Toldi Miklós Református Általános Iskola, Berettyóújfalu

4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 4.
Telefon: +36 (54) 402-039
+36(54) 400-947
Fax: +36 (54) 402-039
postmaster@toldi99.axelero.net
toldimiklos@parokia.net

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó és számlaszáma:
Toldi Baráti Kör (adószám: 19123068-1-09; számlaszám: 11738046-20018102)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Berettyóújfalui Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
4100 Berettyóújfalu Kálvin tér 3.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (54)/402-688, +36 (54)/402-619

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1999

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Berettyóújfalui Református Egyházközség Elemi Iskolája, 1856

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Mai ismereteink szerint Berettyóújfaluban az iskolai oktatás története elválaszthatatlanul összekapcsolódik a református egyház történetével. A település Református Egyház-községe 1590 óta létezik, s már a XVII. század elejétől állnak rendelkezésünkre olyan írásos adatok, amelyek bizonyítják egyházi fenntartású elemi iskola működését. Itt a debreceni kollégium vonzáskörzetében az Egyházközség és a település elöljárói mindig igyekeztek gondoskodni arról, hogy a felnövekvő nemzedékek részesüljenek a szükséges és megfelelő szintű oktatásban.
A XVIII. és a XIX. században külön fiú- és lányosztályok működtek, az adatok szerint igen magas (gyakran 100 tanuló feletti) osztálylétszámmal. Megfelelő nagyságú és korszerű épület felépítésére csak 1927-ben került sor, s a Berettyóújfalui Református Egyház-község elemi épületét (mely jelenleg is otthont ad iskolánknak) 1928. szeptember 23-án adták át a tanulóifjúságnak és a városnak. Az ezt követő időszak mozgalmas történelmi eseményei között működő intézményben mindig magas szintű oktató-nevelő munka folyt, s a település körzetközpont jellegének megfelelően (Berettyóújfalu a háború előtt Csonka-Bihar Vármegye központja, később a berettyóújfalui járás székhelye volt) az iskola bázisiskolaként működött.
1948-ban az iskolák államosításáról szóló törvény értelmében a Református Egyházközségnek át kellett adnia az iskoláját, s iskolánk az 1948/49-es tanévtől már, mint 1. számú Állami Általános Iskola működött tovább. A rendszerváltás után lehetővé vált a volt egy-házi ingatlanok visszaigénylése.
A helyi önkormányzat 1992-ben hozott határozatot az iskola visszaadásáról az eredeti tulajdonos, a Református Egyház számára. Következő évben az iskola épületét helyileg védett épületté nyilvánították.
A régi-új „gazda”, az Egyházközség ténylegesen 1999. július 1-jével vette vissza tulajdonát, s az 1999/2000-es tanévtől már mint Toldi Miklós Református Általános Iskola működünk tovább.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Az intézmény feladata az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás, mely lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pálya-választást.
Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi-erkölcsi értékeknek kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.
Oktató-nevelő munkánk során a személyiségfejlesztés érdekében figyelembe vesszük:

  • A tanulókat fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre és önművelésre. Ennek feltétele a szilárd alapkészségek kialakítása
  • Az iskolában minden tanulónak esélyt kell kapnia szociokulturális hátrányainak leküzdésére. Ehhez hatékony felzárkóztató munkára van szükség
  • A kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget kell kapniuk tehetségük kibontakoztatására

Az emberi szuverenitás magában foglalja a tárgyi és személyes világunkban való eligazodás képességét. Ehhez fejlett kommunikációs képességekre és viselkedéskultúrára van szükség. Ez mind a társadalmi beilleszkedésnek, mind az egyén boldogulásának alapvető feltétele.
Feladatunk a mozgáskultúra fejlesztése, az alapvető mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése, a testi fejlődés-érés támogatása, a higiéniai szokások kialakítása, erősítése, az edzettség fejlesztése.
Iskolánk nagy hangsúlyt helyez az ismeretek szeretetteljes légkörben történő alapos és sokoldalú elsajátítására, a keresztyén és nemzeti értékek megőrzésére, ápolására.
Alapfokú nevelés-oktatás folyik 1-8. évfolyamon, 15 osztállyal. Az alsó tagozaton 6 napközis csoport működik.

Osztályok/csoportok száma:
15 osztály: 7 alsó tagozatos (131 fő) 8 felső tagozatos (191 fő

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
322 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
400 fő

Idegen nyelv tanítása:
Tanulóink 4. osztálytól angol és német nyelvet tanulnak heti 3 órában. Tanórán kívüli tevékenység keretében mindkét nyelvből tehetséggondozó csoport működik.

Képzési, szervezési sajátosságok:

  • Integrációs nevelés
  • Környezeti és természeti nevelés
  • Drog stratégia (drog megelőzési tevékenység)
  • Erdei iskola
  • Iskolánkban 15 éves hagyománya van az emelt szintű ének-zene oktatásnak. Délutáni foglalkozások keretében plusz órákat biztosítunk az érdeklődő gyerekeknek. Énekkaraink évek óta aranyminősítést nyernek az Éneklő Ifjúság versenyeken. Eljutottunk Budapestre is, ahol hanglemezfelvétel készült. Tanulóink közül többen az Európa-szerte ismert városi fúvószenekar tagjai.

Pedagógiai hitvallás:
Fontosnak tarjuk, hogy a tanulókat művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formáljuk, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni. Célunk Olyan jellembeli tulajdonságok kialakítása, mint a szorgalom, az állhatatosság, a rendszeretet, a jó ízlés, a segítőkészség, a lelki tisztaság és az önzetlen lelkület. Az iskola református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, a nem református tanulókat – vallásuk szabad gyakorlása mellett – saját felekezetük és a Református Egyház értékeinek megbecsülésére neveljük.

Egyéb közlendők:
2003. október 31-én avattuk fel új ebédlőnket.