3,1 MrdFt elvonásával sérül az egyenlő bánásmód elve

2006/11/13

Az Országgyűlés 2006. november 13-án elfogadta azt a kormányzat által támogatott előterjesztést, miszerint a 2005. évi közoktatási kiegészítő támogatás elszámolása gyanánt 1.840,6 Mft illeti meg az intézményfenntartó egyházakat.

Az Országgyűlés 2006. november 13-án elfogadta azt a kormányzat által támogatott előterjesztést, miszerint a 2005. évi közoktatási kiegészítő támogatás elszámolása gyanánt 1.840,6 Mft illeti meg az intézményfenntartó egyházakat. Az egyházak a zárszámadás interneten is elérhető adatainak felhasználásával arra a következtetésre jutottak, hogy a tényszerű összeg 4.969,6 Mft, azaz tanulónként 36.000 Ft elvonására került sor. Súlyosan sérült az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség sűrűn hangoztatott elve.

Hogyan fordulhatott mindez elő? A Pénzügyminisztérium és az Oktatásügyi és Kulturális Minisztérium olyan adatokkal tévesztette meg a Tisztelt Házat, melyek egyáltalán nincsenek összhangban a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztés indoklásában található háttéradatokkal. A kérdés adott: vagy valótlan adatokat tartalmaz a zárszámadás, vagy a kormányzat

A helyi önkormányzatok tényleges nettó működési kiadása 2005-ben 825.000,0 Mft [lsd. Általános indoklás IX. fejezet 4.1 pont (110. o.)], a tényleges nettó felújítási kiadása pedig 16.510,961 Mft. A PM-OKM adatai közel 9.537,7 Mft-tal eltérnek a PM által összeállított zárszámadás adataitól. Feltehető a kérdés: mikor állított valótlant a PM? A zárszámadás beterjesztésekor vagy a kiegészítő támogatás pótlásának meghatározásakor?

Az önkormányzatok nettó működési és felújítási kiadásainak összege az egyházak által segítségül hívott tényszámok alapján 841.510,,961 Mft.

Az önkormányzatok figyelembe vehető saját bevétele 47.200,0 Mft [lsd. Általános indoklás IX. fejezet 4.1 pont (111. o.)]. A PM-OKM adatai közel 30.297,7 Mft-tal eltérnek a PM által összeállított zárszámadás adataitól. Feltehető ismét a kérdés: mikor állított valótlant a PM? A zárszámadás beterjesztésekor vagy a kiegészítő támogatás pótlásának meghatározásakor?

Az egyházi fenntartók által is elérhető pályázati forrás összege mindkét számítás szerint 4.464,612 Mft. A saját bevétel és a pályázati forrás levonásával az önkormányzatok nettó számított kiadása 789.846,349 Mft. Ezt az összeget csökkenteni kell az egyházakat is megillető 492.365,2 Mft összegű állami normatív támogatással [az önkormányzati fenntartók normatív állami támogatása ugyan 509.940,1 Mft (lsd. Általános indoklás IX. fejezet 4.1 pont 111. o.), azonban az egyházi fenntartók nem juthattak közvetlenül hozzá 17.574,9 Mft támogatáshoz, s a két összeg különbözete a 492.365,2 Mft], így a közoktatási kiegészítő támogatás 2005. évi alapja 297.481,149 Mft. Az 1.604.573 fős önkormányzati gyermek- és tanulói létszámra tekintettel a közoktatási kiegészítő támogatás 2005. évi elszámolt összege 185.396 Ft/tanuló. Mivel az egyházi fenntartású intézmények gyermek- ill. tanuló súlyozott átlaglétszáma 86.585,31 fő, s 2005. évben az egyházi fenntartók előlegként 11.082,919 Mft-hoz juthattak hozzá, őket 2006 decemberében további 4.969,651 Mft illetné meg. A PM-OKM előterjesztést elfogadva azonban ez az összeg csupán 1.840,6 Mft.

 

 

 

 

 

A 2005. évi egyházi közoktatási kiegészítő támogatás eltérő számítása

 

 

 

 

 

 

Millió Ft

egyházak

PM-OKM

1.

Helyi önkormányzatok tényleges működési kiadása

 

825.000,0

815.462.,311

2.

Helyi önkormányzatok felújítási kiadása

 

16.200,0

16.510,961

3.

Helyi önkormányzatok összes kiadása

1. + 2.

841.200,0

831.973,272

4.

Saját bevétel

 

47.200,0

77.297,761

5.

Pályázati források

 

4.464,8

4.464,612

6.

Önkormányzatok nettó kiadásai

3. - 4. - 5.

789.535,2

750.210,899

 

 

 

 

 

7.

Normatív támogatások, egyéb hozzájárulások összesen

 

509.940,1

510.715,500

 

 

 

 

 

8.

Az egyházakat közvetlenül meg nem illető támogatások

 

17.574,9

0

 

 

 

 

 

9.

Egyházakat is megillető normatív hozzájárulások, támogatás

7. - 8.

492.365,2

510.715,500

10.

Egyházi kiegészítő támogatás alapja

6. - 9.

297.170,0

239.495,399

 

 

 

 

 

11.

Egyházi kieg. támogatás szempontjából figyelembe vehető létszám (fő)

 

1 604.573

1.604.573

 

 

 

 

 

12.

Egyházi valós gyermeklétszám (fő)

 

86.585

86.585,31

 

 

 

 

 

13.

Egy főre jutó kiegészítő támogatás (forint/fő) - tervezett

 

128.000

128.000

14.

Egy főre jutó kiegészítő támogatás (forint/fő) - tényleges

 

185.202

149.258

15.

Pótlólag fizetendő kiegészítő támogatás (forint/fő)

 

57.202

21.258

 

 

 

 

 

16.

Eddig teljesített kiegészítő támogatás

 

11 082,919

11.082,919

17.

Kiegészítő támogatás (tényleges)

12. * 14.

16.035,715

12.923.552

 

 

 

 

 

18.

2005. évre fizetendő további kiegészítő támogatás

17. - 16.

4.952,796

1.840.633