Az irodáról

A Zsinati Oktatásügyi Iroda  története

A Zsinati Oktatásügyi Iroda a Magyarországi Református Egyház közoktatási ügyeinek adminisztratív, koordináló, ügyintéző szerve. A Zsinat határozatait és intézkedéseit közvetíti az egyházkerületek oktatásügyi szervezetéhez. Az intézmények működéséhez szükséges adatokat, információkat összegyűjti és nyilvántartja. Kapcsolatot tart más egyházak, valamint állami- és társadalmi szervezetek illetékes szerveivel.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1992-ben alapította a Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztályát, melynek vezetői voltak:

Dr. P. Csikai Miklós 1992-1997.
Dr. Kelemenné Farkas Márta 1997-1998.
Somogyi Lászlóné 1998 szeptember-december
Papp Kornél 1999-

A Zsinati Iskolaügyi Osztály kezdte meg a fenntartók és az intézményvezetők továbbképzését 1992. november 9-én. 1993 júliusában egy hetes továbbképzést szervezett Budapesten, Nagykőrösön és Balatonszárszón, majd 1993 novemberében Debrecenben az Iskolaügyi Osztály szervezésében került sor a „Csengertől Csurgóg” konferenciára. Azóta minden esztendőben legalább 3-3 alkalommal került sor az intézményvezetők tájékoztatására, felkészítésére. 1995-től (Budapest, Kálvin tér) szervezésében kerül sor az országos református tanévnyitó ünnepély megszervezésére.

A Zsinati Iskolaügyi Osztály feladatkörét a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye (1995. évi I. törvény) rögzítette. Feladatait tovább bővítette a Zsinat 1999. november 26-i határozata [ZS-105/1999.], mely szerint a közoktatási kiegészítő támogatás folyósítása 2000. január 1-jétől közvetlenül az intézményfenntartókhoz jut el. A mindenkori állami költségvetési törvény alapján e támogatás elszámolása s az elszámolás könyvvizsgálata is az Iskolaügyi Osztály feladata lett.

A Zsinati Tanács 2003. november 26-án fogadta el a Zsinati Iroda új szervezeti és működési szabályzatát, melyben az Iskolaügyi Osztály elnevezése megváltozott s ettől kezdve a Zsinati Oktatásügyi Iroda elnevezéssel látja el feladatait.

A Zsinati Oktatásügyi Iroda  feladata

A Zsinati Oktatásügyi Iroda a Magyarországi Református Egyház hittanoktatási, közoktatási, felsőoktatási és felnőttképzési ügyeinek adminisztratív, koordináló és ügyintéző szerve. Feladatait – melyet a Zsinat Elnökségének irányítása mellett és a ráruházott hatáskörben lát el – a Magyarországi Református Egyháznak a közoktatásról szóló 1995. évi I. tv. 14. § (1), (2), (3), (4), (5), valamint a felsőoktatásról szóló 1995. évi III. tv. 4. § (3) bekezdései határozzák meg. Feladatai többek között:

  • a Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat Elnökségének határozatait, intézkedéseit közvetíti az egyházkerületek, az egyházkerületi oktatásügyi szervezetek, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézmények felé.
  • a Zsinati Oktatásügyi Szakbizottság, a Katechetikai Szakbizottság és a Vallásoktatási Szakbizottság ülései összehívásának és tárgysorozatuk megállapításának adminisztratív előkészítése [az Oktatásügyi Szakbizottság titkáraként gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészíttetéséről.].
  • nyilvántartás vezetése a Magyarországi Református Egyház közoktatási és felsőoktatási intézményeiről, s az általa kezelt adatbázis segítségével - más jogszabályok által meghatározott határidők figyelembe vételével - a közoktatási kiegészítő támogatás, illetve más normatív jellegű támogatások létszámarányos lebontásáról történő gondoskodás.
  • a közoktatási kiegészítő támogatás ügykezelésével kapcsolatos banki műveleteket az Oktatásügyi Iroda a Gazdasági és Pénzügyi Osztályon keresztül vagy külön szabályzat alapján végzi.
  • az Oktatásügyi Iroda vezetője gondoskodik az országos oktatási szervek költségvetési támogatásának tervezéséről, felelősége kiterjed a Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Református Pedagógiai Intézet, Református Pedagógiai Szakszolgálat, valamint egyéb zsinati oktatási intézmények számára befolyó támogatások kellő időben történő eljuttatása [az átutalandó összegek mértékét jogszabály, illetve a támogatást küldő állami vagy egyházi szervek állapítják meg].
  • az Oktatásügyi Iroda – a jogszabályokban előírt feladatai mellett – a Zsinatnak, a Zsinati Tanácsnak, illetve a Zsinat Elnökségének a megbízásából más, a református oktatás-nevelés ügyét érintő feladatokat is ellát.
  • az Oktatásügyi Iroda vezetője képviseli a Magyarországi Református Egyházat a Közoktatás-politikai Tanácsban, ill. más állami vagy egyházi oktatási szervezetben. Erről a tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja Zsinat Elnökségét.