Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola

3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 14.
Telefon: +36 (46) 530-448,
+36 (46) 530-449
Fax: +36 (46) 530-448
diosgyori.reformatus@chello.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Korszerű Református Általános Iskolákért Alapítvány (adószám: 18422993-1-05, számlaszám: 11734073-20008701)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tiszáninneni Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
3525 Miskolc, Kossuth út 17.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (46) /346-906

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (46) /508-884

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
phivatal@puspoknc.axelero.net

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1994

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az isteni gondviselésnek köszönhetően a Diósgyőri Református Egyházközség a rend-szerváltás után visszakapta a templomkertben lévő épületet. Így megnyílt a lehetősége annak, hogy sok év után újrainduljon a református iskola. A felsői környezetben lévő, a Bükk lábánál fekvő egy emeletes, négy tantermes iskola 1926-ban épült református iskolának. 1994. szeptember 1-jére elvégeztük az iskolában a legfontosabb külső és belső felújítási munkákat. Egy tantermet és irodát rendeztünk be. Indulásunkkor a tanulólétszám 22 fő volt, 2 pedagógus, 1 gazdasági vezető, 1 takarító alkották az iskola dolgozóit. Alulról építkező iskola vagyunk. A rendszerváltás adta lehetőséggel élve a keresztyén szülőknek igénye volt és van arra, hogy gyermekeik egyházi nevelésben, oktatásban részesüljenek. Sokan azért választották, mert maguk is keresztyén, hitben élő családok. Sokakat vonzott, hogy kis közösségben és szeretetteljes légkörben tanul-hatnak. Mások pedig valami újat, a megszokott iskolai élettől eltérőt kerestek, illetve egyéni problémáikra reméltek megoldást. Így az iskola évről évre növekedett.
A megnövekedett tanulói létszám miatt 1996-ban átköltöztünk a Nagy Lajos király útja 14. szám alatti épületbe, amely a Tiszáninneni Református Egyházkerület tulajdona. Ez az épület 9 tantermes. A létszám növekedése szükségessé tette az épület bővítését. 2004 szeptemberében az isteni gondviselés eredményeképpen birtokba vettük a 10 új tanteremmel rendelkező épületszárnyat. A 2004/2005. tanévet 14 osztállyal, 303 tanulóval kezdjük.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Általános iskolai nevelés

Osztályok/csoportok száma:
14 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
Alsó tagozat: 169 fő
Felső tagozat: 113 fő
Összesen: 282 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
448 fő

Felvételi követelmény:
iskolaérettségi bizonyítvány, keresztlevél

Idegen nyelv tanítása:
Az angol nyelv oktatása csoportbontásban történik, emelt szinten: heti 5 órában a jó csoportokban, heti 3 órában a gyengébb csoportokban. Felső tagozatban felvehető fakultatív tantárgyként a német nyelv.

Képzési, szervezési sajátosságok:

  • Hétfőn reggel istentisztelettel kezdjük a hetet a diósgyőri református templomban.
  • Minden reggel áhítatot tartunk első óra előtt és imával zárjuk a napot.
  • Ünnepek előtt csendesnappal készülünk az ünnepélyre.
  • Az Országos Református Helyesírási és Olvasási Versenyt már 4. éve iskolánk rendezi 110-120 fő részvételével. Ez már hagyomány lett.
  • A Diósgyőri Alapfokú Művészeti Tánciskolával szerződésünk van, így tanulóink megismerkedhetnek a magyar népi tánckultúrával és néptáncoktatásban vesznek részt.
  • Iskolánk valamennyi osztálya egy hetes erdei iskolában tanul és pihen, miközben megismeri szülőhazáját, erősítjük lokálpatriotizmusát.

Pedagógiai hitvallás:
„Azoknak akik Istent szeretik minden javukra van.” (Róma 8,28) – ez iskolánk vezérigéje. Keresztyén iskolánkban a fenti igéből kiindulva tanítunk és ezt szem előtt tartva kívánjuk gyermekeinket felkészíteni. Olyan útravalót, látást, értékeket, gondolkodást, tudást, tartást igyekszünk adni, amelyek cselekedeteikben meghatározók lesznek egy életen át. Ahogy a Bibliában olvashatjuk: „…hogy minden tekintetben Krisztus legyen a legelső.” (Kolossé 1, 18), továbbá „Mindent Isten dicsőségére míveljetek.” (1Kor 10,31)

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

  • Keresztyén nevelés, 1995
  • Reformátusok Lapja, 2000 március
  • Sárospataki Lapok, 2004 április