos tudás kialakítására törekszünk, gondot fordítunk a tanulási hátrányokkal küzdő gyerekekre, a tehetséggondozásra és az egyéni foglalkozásokra is.

Nevezetes tanár:
Egressy Béni (1833) segédtanító

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A diákpresbitériumot osztályonként 1, legfeljebb 2 fő alkotja, akiket egy tanévre választanak. Ők havonta egyszer üléseznek. Az iskola diákjait a diákpresbitérium által választott gondnok képviseli, aki a választott diákpresbiterek közül kerül ki. Munkájukat pedagógus segíti.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:
A Mezőcsáti Református Általános Iskola. Képes Kálvin Kalendárium, 1999.