Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

3525 Miskolc, Pallos u. 1.
Telefon: +36 (46) 509-684
+36 (46) 504-845
+36 (46) 504-846
+36 (46) 504-787
Fax: +36 (46) 509-683
www.jokai-miskolc.sulinet.hu
jokaisuli@jokai-miskolc.sulinet.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Jókai Oktatási Alapítvány (Adószám: 18400687-1-05; számlaszám: 1173400420349046)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
3525 Miskolc, Palóczy u. 21.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (46) /506-613

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (46) /506-613

A fenntartó honlapjának címe:
www.jokai-miskolc.sulinet.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
tetemvar@matavnet.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2001

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az iskola 1984 óta fennálló intézmény, amely 1993-ban vette fel Jókai nevét, elkötelezve magát ezáltal a nagy író eszmei követésére. 2000-től a feladatkör kibővült az alapfokú művészetoktatással (drámapedagógia).
2001-től az intézmény egyházi fenntartás alá került. A tantestület és a tanulók közel 100%-a maradt meg az átvett intézményben, magáévá téve az új célkitűzéseket, a megújult szellemiséget, megőrizve a múlt eredményeit, értékeit. Azóta a tanulólétszám bővült, a tantestület és a technikai személyzet kis részben változott, az oktatás körülményei javultak. Az iskolánk iránti érdeklődés megnőtt.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek keretében a tanulók felkészítése az alapfokú iskola végzettség megszerzésére és a továbbtanulásra. Nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások szervezése felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából. Alapfokú művészet-oktatás keretében drámajáték- színjátszás. 3. évfolyamtól az idegen nyelv emelt szintű oktatása. Vallásoktatás, erkölcsi és mentálhigiénés nevelés.
Napközi otthonos, egész napos (iskolaotthonos) és tanulószobai ellátás biztosítása. Intézményi étkeztetés megszervezése. Bejáró tanulók ellátása.

Osztályok/csoportok száma:
alsó tagozat: 10 osztály
Felső tagozat: 10 osztály
Napközi: 4 csoport
Iskolaotthon: 6 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
Alsó tagozat: 242 fő
Felső tagozat: 237 fő
Művészeti oktatás 96 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Általános iskola: 500 fő
Művészeti oktatás: 160 fő

Felvételi követelmény:
A szabad iskolaválasztás jogán a tanulókat azonos elbírálás alapján vesszük fel az intézmény székhelyén és azon kívül lakók közül. Az első osztályosok osztályba sorolása érdekében előzetes képességmérést és a szülőkkel elbeszélgetést tartunk.

Idegen nyelv tanítása:
Angol, német nyelv tanulására van lehetőség 3. osztálytól (heti 3 órában) és 5. osztálytól nívócsoportokban 3, illetve 5 órában. Szakköri formában francia nyelv tanulására is van lehetőség.

Képzési, szervezési sajátosságok:
Az iskola 8 évfolyammal működik, az egyes évfolyamokon 2 vagy 3 tanulócsoport szervezésére van lehetőség a létszámhatárok figyelembe vételével. az indítandó első osztályok közül iskolaotthonos, és napközis szervezeti formát kínálunk fel. Az egyik osztályban drámapedagógiai csoportot, a másik osztályban sportcsoportot, a harmadikban számítástechnikai alapismereteket tanuló csoportot indítunk. A tantárgyi, humán és természettudományi jellegű szakkörökön kívül énekkar, rajz-, báb-, gyöngyfűző-, számítástechnikai és sportkörök működnek.

Pedagógiai hitvallás:
A miskolci református Jókai arra hivatott, hogy a maga adottságai szerint valóra váltsa a „homo noster intus est renovatus de die in diem” igazságát, a gyorsan változó világban a kétezer éves keresztyén hit és emberség szilárdságával, de azokban – református módon – szüntelenül megújulva.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A diákönkormányzatot 3-8. osztályok tanulóközösségei alkotják. Vezetősége 6 főből áll, megbízatásuk egy tanévre szól. Üléseit éves munkaterv szerint tartja. A vezetőség tagjai közül tisztségviselőket választ: elnök, helyettes, sportfelelős, kultúrfelelős. A vezetőségi ülések nyilvánosak, döntéseit szóban, egyszerű szótöbbséggel hozza.